Derde jaargang nummer 2

4 oktober 2002

Voorwoord

Hierbij ontvangt u de 2e Nieuwsbrief van 2002 van Vereniging Peelbelang Landhorst. Mocht u zaken in de Nieuwsbrief of op de internetpagina willen plaatsen dan is dat mogelijk. Gelieve dit schriftelijk door te geven aan Tiny Verhoeven, Pioniersstraat 7.

Vereniging Peelbelang Landhorst wenst u allen een gezellige kermis toe.

 

Kennismakingsavond met Burgemeester en Wethouders

Burgemeester J. Verbeeten en Wethouders Koos Geene, Harry van Heijster en Peter van Heijster komen

Woensdag 13 november 2002, aanvang 20.30 uur in “De Stek”

om kennis te maken met Landhorst. Tijdens deze avond zullen actuele onderwerpen aan de orde komen. Heeft u onderwerpen of zaken die volgens u beslist aan de orde moeten komen dan vragen wij u vriendelijk deze vóór 23 oktober schriftelijk in te dienen bij onze secretaris Huub Rijkers, Schapendreef 1. Op deze manier kunnen B&W zich optimaal voorbereiden en zoveel mogelijk met antwoorden komen. Ook zal tijdens de avond discussie mogelijk zijn. Te zijner tijd ontvangt u nog de uitnodiging en agenda.

We verwachten u allen te kunnen begroeten op deze avond.

 

Verenigingenavond in Landhorst

Maandag 8 juli 2002 vond er in de stek een verenigingenavond plaats. Er waren 38 vertegenwoordigers van Landhorstse verenigingen. Tijdens deze avond is van gedachte gewisseld over allerlei onderwerpen. Besproken is onder andere onderlinge samenwerking, kleedaccommodatie Ajola en Menos, aanpak overleg met gemeente, voortzetting van de rommelmarkt etc.. Alle aanwezige verenigingen en organisaties zullen binnenkort het verslag ontvangen. Bij afsluiting van deze avond gaven de aanwezigen aan dat een dergelijke avond voor herhaling vatbaar is. Het is dan ook bedoeling van Vereniging Peelbelang Landhorst om deze avond jaarlijks te herhalen. 

Kermis

De Landhorstse kermis wordt dit jaar weer georganiseerd door Vereniging Peelbelang Landhorst in samenwerking met kermisexploitant Scheffers, de Karekieten en Raggebende en Piet-Hein Swinkels. Dit jaar zal op zondag 6 oktober een vrije markt gehouden worden. Tijdens de vrije markt is de kermis geopend en is er op het kermisterrein voor Café-Zaal “Buitenlust” een tent met LIVE muziek(de grote kermistent zal deze middag gesloten blijven). Op maandag 7 oktober is er weer van alles georganiseerd voor de schoolgaande kinderen maar natuurlijk ook voor de peuters en alle ouders. Naast dat de kermis geopend is, is er ook een luchtkussen, schminken, een waarzegster en een aantal ludieke spelen. Wij nodigen u allen van harte uit om de kermis en alle activiteiten te bezoeken.

 Kleedaccommodaties AJOLA en MENOS

Er vindt momenteel nog steeds overleg plaats tussen Ajola, Menos en gemeente over de realisatie van de kleedaccommodatie. Echter, het in eerste instantie begrootte bedrag blijkt veel te laag te zijn. In de gemeente begroting 2003 wordt het volgende vermeld:

(…)“Wij zullen trachten in samenspraak met de besturen van MENOS en AJOLA nader te bezien op welke wijze,  zoals versobering op bepaalde onderdelen bij uitvoering van de totale huidig bouwplan, enige bezuinigingen op de bouwkosten van de vier nieuwe kleedlokalen (huidige raming € 223.512) en de sloop van de twee oude kleedlokalen (ad. € 30.225) te realiseren.” (…)

Ondertussen heeft u via de pers ook al het een en ander hierover kunnen vernemen. We hopen dat hierover binnenkort goed nieuws komt. In ieder geval zal dit onderwerp tijdens de kennismakingsavond ook aan de orde komen.

