Nieuwsbrief Vereniging Peelbelang Landhorst

Nummer 4; uitgave 2000-2

Voorwoord

Aan het einde van dit jaar brengt Vereniging Peelbelang Landhorst weer de Nieuwsbrief uit. Het is verbazend hoe snel we alweer het eerste jaar van het nieuwe millennium achter ons gaan laten. Er is weer veel gebeurd in Landhorst. Zo is dit jaar de Landhorstse afdeling van de K.B.O. opgericht. Verder zijn de jeugdvereniging de Karekieten en De Raggebende gefuseerd. Dat deze samenwerking in een behoefte voorziet, blijkt uit de druk bezochte activiteiten die door deze jeugdvereniging georganiseerd worden.

De bouw van de nieuwe woningen op het uitbreidingsplan Landhorst-Oost nadert zijn voltooiing. De verplaatsing van de peuterspeelzaal "Dikkie Dik" en de daarmee samenhangende verbouwingen aan de basisschool "De Vlieger" en "De Stek" zijn op dit moment in een stadium, dat de gemeente er naar streeft om de peuterspeelzaal het volgende schooljaar gehuisvest te hebben in de basisschool. Onlangs zijn de gebruikers van De Stek bij elkaar geweest om de eerste plannen t.a.v. de uitbreiding en verbouwing te bekijken.

Dit zijn een aantal voorbeelden van gebeurtenissen in Landhorst die rechtstreeks bijdragen aan de leefbaarheid in Landhorst. Dit alles neemt echter niet weg dat we moeten blijven werken aan instandhouding en verbetering van de voorzieningen die bijdragen aan een leefbaar Landhorst.

Vereniging Peelbelang Landhorst wenst iedereen een gezond en voorspoedig nieuwjaar toe.

Nieuwjaarsontmoeting

Op zondag 7 januari 2001 vindt weer de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting plaats in "De Stek". Het programma kunt u verderop in deze nieuwsbrief lezen. Wij nodigen u van harte uit om met elkaar tijdens deze ochtend het nieuwe jaar in te gaan.

Ravenstein

In verband met het 55-jarig bestaan van Vereniging Peelbelang Landhorst werd er in augustus 2000 een excursie naar de Gasunie te Ravenstein georganiseerd. De deelnemers aan dit uitstapje werd een erg interessante en goed verzorgde middag aangeboden door de Gasunie. Vooral de rondleiding over het terrein gaf een prachtig beeld over de complexiteit van het Nederlands gasdistributiebedrijf.

Kermis

Dit jaar is tijdens de kermismaandag een middagmatinee georganiseerd. Deze middag was goed bezocht. In de tent bij de kermis waren een aantal speeltoestellen geplaatst voor de jeugd en was er een gratis loterij voor de aanwezigen. De hoofdprijs van de loterij, een dag volledig verzorgd naar ‘Kernwasserwunderland’, werd gewonnen door familie J. Geurts. Zij hebben er een leuke dag beleefd. Tijdens de algemene jaarvergadering zal de toekomst van de kermis in Landhorst verder besproken worden.

Afhandeling contributie

Door omstandigheden werd pas in oktober de contributie over 1999 en 2000 geïnd. De vermelding op de bankafschriften riepen voor sommigen wat vragen op. De omschrijving was namelijk dubbelop. Zeker voor de mensen waar twee of meer personen via 1 rekeningnummer betaalden. In het vervolg zal dit voorkomen worden door weer jaarlijks de contributie te innen.

Algemene jaarvergadering Vereniging Peelbelang Landhorst

De datum voor de 56 algemene jaarvergadering is vastgesteld op maandag 12 maart 2001. Aanvang 20.15 uur in De Stek. De leden ontvangen eind februari 2001 de uitnodiging met agenda, notulen vorige vergadering, begroting 2001 en jaarverslag 2000. Burgemeester en Wethouders zullen aanwezig zijn. Op het moment van schrijven is bekend dat Toos van der Laan-Krijnen de opvolger is van wethouder Paul Verhoeven. De discussie over een eventueel derde wethouder is nog volop gaande. We gaan er van uit dat het voltallig college aanwezig zal zijn tijdens deze avond. De jaarvergadering is bij uitstek het moment om met uw bestuur en met het college van B&W te discussiëren over de leefbaarheid van Landhorst.

Gedeputeerde Lambert van Nistelrooij op werkbezoek in Landhorst

Dinsdag 16 januari 2001 komt gedeputeerde Lambert van Nistelrooij naar onze gemeente. Naast een bezoek aan het gemeentehuis zal Dhr. Van Nistelrooij Landhorst bezoeken. Doel van dit bezoek is onder andere hoe de zorg in kleinen kernen georganiseerd en gebouwelijk ingevuld kan worden. Zeker komt de haalbaarheid van een ‘steunpunt’ in Landhorst aan de orde. Uiteraard wordt u van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

14 november 2000 is in Berkel-Enschot de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant opgericht. Vereniging Peelbelang Landhorst heeft tijdens vooroverleg een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van deze nieuwe vereniging. Dat de provincie Noord-Brabant het ook belangrijk vindt dat er een overkoepelend orgaan komt voor de kleine kernen mocht wel blijken uit het feit dat gedeputeerde A. van Harten persoonlijk aanwezig was op de oprichtingsvergadering. Meer informatie kunt u vinden op internet (www.kleinekernen.com). Over de provincie Noord-Brabant vindt u veel informatie op het internetadres: www.brabant.nl.

 

Uitnodiging en programma nieuwjaarsontmoeting

De nieuwjaarsontmoeting is op zondag 7 januari 2001 van 11.00 uur tot 13.00 uur in "De Stek" te Landhorst. Het programma is als volgt:

Fanfare Landhorst

Nieuwjaarswens Vereniging Peelbelang Landhorst

Fanfare Landhorst

Nieuwjaarswens raadslid Pierre Reijnen

Drumband "De Grutto’s" Landhorst

Nieuwjaarswens C.V. "De Peelleuters"

Joekskapel Stil ‘s