Nieuwsbrief

Derde jaargang nummer 3

28 december 2002

Voorwoord

Allereerst wenst het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst u het beste toe voor het nieuwe jaar, 2003. Voor u ligt alweer de derde Nieuwsbrief van dit jaar. We willen er op wijzen dat op onze internetsite www.peelbelang.nl actuele zaken kunt vinden. We maken graag van de gelegenheid gebruik om onze secretaris Huub Rijkers te feliciteren met zijn uitverkiezing tot Superleuter van het jaar 2003.

Mocht u voor de komende versie van de Nieuwsbrief iets willen melden, dan kunt u dit door- of afgeven bij Dhr. Tiny Verhoeven, Pioniersstraat 7.

Kennismakingsavond met B&W

Tijdens deze druk bezochte avond, 86 personen, konden de aanwezigen kennismaken met het vernieuwde college. Tijdens het voorstellen van B&W werden ook vragen beantwoord welke gesteld waren door Vereniging Peelbelang Landhorst. Omdat niet op alle vragen een antwoord gegeven kon worden is afgesproken dat we er in deze nieuwsbrief op terug zouden komen. Hieronder treft u de antwoorden op de gestelde vragen aan.

Tijdens de op 13 november 2002 gehouden jaarvergadering van uw vereniging zijn staande de vergadering een aantal vragen aan ons college gesteld waarop wij op dat moment geen antwoord hebben kunnen geven. Wij hebben u in genoemde vergadering toegezegd de gestelde vragen schriftelijk te zullen beantwoorden.

Ter nakoming van deze afspraak gelieve u onderstaande de beantwoording van de gestelde vragen aan te treffen.

Vraag: In Landhorst zijn twee kavels voor starterswoningen beschikbaar gesteld aan Pantein Wonen. Hoever staat het met de realisering van de bouwplannen?

Antwoord: De grond is verkocht aan Pantein Wonen. Voor de ontwikkeling van het bouwplan ligt het initiatief bij deze instelling. Door de gemeente zal aangedrongen worden op de nodige voortvarendheid.

Vraag: Wat zijn de criteria om voor een woning van Pantein in aanmerking te komen? Hoe lang moet men daarvoor ingeschreven staan en zijn er leeftijdscriteria?

Pantein heeft aangegeven dat een alleenstaande 40 jaar of ouder moet zijn om voor een woning een aanmerking te kunnen komen.

Antwoord: De toewijzing van woningen geschiedt door Pantein Wonen. Daartoe zijn in overleg met de gemeente afspraken gemaakt over de criteria die daartoe worden gehanteerd. Toewijzing van woning geschiedt op basis van een urgentiepuntensysteem. De uitgangspunten daarvoor zijn vastgelegd in een nota woningtoewijzing. Een exemplaar van deze nota is bijgevoegd. Voor verdere vragen omrent woningtoewijzing dient men zich te richten tot Pantein Wonen.

Vraag: Zijn er in Landhorst mogelijkheden om in vrijkomende bedrijfsgebouwen bedrijfsactiviteiten te ontplooien.

Antwoord: Beleidskader voor het gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing is vervat in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2000'. Mogelijkheden zijn afhankelijk van ligging en aard van de bedrijfsactiviteit.

Vraag: Welke eisen worden er gesteld aan een openbare verlichting in de kom van een dorp? Voldoet de openbare verlichting in de kom van Landhorst aan deze eisen?

Antwoord: Er worden geen eisen aan gesteld, er is sprake van richtlijnen / aanbevelingen die aangehouden kunnen worden voor de uitvoering van de openbare verlichting. Deze richtlijnen (welke worden bepaald door het N.S.V.V.) hebben betrekking op lichtsterkte op de grond en de gelijkmatigheid van de verlichting. Voor wat betreft de kom van Landhorst zal de OV niet op alle punten aan deze richtlijnen voldoen.

Vraag: Voor de aanpassing van molgoten in de Kerkstraat, Pioniersstraat en Schapendreef, alsmede voor de aanpak en herinrichting van de ventweg zijn 4 Š 5 jaar geleden gelden gereserveerd. Aan de uitvoering van de plannen is tot op heden geen uitvoering gegeven. Nagegaan zal worden of voor deze werken in het verleden middelen beschikbaar zijn gesteld.

