Nieuwsbrief Vereniging Peelbelang Landhorst

Nummer 5; uitgave 2001-1

Voorwoord

Nu we weer richting de donkere dagen van dit jaar gaan, ontvangt u hierbij de Nieuwsbrief van Vereniging Peelbelang Landhorst. Het is de eerste van dit veelbewogen jaar. Door de MKZ-problematiek werd de jaarvergadering later gehouden dan gebruikelijk. Tijdens deze vergadering is afgesproken dat een aantal zaken terug-gemeld zouden worden via de Nieuwsbrief. Met dit schrijven willen we alsnog een aantal zaken uit deze vergadering onder uw aandacht brengen. Maar zoals u kunt lezen komen ook een paar nieuwe onderwerpen aan de orde. Hoewel we nog een aantal weken te gaan hebben wenst het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst u alvast prettige feestdagen en gezond en voorspoedig 2002.

Woningbouw

Zoals u deze week hebt kunnen lezen worden er 3 kavels in het bouwplan Landhorst-Oost uitgegeven door de gemeente. De grondprijs van de kavels is vastgesteld op É 179,~ excl. BTW (Ä 81,23). De verloting is op 20 december 2001 om 19.30 uur in "ít Wapen van Wanroij". Naast deze 3 kavels worden in het kader van sociale woningbouw op 2 kavels twee halfvrijstaande woningen gebouwd door de woningstichting. Deze zullen dan op basis van nog vast te stellen voorwaarden verkocht worden aan gegadigden. Deze voorwaarden zullen op termijn door de raad vastgesteld worden.

Internet

Vereniging Peelbelang Landhorst is sinds enige tijd ook op het internet te vinden met haar eigen site (paginaís): www.peelbelang.nl. Op deze internetsite vindt u allerlei informatie over Landhorst. Maar ook de agenda wordt regelmatig bijgewerkt. Verder kunt u verslagen lezen van het Platform Veiligheid. Ondertussen hebben we al vele bezoekers mogen verwelkomen. Ook buitenlandse bezoekers hebben we mogen verwelkomen. Met enige trots zien we dat er mensen geweest zijn uit het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Nederlandse Antillen , Canada, AustraliŽ, Duitsland en ItaliŽ. Het is de bedoeling dat we steeds meer informatie op deze site gaan plaatsen. Wanneer u als Landhorstse organisatie informatie heeft die u op deze site geplaatst wilt hebben kunt u contact opnemen met Karel van der Velden (tel.: 478749 e-mail: k.vd.velden@hccnet.nl).

Bouwen

Zoals het er nu uitziet zal in week 5 van 2002 begonnen worden met de bouw van de nieuwe locatie van peuterspeelzaal "Dikkie Dik" bij basisschool "De Vlieger". Tegelijkertijd zal de basisschool ook een, noodzakelijke, grondige onderhoudsverbouwing krijgen. Als alles volgens schema verloopt zal dit alles voor aanvang van het nieuwe schooljaar opgeleverd worden.

30-km zone

Voor de kermis is begonnen met de noodzakelijke aanpassingen om de Landhorstse kom in te richten tot een 30-km zone. Tijdens de informatieavond op 8 mei 2001 werd een plan gepresenteerd waarmee in eerste instantie elke kruising in de kom voorzien zou worden met een "punaise". Daarnaast zouden er nog drempels gemaakt worden bij alle wegen die de kom van Landhorst inkomen. Door de inbreng van de inwoners van Landhorst zijn enkele aanpassingen in het oorspronkelijke plan aangebracht en is men gekomen tot het resultaat zoals u nu kunt beleven (!). Daarnaast is er momenteel ook sprake van dat onder andere "De Quayweg" een 60-km weg zou moeten worden. In de ons omliggende gemeenten zijn ondertussen al diverse wegen tot deze status verheven. Vereniging Peelbelang Landhorst heeft al meerdere keren aan diverse instanties aan-gegeven dat er vele goed onderbouwde bezwaren zijn om "De Quayweg" niet tot 60-km weg te benoemen. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over wat er komen gaat.

