Nieuwsbrief Vereniging Peelbelang Landhorst

Uitgave 2000; nummer 3

Voorwoord

Net voor de vakantie verschijnt de derde nieuwsbrief van Vereniging Peelbelang Landhorst. De belangrijkste reden om zo kort voor de vakantie nog een nieuwsbrief uit te geven is wel dat we ons 55-jarig bestaan extra willen benadrukken met een excursie naar de Gasunie. De datum voor deze excursie is vastgesteld op zaterdag 19 augustus 2000. U kunt zich hiervoor opgeven door het invullen van de bijgevoegde antwoordstrook. We vertrekken gezamenlijk bij ‘De Stek’. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk samen te rijden!

Verder iedereen een fijne vakantie toegewenst met het weer dat daar bij hoort!

Avond voor bestuurders van verenigingen

Deze avond vond plaats op 11 april 2000. Tijdens deze avond werd er uitgebreid stil gestaan bij de aansprakelijkheid van bestuurders van verenigingen. Tijdens de inleiding van dhr Toon van Daal (medewerker van Rabobank Peelrand) ontstond hierover een levendige discussie. Duidelijk werd dat aansprakelijkheid een breed begrip is, waar je als bestuurder wel degelijk rekening mee moet houden. Hierna werd door dhr Marius Grutters (medewerker Rabobank Peelrand) een demonstratie gegeven van het computerprogramma PC-Leden. Helaas kon vanwege de tijd dit onderdeel minder uitgebreid behandeld worden. We kunnen terug zien op een geslaagde avond.

Dodenherdenking in Landhorst

Gemeente Sint Anthonis hanteert een roulatieschema inzake de organisatie van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Dit jaar was de eer aan Landhorst. De dodenherdenking was een indrukwekkende gebeurtenis, bezocht door vele mensen. Na afloop van het officiële gedeelte was er gelegenheid om wat na te praten in ‘De Stek’ onder het genot van een kop koffie. Hierbij bedankt Vereniging Peelbelang Landhorst alle vrijwilligers voor hun inzet.

Lintjesregen

De lintjesregen is dit jaar niet onopgemerkt aan Landhorst voorbij gegaan. Voor het vele werk dat Ad van Gils verzet heeft en nog steeds verzet voor de Landhorstse gemeenschap is hij onderscheiden met de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Na het officiële gedeelte welke overdag bij Ad en Jeanne thuis plaats vond, werd de kersverse Ridder door Vereniging Peelbelang Landhorst nog een receptie aangeboden die druk bezocht was. Ad en Jeanne ook langs deze weg nogmaals hartstikke bedankt voor alle wat jullie voor Landhorst betekend hebben en nog betekenen. In de gemeente Sint Anthonis werden overigens nog 3 personen meer gedecoreerd.

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Landhorst

Op maandagavond 17 april 2000 kon in de geschiedenis van Landhorst een nieuwe vereniging bijgeschreven worden: de Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Landhorst. Tijdens de oprichtingsvergadering deze avond werd het nieuwe bestuur gekozen: voorzitter Ad van Gils, secretaris Piet Janssen, penningmeester Piet van de Berg en bestuursleden Greet van Creij-Peeters en Fien Jordans-van Haare.

Tijdens deze avond hield gedeputeerde Lambert van Nistelrooij van provincie Noord-Brabant een lezing waarin de problematiek rondom de vergrijzing volop in beeld kwam. Ook bleek dat de (provinciale) overheid bereid is om hierin haar verantwoording te nemen. Dat deze jongste telg actief is kunt u lezen in de wekelijkse opsomming in het Wanroijs Nieuws van activiteiten die georganiseerd worden. Ondertussen is de werkgroep Leefbaarheid Ouderen Landhorst (LOL) opgestart die komende tijd gaat bekijken wat in Landhorst de mogelijkheden zijn om op de vergrijzing in te kunnen spelen. Met name wordt de haalbaarheid van een eigen steunpunt bekeken.

