Nieuwsbrief

Vierde jaargang nummer 1

 

Voorwoord

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van Vereniging Peelbelang Landhorst. Zoals u ziet hebben we de vorm wat aangepast. Ook willen we vanaf deze uitgave proberen om drie keer per jaar een Nieuwsbrief uit te brengen. Mocht u zaken in de Nieuwsbrief opgenomen willen zien dan is dat mogelijk, dit kunt u doorgeven aan Tiny Verhoeven, Pioniersstraat 7.

Namens Vereniging Peelbelang Landhorst wensen wij een prettige vakantie toe.

 

Verenigingenavond in Landhorst

Vereniging Peelbelang Landhorst organiseert een avond voor bestuurders van verenigingen en organisaties in Landhorst. Tijdens de algemene jaarvergadering is aangekondigd dat tijdens deze avond van gedachte gewisseld kan worden over zaken die (bestuurders van) verenigingen

aangaan. Het doel van deze avond is om te inventariseren of er zaken voor verbetering vatbaar zijn. We denken hierbij onder andere aan: voortzetting rommelmarkt, samenwerking, overleg structuur, toekomst verwachtingen, subsidiebeleid en contacten met de gemeente. Maar ook onderwerpen die voor u van belang zijn en gediend zijn met een breed draagvlak kunnen aan de orde komen.

Deze avond vindt plaats op maandag 8 juli aanstaande. Aanvang 20.30 uur in “De Stek”.

 

Kleedaccommodaties AJOLA en MENOS

De huidige staat waarin de kleedaccommodaties verkeren voldoen niet aan de eisen die gesteld worden door KNVB en de KNKV. 3 jaar geleden is voor nieuwe kleedaccommodaties een bedrag ter grootte van ƒ 250.000 vrijgemaakt door de gemeente. Momenteel worden de plannen concreet. Echter bij de vaststelling van het budget is de gemeente er van uit gegaan dat de helft van de uitvoering gebeurt door zelfwerkzaamheid. Maar volgens de betrokken verenigingen is dit niet zo afgesproken. Ondanks alles heeft de politiek aangegeven dat de kleedaccommodaties er snel zullen komen.

 

Kern met Pit

Ook dit jaar komen projecten die de woonomgeving van een buurt of dorp verbeteren in aanmerking komen voor de prijs in de leefbaarheidwedstrijd ‘Kern met Pit’. Hiervoor is door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij € 200.000 ter beschikking gesteld. De prijs voor een winnend project is € 1.000. Voorbeeld van een dergelijk project is de verplaatsing van Peuterspeelzaal ‘Dikkie Dik’. Landhorst heeft twee keer deze prijs gewonnen: aanpassing van het Gruttoplein en de verfraaiingen rond de kerk. Ook de realisatie van Dierenweide “De Vrije Loop” viel in de prijs. Voor Landhorst leverde dit de titel ‘Kern met Pit’ op. Mocht u nieuwe projecten willen aandragen dan kunt u terecht bij het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst.

 

Verkeerstellingen

Tijdens de informatieavond over het instellen van een 30-km zone in Landhorst is vanuit de zaal de opmerking gemaakt dat op de 1e Stichting te Landhorst veel sluipverkeer voorkomt. Gevraagd is toen de 1e Stichting als B-weg aan te merken. Naar aanleiding van deze opmerking is vanuit de gemeente op 6 juni 2002 het volgende bericht ontvangen:

 

Allereerst zij opgemerkt dat tengevolge van een wijziging van de Wegenverkeerswet aanwijzing van wegen tot B-wegen niet meer is toegestaan. Met betrekking tot het gebruik van de 1e Stichting als sluiproute berichten wij u als volgt. Uit verkeerstellingen blijkt dat er gemiddeld 319 voertuigbewegingen per werkdag in beide richtingen plaatsvinden. Over beide weekenddagen zijn dat 224 voertuig-bewegingen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat op werkdagen 95 voertuigbewegingen zijn toe te schrijven aan woon- werkverkeer.