Groen

De gemeente werkt sinds enige tijd met een vastgesteld onderhoudsplan voor openbaar groen. Tijdens de jaarvergadering werd dit toegelicht. Hieruit blijkt dat de gemeente niet verweten mag worden dat ze niet vooruit kijkt. Het komend jaar zal het Gruttoplein een flinke aanpassing krijgen. Tevens wordt het pleintje van de Scheperstraat in het grote onderhoud meegenomen, hierbij zal rekening gehouden worden met de wensen van omwonenden.

Kermis

Het onverwacht eenzijdig opzeggen, 14 dagen voor het begin van de kermis door de exploitant kwam hard aan. Gelukkig is de organisatie er toch in geslaagd om op deze korte termijn een andere exploitant te vinden. Met name voor de organisatorische bijdrage vanuit het WAC en jeugdclub "De Karekieten" en "Raggebende" zijn we dan ook zeer dankbaar. Mede hierdoor, maar ook dankzij de sponsoren, heeft Landhorst toch weer zelf de kermis kunnen organiseren. We gaan er van uit dat we in 2002 opnieuw een geslaagde kermis kunnen houden. Deze traditie bestaat tenslotte al sinds 1964!

Rabobank

Vrijdag 13 juli 2001 was de laatste zitting van Rabobank Peelrand in "De Stek". Hiermee kwam een eind aan een voorziening die lang als gewoon gezien werd. Om de Landhorstse gemeenschap tegemoet te komen heeft Rabobank Peelrand een bedrag ter beschikking gesteld. Dit bedrag kan aangewend worden om iets extraís te realiseren voor de gehele gemeenschap van Landhorst. Mocht u ideeŽn hebben over hoe dit bedrag besteed kan worden dan horen wij dat graag van u. Al uw plannen en suggesties kunt u doorgeven aan een van de bestuursleden van Vereniging Peelbelang Landhorst. Het bestuur zal begin 2002 een beslissing nemen over hoe dit bedrag besteed gaat worden.

Verkeersinfoavond

Vrijdag 26 oktober 2001 werd door Vereniging Peelbelang Landhorst een verkeersinfoavond georganiseerd. Doel was om tijdens deze avond verkeersdeelnemers op een vrijblijvende manier kennis te laten nemen van de laatste veranderingen in de regelgeving van het verkeer. In twee sessies werden achtereenvolgens de jeugd van "De Raggebende" en de rest van de inwoners van Landhorst in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan deze avond. Zoals u heeft kunnen lezen in de publicaties in het Wanroijs Nieuws was deze avond zeer de moeite waard.

2001: Het Internationale Jaar van de Vrijwilliger

Dit jaar wordt internationaal de vrijwilliger in het zonnetje gezet. Vereniging Peelbelang Landhorst organiseert daarom op vrijdag 7 december 2001 een gezellige avond voor de Landhorstse vrijwilligers. Ondertussen zijn deze mensen via de diverse organisaties

uitgenodigd. In totaal kunnen we Ī130 personen tijdens deze avond welkom heten in "De Stek". Ook al blijft het moeilijk om alle vrijwilligers te bereiken, we hopen dat we via de gekozen methode niemand te kort doen en dat onze blijk van waardering op de juiste plaats terecht komt. Wanneer iemand vergeten is bij de aanmelding laat dit dan weten aan het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst.

Politiek

Komend jaar zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. U heeft hierover al het een en ander kunnen lezen. Als dorpsvereniging is Vereniging Peelbelang Landhorst a-politiek. Tegelijkertijd realiseren we ons terdege dat we in onze democratie er voor gekozen hebben als samenleving te functioneren zoals we nu doen. Dit houdt automatisch in dat politiek een onlosmakelijk onderdeel van diezelfde samenleving is. Net zo min als wij onze wensen niet gerealiseerd krijgen na de nodige politieke afwegingen kan de politiek niet zonder de bijdrage van u. Bij deze roepen wij u op om uw stem uit te brengen en wanneer u een actieve bijdrage aan de politiek wilt leveren, schroom dan niet en laat uw stem horen.