Antwoord: In de beleidstoelichting van de begroting 2003 is het investeringsprogramma 2003 t/m 2006 opgenomen. Daarin staat als nieuwe investering de vervanging van molgoten in de kom van Landhorst aangegeven. Het jaar van investering is gepland in 2006.

Vraag: Kan de verlichting van het parkeerterrein voor het sportveldencomplex aangesloten worden op de openbare verlichting en kan de verlichting worden uitgebreid middels plaatsing van een extra mast?

Antwoord: De verlichting van het parkeerterrein kan aangesloten worden op het O.V. net, of een uitbreiding met een extra mast noodzakelijk en mogelijk is zal in behandeling worden genomen.

Vraag: Hoeveel panden in Landhorst kunnen niet aangesloten worden op de drukriolering? Hoe hoog is de eigen bijdrage voor een I.B.A.-systeem? Is deze gelijk aan de eigen bijdrage voor aansluiting op de drukriolering. Wie gaat de I.B.A.'s beheren?

Antwoord: Op de vraag hoeveel panden in Landhorst niet op de drukriolering aangesloten kunnen worden kan thans nog geen uitsluitsel worden gegeven.

Ook op de vraag met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage voor een I.B.A.-systeem en het beheer van de I.B.A.-systemen is thans nog geen duidelijk antwoord te geven. De provincie Noord-Brabant is bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid met betrekking tot het lozen van afvalwater in het buitengebied. Afgaande op deze nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het lozen van afvalwater in het buitengebied zal het gemeentelijk basisrioleringsplan aangepast moeten worden. De bijdrage voor een I.B.A.-systeem zal mede afhankelijk zijn van het nieuw vast te stellen beleid. Conform de huidige planning vindt behandeling van het G.R.P. (Gemeentelijk Rioleringsplan) plaats in de raadsvergadering van maart 2003.

Vraag: Aan het onderhoud van het gedeelte van de Boompjes vanaf de De Quaijweg richting Staatsbossen wordt geen onderhoud meer gepleegd. Wie is hiervoor verantwoordelijk? De aan deze onverharde weg gelegen percelen zijn moeilijk bereikbaar vanwege de slechte begaanbaarheid van de weg.

Antwoord: Het onderhoud aan het gedeelte van de Boompjesweg vanaf de De Quaijweg richting Staatsbossen wordt uitgevoerd door de gemeente volgens een vastgesteld onderhoudsprogramma. Weersomstandigheden kunnen aanleiding zijn het onderhoud naar een later dan het geplande tijdstip te verschuiven.

Het verslag van deze avond, opgesteld door onze secretaris is als bijlage bij deze Nieuwsbrief toegevoegd.

Kermis

De kermis begon dit jaar weinig voorspoedig. De regen viel zeer overvloedig tijdens de opening. De Fanfare Landhorst liet zich desondanks niet onbetuigd. Om meer mensen naar de kermis te laten komen was er een vrije markt georganiseerd. Ook enkele Landhorstse verenigingen waren vertegenwoordigd. De organisatie van de kermis is er nog niet van overtuigd dat dit een goede manier is om veel mensen naar de kermis te laten komen. Hierbij roepen wij u op om, als u ideeŽn heeft om de kermis aantrekkelijker te maken, deze aan ons kenbaar te maken. De maandagmiddag is erg goed verlopen. Er waren veel mensen aanwezig. Een belangrijke rol hierin speelde het feit dat de basisschool gewoon les gaf. Op dinsdag werd de kermis, als vanouds, afgesloten.

Vereniging Peelbelang Landhorst wil graag haar dank uitspreken aan: WAC, Piet-Hein Swinkels, "De Karekieten", "De Raggebende", kermisexploitant Scheffers en alle vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de organisatie van de kermis.

Binnen het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst is er veel gesproken over het aanbod van de gemeente om de organisatie van de kermis over te laten nemen. In eerste instantie heeft het bestuur uitgesproken dit een optie te vinden. Ook tijdens de kennismakingsavond met B&W (13 november 2002) sprak het college uit dat de gemeente zich volledig wil inzetten voor de organisatie van de kermis in alle kerkdorpen van de gemeente.