 Heemkundekring Landhorst

Op 28 augustus 2002 is het verenigingenbestand van Landhorst uitgebreid met de Heemkundekring Landhorst. Onlangs werd de gedachte geopperd door Dhr. Piet van den Berg, of Landhorst niet toe was aan een eigen heemkundekring. Dit was reden voor Vereniging Peelbelang Landhorst om eens te polsen of meer mensen uit Landhorst geïnteresseerd zijn. Direct waren er 8 personen die zich aanmelden. Tijdens de oprichtingsvergadering (28 augustus 2002) waren de aanwezigen er over eens dat dankzij het feit dat Landhorst nog relatief jong is (Landhorst bestaat officieel sinds 1948) veel materiaal sinds het begin van het ontstaan van Landhorst nog aanwezig zal zijn. Heemkundekring Landhorst wil dit materiaal zoveel mogelijk archiveren. Verder is het ook de bedoeling om zaken die in het heden van belang zijn voor Landhorst te bewaren voor de toekomstige generaties Landhorstenaren. Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst heeft gemeend dit initiatief extra te ondersteunen met een startkapitaal van € 300. De heemkundekring bestaat momenteel uit de volgende personen: Thijs Barten, Piet van den Berg, Ad van Gils , Piet Hendriks, Piet Janssen, Silfran Peeters en Karel van der Velden. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u met één van deze personen contact opnemen.

 Basisschool “De Vlieger”en Peuterspeelzaal “Dikkie Dik”

Vrijdag 18 oktober a.s. zullen Peuterspeelzaal “Dikkie Dik” en Basisschool “De Vlieger” officieel geopend worden. Om 17.00 uur zal de officiële opening geschieden door Mevr. T. Ermers-van de Laar, secretaris van Stichting Bao “Goser”. Na het officiële gedeelte staan de deuren tot 19.00 uur open voor genodigden en andere belangstellenden.

 Vrijwilligers

Een van de onderwerpen die tijdens de verenigingenavond uitgebreid aan de orde is geweest, is de behoefte aan vrijwilligers. Steeds meer blijkt dat mensen wel graag vrijwilligerswerk willen doen maar niet direct hiervoor in een bestuur terecht willen komen. Om duidelijkheid te krijgen of dit in Landhorst ook zo is wil Vereniging Peelbelang Landhorst dit proberen te inventariseren.

Allereerst vragen wij hierbij aan de Landhorstse verenigingen en organisaties om aan te geven welke werkzaamheden (taken) momenteel vacant zijn. Tevens kan men aangeven welke ‘incidentele‘ zaken door bovengenoemde vrijwilligers ingevuld zouden kunnen worden. Heeft uw vereniging of organisatie zaken met betrekking op dit onderwerp dan  kunt u deze schriftelijk doorgeven aan Tiny Verhoeven, Pioniersstraat 7.

Wanneer we hierover meer duidelijkheid hebben zal in de volgende Nieuwsbrief een opsomming van deze werkzaamheden gemaakt worden. Hieruit kunnen liefhebbers hun keuze maken en zich aanmelden bij de betreffende vereniging of organisatie.

Wanneer u suggesties heeft over de manier waarop bovenstaand onderwerp beter of anders uitgevoerd kan worden dan horen we dat graag van u.

Nieuwjaarsontmoeting

Evenals voorgaande jaren zal op zondag 5 januari 2003 de nieuwjaarsontmoeting in “De Stek” plaatsvinden. Onder andere zullen deelnemen ‘Fanfare Landhorst’ en Carnavalsvereniging “De Peelleuters”. Ook zullen nieuwjaarswensen uitgesproken worden door onder andere raadslid Pierre Reijnen. Mocht u ook een bijdrage willen leveren aan de nieuwjaarsontmoeting dan kunt u dat door geven bij Karel van der Velden.

 

Opgaveformulier lidmaatschap Vereniging Peelbelang Landhorst.

Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang Landhorst kunnen met onderstaand formulier lid worden. Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of volgende” lid € 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij

Arna Jacobs, Schapendreef 28. Telefoon: 478 778

 


Naam

 

Rekeningnummer

 

Adres

 

Geboortedatum

 

Telefoon

 

Wenst automatisch te betalen

ja/nee

Datum

 

Handtekening

 

 

 

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.