Algemene Jaarvergadering Vereniging Peelbelang Landhorst

Tijdens de 55e algemene jaarvergadering van Vereniging Peelbelang Landhorst werd afscheid genomen van Ad van Gils als voorzitter. Na de boeken er op na geslagen te hebben bleek dat Ad 25 jaar lang bestuurslid geweest is van onze vereniging waarvan 13 jaar als voorzitter.

Tijdens deze avond waren ook B&W aanwezig. Deze gaven antwoord op vragen die door bestuur en leden ingediend waren.

Aanpassen molgoot Kerkstraat, Pioniersstraat en gedeelte Schapendreef

Elk jaar wordt in de Kadernota aangeven welke plannen er zijn bij B&W voor de komende jaren. Tevens wordt hierin de financiële onderbouwing gegeven. Uit de Kadernota 2001 komt het volgende (letterlijk overgenomen):

"De bomen langs de genoemde straten staan tegen de molgoot. Door de wortelgroei wordt de molgoot ter plaatse omhoog gedrukt, waardoor de afwatering via de molgoot in het geding komt. Om dit probleem op te kunnen lossen zijn een aantal opties mogelijk zoals:

De bomen kappen en op ruimere afstand van de molgoot nieuwe grote exemplaren planten (kosten ƒ 260.000,~)

De rijbaan aan weerszijde met 50 cm versmallen en de molgoot opschuiven

(kosten ƒ 345.000,~)

Slechts ter plaatse van de bomen de molgoot verleggen waardoor slechts hier enige wegversmallingen optreden, welke tevens als snelheidsremmers kunnen fungeren

(kosten ƒ 136.000,~)

Gelet op het karakteristieke beeld dat de bomen Landhorst geven, de vitaliteit hiervan, praktische problemen (kabels/leidingen) die het planten van nieuwe bomen verder van de weg zullen opleveren en uit kostenoverweging gaat de voorkeur van ons college uit naar oplossing 3, uit te voeren in 2004."

Al een flink aantal jaren speelt de problematiek rond om deze bomen. Met name de overlast die omwonende hebben (gedurende een deel van het jaar) is aanleiding voor klachten.

Vereniging Peelbelang Landhorst is van mening dat een geleidelijke overgang naar nieuwe bomen een optie is die bovenstaande problemen kan oplossen zonder direct het karakteristieke beeld van Landhorst ineens ingrijpend te doen veranderen. Dit gaan wij dan ook optie 1 voorstellen aan het college.

Werkgroep jeugd

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn de jeugdverenigingen ‘De Karekieten’ en ‘De Raggebende’ samengegaan in een nieuwe vereniging. Ook is er bij de KBO behoefte aan ruimte om activiteiten te kunnen houden. Om voor beide verenigingen tot een nieuwe passende ruimte in ‘De Stek’ te komen is het voorstel dat de peuterspeelzaal naar de basisschool gaat. Over de gevolgen hiervan wordt momenteel volop overlegd tussen de betrokken partijen.

Excursie naar de Gasunie te Ravenstein

Naar aanleiding van de commotie rondom het afblazen van gas tijdens werkzaamheden aan het station bij Landhorst in oktober 1998 en vanwege het 55-jarig bestaan van Vereniging Peelbelang Landhorst is er een excursie gepland op zaterdag 19 augustus 2000 om 14.00 uur te Ravenstein. Afhankelijk van de deelname wordt de plaats van handeling nog bekend gemaakt. In verband met de organisatie willen we graag weten hoeveel personen hier mee naar toe gaan (op eigen gelegenheid).

Wij willen geïnteresseerden dan ook vragen om het bijgevoegde antwoordformulier vóór 7 augustus aanstaande in te leveren bij

Karel van der Velden, Heistraat 12.