Uit overleg tussen gemeente en de kermisexploitanten die actief zijn in de gemeente kwam geen belangstelling om de kermis in Landhorst te exploiteren. Op de vraag van Vereniging Peelbelang Landhorst of de gemeente de organisatie van een kermis op zich wil nemen kwam het antwoord dat de gemeente wel wil proberen een kermis te organiseren maar dat de gemeente niet garant kan staan voor een kermis zoals Landhorst deze sinds 1964 kent.

Daarom heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst besloten om de organisatie, zoals deze nu plaatsvindt, te handhaven.

Vrijwilligers

In de vorige nieuwsbrief werden de landhorstse verenigingen en organisaties opgeroepen om de behoefte aan vrijwilligers aan te geven. Hieraan is door voetbalvereniging Menos gehoor gegeven. Hier is men op zoek naar: een grensrechter voor het eerste elftal, een klusjesman voor onderhoudswerkzaamheden en een jeugdbegeleider tijdens wedstrijden.

Mocht u interesse hebben voor een van deze vacatures dan kunt u dit aangeven bij Dhr. Fons de Kleijne, De Quayweg 39.

Om het vrijwilligersaanbod te inventariseren zouden we ook graag willen weten of er mensen zijn die graag vrijwilligerswerk willen doen. Dit kan op incidentele basis zijn, maar eventueel ook een bestuursfunctie willen uit oefenen. GeÔnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Dhr. Tiny Verhoeven.

Nieuwjaarontmoeting

Op zondag 5 januari 2003 vindt weer de traditionele Nieuwjaarsontmoeting plaats in "De Stek". U ontvangt nog een uitnodiging in de week hieraan voorafgaand.

Dierenweide "De Vrije Loop"

Ook Landhorst heeft onlangs te maken gehad met vandalisme. Er waren twee lichtkappen kapot gegooid. Ondertussen is dit weer gerepareerd. Wij willen u er op wijzen dat wanneer u getuige bent van vandalisme kunt u dit doorgeven aan de politie.

Bollenteelt

Vanuit het Landhorstse kwam de vraag of er iets bekend is over het gebruik van chemische middelen in de bollenteelt. Opgevallen was dat er regelmatig gespoten werd. Vereniging Peelbelang Landhorst heeft documentatie over dit onderwerp opgevraagd en deze kunt u vinden op de tafel in het halletje van "De Stek". Bestudering van deze informatie leerde al snel dat er zeer zorgvuldig omgegaan wordt met het gebruik van chemische middelen. Er wordt vaker gespoten, echter met gebruik van lagere concentraties.

De Quayweg

Tijdens de kennismakingsavond met B&W is aangekondigd dat er een werkgroep opgestart is welke oplossingen gaat zoeken om tot een veilige De Quayweg te komen. Een eerste stap hierin is een ongevallenanalyse van de politie. Enkele gegevens uit deze analyse worden hier geciteerd:

Gegevens van de VOR (Verkeersongevallenregistratie) met betrekking tot verkeersongevallen De Quayweg periode 1995-2001:

In genoemde tijdspanne vonden 41 ongevallen plaats, waarvan 17 letselongevallen met 3 doden als gevolg

In 11 gevallen was de boom het betrokken botsobject en in 9 gevallen werd groot wild aangereden.

De ongevallen gebeuren het meest op maandag, woensdag en vrijdag en wel bon de ochtenden en avonden.

Als hoofdtoedracht is veelal plaats/bocht met controle voertuig de inleidende oorzaak van de verkeersongevallen

Locatie waar zich de meeste ongevallen voordeden:

Bebouwde kom Landhorst

Kruising met de Waterval

Wegvak tussen de Boompjesweg en de Waterval

Belangrijke conclusie uit de volledige ongevallenanalyse is dat de ongevallenkans in grote mate wordt bepaald door de rijsnelheid. Een van de aanbevelingen is dat er infrastructurele aanpassingen zouden leiden tot minder ongevallen; daarbij wordt het instellen van een 60-km zone concreet genoemd.

De volledige tekst van de ongevallenanalyse kunt u lezen op de site. Klikt u hiervoor  op Dorpsbelangen Platform Veiligheid.