Werkgroep MFA

De projectaanvraag MFA De Stek Landhorst

De werkgroep heeft in de periode 11 september 2019 tot juli 2020 gewerkt aan de project aanvraag en deze ingestuurd naar de gemeente. Hier kunt u de projectaanvraag inzien: [20200702_Projectaanvraag_MFA_De_Stek_Landhorst]

28 augustus 2020 werd bekend gemaakt dat het college van B&W de projectaanvraag goedgekeurd heeft en dat deze in de Raadsvergadering van 18 september 2020 aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd zal worden.

18 september 2020 heeft de Raad unaniem ingestemd met de projectaanvraag en is een bedrag gereserveerd van ruim €330.000.

 

Vervolgstappen

In de periode na 11 september 2019 is de werkgroep begonnen met het opstellen van de aanvraag in het kader van de Dorpsontwikkelingsplannen gemeente Sint Anthonis. Hiervoor is een groep van 20 personen enkele keren bij elkaar geweest om samen met een afvaardiging namens de gemeente te kijken naar welke stappen gezet kunnen worden om te komen tot een robuuste woongemeenschap Landhorst onder de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Conclusie was dat de eerder besproken aanpassingen van dorpshuis De Stek het meeste zou bijdragen aan dit doel. Dit was de aftrap voor de werkgroep om te starten met de projectaanvraag

 

11 september 2019

Op 11 september 2019 heeft VPL namens de werkgroep MFA De Stek, bestaande uit Karel van der Velden, Willie Geurts, Wim Lucas en Peter Thijssen, een uitnodiging gestuurd naar alle inwoners van Landhorst om mee te komen praten over de resultaten van de enquête en mee te denken over de vervolgstappen.

[20190807 Uitnodiging inwoners MFA bijeenkomst def]

De presentatie die getoond is kunt u hier inzien: [20190911_Vervolg_MFA_Landhorst_site_VPL]

Het verslag van deze avond kunt u hier inzien: [190911 Meepraten over ons toekomstige MFA]

Juli 2018

In juli 2018 is onder alle adressen in Landhorst een enquête verspreid. Doel van deze enquête was om duidelijkheid te krijgen welke opties het meeste draagvlak onder de Landhorstenaren heeft.

Hier kunt u de enquête inzien: [MFA_enquete]

 

 

Doelstellingen werkgroep MFA

  1. Behouden van voorzieningen door te bundelen (één centrale ontmoetingsplaats)
  2. Tegengaan van leegstand/verloedering
  3. Kostenbesparing voor verenigingen, gemeenschap en gemeente
  4. Beschikbaarheid van vrijwilligers
  5. Verbeteren leefbaarheid4

I. Behouden van voorzieningen door te bundelen

Onze voorzieningen staan onder druk. De verenigingen maken gebruik van deze publieke gebouwen. Met het huidige gebruiksniveau staat de exploitatie van deze gebouwen onder druk. We willen functies van verschillende gebouwen bundelen om zo een fysieke ontmoetingsruimte voor het dorp te behouden. 

II. Tegengaan van leegstand/verloedering

Wanneer gebouwen niet meer rendabel geëxploiteerd kunnen worden, komen ze leeg te staan. Iets wat u al ziet gebeuren met het schoolgebouw. We willen voorkomen dat we bij komend leegstand opnieuw achter de feiten aanlopen en vooraf oplossingen bedenken.

III. Kostenbesparing voor verenigingen, gemeenschap en gemeente

Door een gebouw te delen met meerdere gebruikers dalen de kosten per vereniging. Minder gebouwen en een betere bezetting per ruimte leidt tot een verdeling van minder kosten over meer gebruikers.

Dit is voordelig voor de verenigingen, voor de gemeenschap, maar ook voor de gemeente. Het is daarom ook dat de gemeente dit project nauwlettend volgt en veel met ons meedenkt. 

IV. Beschikbaarheid van vrijwilligers

De gebouwen in ons dorp worden beheerd, onderhouden en schoongemaakt door eigen inwoners. Ieder gebouw heeft een eigen beheerder, een eigen onderhoudsclubje en eigen schoonmakers. Het spreekt voor zich dat wanneer voorzieningen gebundeld worden dit leidt tot minder vraag naar vrijwilligers. Vrijwilligers die we hard nodig hebben en niet onnodig moeten overbelasten.

V. Verbeteren leefbaarheid

Vereniging Peelbelang Landhorst wil een nieuw MFA realiseren:

* Op een locatie die gedragen wordt door de mensen.
*  wat de inwoners van Landhorst uitnodigt tot ontmoeten.
*  wat leidt tot minder belasting voor de vrijwilligers.
*  wat kostenefficiënt is ingericht en zo exploitabel gehouden kan worden.
*  wat een thuishaven kan zijn voor iedere vereniging.
*  dat op deze manier de leefbaarheid in ons dorp positief versterkt.

 

De werkgroep bestaat uit:

- Karel van der Velden
- Willie Geurts

.