Nieuwsbrief Vereniging Peelbelang Landhorst

Uitgave 1999; nummer 1

Voorwoord door voorzitter Ad van Gils

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om in onze eerste nieuwsbrief iets te schrijven. Vereniging Peelbelang Landhorst is van plan om regelmatig een nieuwsbrief te presenteren om u zo op de hoogte te houden waar de vereniging mee bezig is. Het is de bedoeling om u vanuit het bestuur en alle werkgroepen te informeren. Als voorzitter roep ik u op de betrokkenheid met de Vereniging Peelbelang Landhorst en zo ook met de leefbaarheid van ons dorp gestalte te geven. De jaarvergadering is bij uitstek het moment om met uw bestuur en met het college van burgemeester en wethouders te discussiëren over de leefbaarheid van Landhorst, veiligheid en woningbouw. Het college van b&w heeft in ieder geval beloofd om voltallig aanwezig te zijn. Met betrekking tot de eeuwwisseling willen wij graag van u weten of de Vereniging Peelbelang Landhorst iets kan betekenen voor festiviteiten in Landhorst. Graag initiatieven doorgeven aan het bestuur, of breng ze mee naar de jaarvergadering, waar ik u allen van harte voor uitnodig. Dit is bij uitstek de plaats om mee te praten over het wel en wee van ons dorp. Laten we samen werken aan een leefbaar dorp waar eenieder zich thuis en mee verbonden voelt.

Gasunie

Zoals u al gemerkt hebt is er in de maand oktober door de Gasunie onverwachts gas afgeblazen. Tijdens werkzaamheden was er een lek ontstaan. Om dit te kunnen repareren was het nodig om het gas af te blazen. Omdat dit meteen moest gebeuren nam de Gasunie toen het besluit het met onmiddellijke ingang te doen. De gevolgen hiervan hebt u zelf ervaren. Velen van u waren zodanig ongerust dat zij contact gezocht hebben met alarmnummer 112 of met de brandweer. De manier waarop de meeste van u te woord werden gestaan was echter niet correct te noemen. Tijdens overleg met de gemeente is gebleken dat er over en weer niet bekend was wat er precies aan de hand was en hoe te handelen. Na overleg met de wethouder is afgesproken om in de toekomst bij dergelijke ontwikkelingen sneller en directer op te treden. Verder zal de gemeente in het overleg met de Gasunie er op aan dringen dat ook bij onderhoudswerkzaamheden er vooraf informatie verstrekt zal worden over de aard en duur van deze werkzaamheden. Dit eventueel aangevuld met een telefoonnummer waar omwonenden terecht- kunnen met vragen en opmerkingen.

De meeste inwoners van Landhorst hebben een schrijven ontvangen van de Gasunie met daarin hun excuses. Echter deze brief was zodanig van toon dat Vereniging Peelbelang Landhorst als reactie hierop, begin december 1998, een brief naar de Gasunie gestuurd heeft met daarin o.a. de opmerking dat zij de brief een op z'n minst onvoldoende tegemoetkoming voor de mensen uit Landhorst vinden. De reactie op dit schrijven kunt u vernemen tijdens de jaarvergadering.

Algemene ledenvergadering

Dinsdag 16 maart 1999 zal de volgende jaarvergadering van Vereniging Peelbelang Landhorst gehouden worden, om 20.00 uur in ‘DE STEK’. Te zijner tijd ontvangen de leden, de agenda. Burgemeester en wethouders zullen aanwezig zijn om op vragen van u in te gaan. Tijdens overleg hierover bleek dat ook het college van b&w de bezoekers van jaarvergaderingen van dorpsverenigingen beter willen informeren.

Verbranding snoeihout

Tijdens het laatst gehouden overleg met de wethouder is onder andere naar voren gekomen dat men vanuit de gemeente er geen probleem mee heeft dat de inwoners van de bebouwde kom van Landhorst op een plek gezamenlijk hun snoeihout verbranden. Het is dan ook de bedoeling om binnenkort op het veldje bij de dierenweide een verzamelplaats in te richten. Wanneer snoeihout ter verbranding aangeboden kan worden hoort u binnenkort.