 

Bijlage bij deze Nieuwsbrief:

Allereerst wat algemene informatie over Gasunie:

Gasunie heeft als opdracht aardgas zodanig te verkopen, dat er een zo hoog mogelijke opbrengst ontstaat tegen zo laag mogelijke kosten. Daarnaast moet de leveringszekerheid gehandhaafd worden: aardgas moet er altijd zijn, alle dagen en 24 uur per dag. Ook als het in de winter vriest dat het kraakt. Ten slotte bevordert Gasunie het veilig en doelmatig gebruik van aardgas. In dit verband zijn de activiteiten met name gericht op energiebesparing

Transportsysteem

Gasunie transporteert aardgas door een leidingsysteem, dat meer dan 11.000 kilometer lang is. Dag in, dag uit, vierentwintig uur per dag. Veilig en zonder onderbreking. Aardgas voorziet voor de helft in de primaire energiebehoefte van Nederland en het wordt aangevoerd zonder files, zonder vertraging, altijd op tijd. De energiebedrijven die de zes miljoen huishoudens van brandstof voorzien, de elektriciteitscentrales, de industrie en de kastuinbouw zijn direct aangesloten op het aardgasnet. Het aardgas stroomt van gasput naar gaspit.

Compressoren zetten er druk op
Een compressorstation heeft als functie de transportdruk van het gas, als deze te laag wordt, op het gewenste niveau te brengen. Eerder is al vermeld dat bij een winterse vraag het gas met grote snelheid door de leiding moet worden getransporteerd. Omdat het drukverlies evenredig is met het kwadraat van de snelheid en met de afgelegde afstand, daalt op koude dagen de transportdruk snel. Om het gas met voldoende druk bij de verschillende afnemers te kunnen afleveren, moet deze druk globaal na elke 100 km worden verhoogd.

De lokaties Ommen, Wieringermeer, Beverwijk en Ravenstein hebben een dubbelfunctie. Op die lokaties wordt niet alleen de druk op het gewenste niveau gebracht maar ook gas gemengd naar de vraag van de afnemers. Oldeboorn, Spijk , Zweekhorst en Alphen hebben alleen de compressiefunctie. Van de stations opereert Spijk in het hoogcalorisch net en Zweekhorst in de leiding voor Groningen-gas. De overige werken desgewenst in één van beide of in beide netten. Het gezamenlijk vermogen is 607 MW.

Mengstations leveren kwaliteit

Het mengen van de aangevoerde gassen gebeurt in mengstations. Het zijn leidinggroepen van enkele honderden meters lang compleet met de nodige meetapparatuur en afsluiters. De functie is het mengen van twee (soms zelfs meer) aangevoerde gassen tot gas van de gewenste Wobbe-index. Mengstations beschikken over gaskwaliteitsregelingen met een automatische bewaking van het gasmengsel op de Wobbe-index. Overschrijdt bij de menging de index bepaalde, vastgelegde grenzen dan wordt het mengstation automatisch afgeschakeld.

Langs de Gasunie transportleiding zorgen negen mengstations voor het op kwaliteit brengen van het gas voor de verscheidene klantengroepen: Beverwijk, Elp, Kootstertille, Noordbroek, Ommen, Pernis, Puth-Schinnen, Ravenstein en Wieringermeer

In overleg met Gasunie organiseert Vereniging Peelbelang Landhorst een excursie. Het is de bedoeling dat iedereen op eigen gelegenheid naar Ravenstein komt. We vertrekken gezamenlijk om 13.30 uur bij ‘De Stek’.

In verband met de ontvangst van de deelnemers is het belangrijk dat we vooraf weten met hoeveel personen we zijn. We vragen u dan ook om onderstaande strook vóór 7 augustus aanstaande in te leveren bij Karel van der Velden, Heistraat 12.

Ondergetekende komt met personen naar Ravenstein

Naam:

Eigen vervoer: ja / nee (indien "nee" kom naar de stek en men kan meerijden)