Nieuwsbrief Vereniging Peelbelang Landhorst

Uitgave 2000; nummer 1

Voorwoord door voorzitter Ad van Gils

Beste dorpsgenoten,

Via deze nieuwsbrief wil ik u allen nogmaals een gezond en gelukkig 2000 toewensen, een nieuw jaar in een nieuw millennium. We kunnen er weer tegenaan. Ik hoop dat we met z’n allen proberen ons dorp nog leefbaarder te maken, voor jong en oud.

De jongeren zijn al goed van start gegaan met de ‘Raggebende’. De ouderen gaan zich inzetten om in Landhorst een KBO van de grond te krijgen. Ik hoop dat de werkgroep veel ondersteuning krijgt, zodat het een bloeiende vereniging wordt waar we trots op kunnen zijn.

Nu er voor 5 woningen bouwkavels in het uitbreidingsplan ‘Landhorst-Oost’ uitgegeven zijn, kan er begonnen worden met de bouw. Heel veel succes met de bouw van het huis van je dromen. Hopelijk zijn, of worden, deze mensen leden van Vereniging Peelbelang Landhorst. Laten we samen met Vereniging Peelbelang Landhorst, werken aan een leefbaar dorp, waar iedereen zich thuis voelt.

Avond voor bestuurders van verenigingen

Uit het rapport ‘VPL 2000’ bleek dat er bij de Landhorstse verenigingen behoefte is aan een informatieavond over onderwerpen die een rol kunnen spelen bij het besturen van een vereniging. De volgende onderwerpen zullen tijdens deze avond besproken worden: mogelijkheden en consequenties van samenwerken, (persoonlijke) aansprakelijkheid van bestuurders, fiscale zaken en subsidiemogelijkheden komen aan de orde. Deze avond is gepland in het voorjaar in

‘De Stek’.

Verenigingen ontvangen te zijner tijd een uitnodiging.

Algemene ledenvergadering

Maandag 20 maart 2000 zal de algemene ledenvergadering van Vereniging Peelbelang Landhorst gehouden worden, om 20.00 uur in ‘De Stek’. De leden ontvangen begin maart de uitnodiging met agenda, notulen vorige vergadering, begroting 2000 en jaarverslag 1999. Burgemeester en wethouders zullen aanwezig zijn om op vragen van u in te gaan. Eventuele vragen graag vóór 27 februari 2000 indienen bij leden van het bestuur.

Veiligheidsmaatregelen De Quayweg

Zoals u waarschijnlijk al gezien hebt, zijn er enkele aanpassingen verricht aan De Quayweg, om de veiligheid te vergroten. Zowel de zogenaamde optische snelheidsbeperkingen alsook de witte lijnen aan de rand van de weg worden hiermee bedoeld. Verder zijn er in januari 2000 signaalborden geplaatst om het begin van de kom duidelijk aan te geven. Om de veiligheid verder te verbeteren is ondertussen een verzoek naar de gemeente gestuurd met de vraag om een vangrail te plaatsen tussen De Quayweg en het fietspad ter hoogte van de bochten bij de kruising Waterval en De Quayweg en richting Ledeacker.

Millenniumbrunch

225 Dorpsgenoten hebben op zondag 2 januari 2000 tijdens een goed georganiseerde brunch het nieuwe jaar en millennium verwelkomd. Nadat de brunch in ‘De Stek’ afgelopen was werd het middagprogramma voortgezet bij Café-zaal ‘Buitenlust’. Ook hier was het gezellig en waren velen aanwezig.

Werkgroep Katholieke Bond van Ouderen (in oprichting)

De Landhorstse ouderen hebben aangekondigd om met een zelfstandige KBO te komen. Er is ondertussen een oprichtingswerkgroep gevormd die een en ander verder vorm geven. De oprichtingsvergadering wordt gehouden medio maart 2000. Nadere informatie kunt u lezen in het Wanroijs Nieuws.

Kermis

De kermis van 1999 is, in tegenstelling tot vorig jaar, zonder incidenten verlopen. Tijdens de evaluatie met de kermisexploitant werd door de laatste geopperd dat het mogelijk moet zijn om de aanwezigheid van meer mensen te realiseren door het organiseren van activiteiten rondom de kermis. Mocht u suggesties hebben dan vernemen wij die graag.

Verbranding snoeihout

Evenals vorig jaar zal er ook dit jaar de mogelijkheid geboden worden om snoeihout voor verbranding aan te bieden. U verneemt te zijner tijd waar en wanneer dit plaats kan vinden.

Werkgroep jeugd

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief is er voor de Landhorstse jeugd een nieuwe vereniging opgericht, de ‘Raggebende'. Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst wil voor deze vereniging een eigen ruimte in 'De Stek' realiseren. Echter, hierover dient samen met de gemeente, het bestuur van 'De Stek', het schoolbestuur en het bestuur van peuterspeelzaal 'Dikkie Dik' eerst overleg gevoerd te worden. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug.

Gruttoplein

Afgelopen jaar is het speeltoestel op het Gruttoplein officieel in gebruik genomen. Tijdens de opening is er een toezegging door Rabobank Peelrand en Gemeente Sint Anthonis gedaan om ook nog een trampoline te kunnen plaatsen. Dit blijkt echter niet verantwoord te zijn. Er is besloten om een ander speeltoestel te plaatsen. De keus is hierbij gevallen op een basketbalpaal. Op dit moment wordt dit verder uitgewerkt.

Veiligheid

Twee bestuursleden van Vereniging Peelbelang Landhorst nemen deel aan het 'Platform Veiligheid' van de gemeente Sint Anthonis. Een voorbeeld van een onderwerp wat besproken is, is de straatverlichting in Landhorst (met name de kern). Na inventarisatie door Vereniging Peelbelang Landhorst bleek dat de lampen al vroeg gedoofd werden. Inmiddels zijn hierin verbeteringen aangebracht.

Heeft u suggesties of ideeën die de veiligheid kunnen verbeteren dan horen wij die graag. Contactpersonen voor het 'Platform Veiligheid' zijn Huub Rijkers en Karel van der Velden.

Overlast

Tenslotte vragen wij aan hondenbezitters om rekening te houden met andere gebruikers van de paden aan de rand van het bos omdat er veel hinder ondervonden wordt van de hondenpoep op de paden.

Infoblad/Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief wil Vereniging Peelbelang Landhorst de Landhorstse inwoners op de hoogte houden wat er zoal tussen de jaarvergaderingen door speelt. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij bestuursleden van Vereniging Peelbelang Landhorst.