Gezien het zeer geringe aantal extra voertuigbewegingen zien wij thans geen aanleiding specifieke verkeersmaatregelen voor de 1e Stichting te treffen.

 

Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst is van mening dat het verkeer op de weekenddagen vrijwel zeker niet alleen van aanwonenden is. Vandaar dat we om nadere informatie gevraagd hebben aan het college.

 

Heemkundegroep Landhorst

Momenteel wordt in Wanroij gewerkt aan de totstandkoming van een Heemkundekring. Een heemkundegroep heeft als doel om het erfgoed van een samenleving zoveel mogelijk te bewaren. Zodat toekomstige generaties kunnen ervaren hoe wij leefden, woonden en werkten. Vereniging Peelbelang Landhorst is door deze initiatienemers benaderd om mee te werken aan de oprichting van een gezamenlijke heemkundegroep. Zijn er mensen in Landhorst die mee willen werken aan de oprichting van onze eigen heemkundegroep dan horen wij dat graag. Er is al veel materiaal aanwezig.

 

De Quayweg

De laatste tijd worden we regelmatig opgeschrikt door (zware) ongevallen die plaatsvinden op de De Quayweg. Tijdens de laatste bijeenkomst van Platform Veiligheid is bekend gemaakt dat de politie een onderzoek zal doen naar aanpassingen die er voor moeten zorgen dat de De Quayweg in de toekomst veiliger wordt. Mogelijke aanpassingen zijn het plaatsen van flitspalen, rijbaanscheidingen, snelheidscontroles, enz.. Vereniging Peelbelang Landhorst heeft op haar beurt aangegeven ook hierover mee te willen praten. Wij houden u op de hoogte.

 

 

Schenking Rabobank Peelrand

Tijdens de algemene jaarvergadering van Vereniging Peelbelang Landhorst heeft Rabobank Peelrand € 4.538 geschonken als compensatie voor het feit dat de Rabobank geen zitting meer heeft in dorpshuis De Stek. Vereniging Peelbelang Landhorst heeft destijds aan de inwoners van ons dorp gevraagd om verzoeken in te dienen en zo is de verdeling gemaakt: Basisschool De Vlieger krijgt 1362 Euro voor nieuwe speeltoestellen; Ajola krijgt 680 Euro voor de aanschaf van twee tenten; De dierenweide krijgt 454 Euro voor vernieuwing van de afrastering; De Peelleuters krijgen 680 Euro voor kleding voor de Peelsterretjes en Stichting Dorpshuis de Stek krijgt 1362 Euro voor aanpassing van de geluidsinstallatie. De heer Van Mil (voorzitter van het bestuur van de Rabobank) vraagt zich wel openlijk af of 680 euro voldoende is om 17 Peelsterretjes volledig te kleden en hij komt graag een keer kijken. De heer Rien van de Steeg dankt de Rabobank voor de bijdrage aan de speeltoestellen en nodigt hen uit om na de zomervakantie een keer de glijbaan uit te proberen.

 

Straatnamen

Van buurtvereniging “De Pioniersstraat” hebben wij vernomen dat er enige discussie is ontstaan wat betreft de werkelijke benaming van hun straat. De grote vraag was, is dit met dubbel S of met één S? Men komt namelijk beide schrijfwijzen tegen: telefoonboek met 1 S; Kadaster met 1 S maar ook met 2 SS; straatnaamborden met 2 SS, etc. etc.. Dezelfde discussie speelt ook bij de Scheperstraat. Vandaar dat we hier naar geïnformeerd hebben bij de gemeente. De juiste schrijfwijze is als volgt: Pioniersstraat en Scheperstraat.

 


Opgavenformulier lidmaatschap Vereniging Peelbelang Landhorst.

Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang Landhorst kunnen met onderstaand formulier lid worden. Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of volgende” lid € 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij

Arna Jacobs, Schapendreef 28. Telefoon: 478 778

 

Naam:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.