Woningbouw

Op 5 november 1998 was er een info-avond van de gemeente voor inwoners van Landhorst in ‘De Stek’ over de plannen voor de verdere uitbreiding van het bouwplan "Landhorst Oost". Hieruit bleek dat door de gemeente op korte termijn een tiental nieuwe bouwkavels uit zullen worden gegeven. Het is de bedoeling dat deze 10 bouwkavels in 1 keer worden verloot onder de belangstellenden. In 1999 mogen 5 woningen gebouwd worden en in 2001 de volgende 5 woningen. Echter, op dit moment is de situatie zo, dat er bij de gemeente serieus wordt overwogen, om twee lotingen van elk 5 bouwkavels te houden. De reden hiervoor is dat mensen met bouwplannen op de langere termijn alsnog met de 2e loting mee kunnen doen. Wanneer en hoe de loting gaat plaatsvinden kunt u lezen in o.a. het ‘Wanroij’s Nieuws’. Wie belangstelling heeft kan zich melden op het gemeentehuis. Overigens is tijdens de raadsvergadering van 26 oktober 1998 een krediet beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken van de 3e fase van "Landhorst Oost".

Ook werd tijdens deze info-avond de vraag gesteld hoe het zit met de woningbouw voor ouderen. De reactie vanuit de gemeente was dat Landhorst eerst maar eens moet aangeven of hiervoor een behoefte bestaat. Uit het rapport "VPL 2000" blijkt dat dit zo is. Vereniging Peelbelang Landhorst zal dit dan ook doorgeven naar de gemeente en verdere actie ondernemen.

Kermis

Ondanks inspanningen van de organisatie van de kermis hebben de meeste mensen van Landhorst een kater overgehouden aan de kermis. Wat was het geval? Op zaterdagavond vonden een aantal lieden het nodig om een paar kermisattracties te vernielen. Ondanks dat het grootste deel van deze vernielingen hersteld waren vond de exploitant, contract ten spijt, het nodig om maandag en dinsdag niet meer op zijn plek te staan. Met voor de jongste kinderen als resultaat dat er voor hen op de kermis weinig meer te doen was. Een aantal ouders hebben, terecht, hierover opmerkingen gemaakt. Vereniging Peelbelang Landhorst is onlangs naar deze exploitant geweest om opheldering te vragen. Uit dit gesprek bleek dat de exploitant onder meer graag de locatie van de kermis verplaatst ziet. Vereniging Peelbelang Landhorst zal in verder overleg proberen een bevredigende oplossing te vinden.

Speeltoestel

Het evenement "Landhorst 50" kunt u zich beslist nog wel herinneren. Een van de cadeaus die Landhorst mocht ontvangen was een geldbedrag van de Rabobank voor de aanschaf van een speeltoestel. Het heeft even geduurd maar uiteindelijk is de keus gevallen op een klimrek. Dit zal geplaatst gaan worden op het Gruttoplein. Wanneer dit plaats gaat vinden kunt u binnenkort lezen in het Wanroij’s Nieuws .

Werkgroep jeugd

Uit het rapport "VPL 2000" bleek dat er bij de Landhorstse jeugd behoefte was voor een prettige en zinvolle vrijetijdsbesteding. Overleg met de jeugd heeft geresulteerd in het volgende. Voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar is er 1 keer per 14 dagen van 19.30 tot 22.00 uur een avond in ‘DE STEK’ met o.a. spelletjes, disco en film. Bij deze activiteiten is begeleiding aanwezig. Hiervoor hebben zich een aantal vrijwilligers en vrijwilligsters gemeld. Met name bij de groep van 12 t/m 16 jaar bevallen deze avonden prima.

Infoblad/Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief wil Vereniging Peelbelang Landhorst de Landhorstse inwoners op de hoogte houden wat er zoal tussen de jaarvergaderingen door speelt. Wanneer dit goed bevalt is het misschien een idee om ook andere verenigingen in de toekomst hun zegje te laten doen in een dergelijk schrijven. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij bestuursleden van Vereniging Peelbelang Landhorst.

Vereniging Peelbelang Landhorst