Nieuwsbrief

Vierde jaargang nummer 2

22 mei 2003

Voorwoord

Voor U de 2de nieuwsbrief van Vereniging Peelbelang van dit jaar. We willen een aantal zaken uit de Algemene Ledenvergadering vermelden. Ook zal het laatste nieuws rondom het te bouwen steunpunt u interesseren. Mocht u nog iets voor de komende versie van de Nieuwsbrief hebben, dan kunt u dit door- of afgeven bij Dhr. Tiny Verhoeven , Pioniersstraat 7.  

Koninginnedag 2003

Het oranjecomité en het WAC hebben ook dit jaar weer gezorgd voor een goed georganiseerde Koninginnedag. Vooral de Oranjegames zijn erg goed bevallen bij de deelnemers, zoals u hebt kunnen lezen in het Wanroijs Nieuws. De traditionele dorpsquiz was ook een succes. Echter het oranjecomité hoopt volgend jaar meer deelnemers te mogen begroeten. Daags voor Koninginnedag is Wim Linders koninklijk onderscheiden. Wim van harte gefeliciteerd.

 Heemkundekring

De oprichting van de heemkundekring is een feit. De naam van deze stichting wordt: “Landhorster Heem”. Binnenkort zullen de eerste activiteiten opgestart worden. Doel van de heemkundekring is om zoveel mogelijk informatie uit het Landhorstse verleden te bewaren. Ook wil de stichting op gezette tijden exposities organiseren.

Landhorst 60

Woensdag 18 juni 2003 is er in “De Stek” om 20.30 uur een bijeenkomst in verband met de organisatie van festiviteiten rondom het 60-jarig bestaan van Landhorst in 2005. Ondertussen is er een werkgroep gevormd vanuit het bestuur van VPL. Mensen die mee willen helpen met het organiseren van dit jubileum zijn van harte uitgenodigd.  

WAC

Onlangs heeft het bestuur van VPL een bijeenkomst gehouden met het WAC. Het WAC is destijds de oprichter geweest van recreatiepark “De Bergen”. Het WAC heeft als doel initiëren en ontplooien van activiteiten op cultureel en recreatief gebied in de plaatsen Wanroij en Landhorst. Landhorstse vertegenwoordigers in het WAC zijn momenteel Ingrid van Dee, Mariet van Creij en Anja van der Velden . Tijdens het genoemde overleg heeft het WAC aangegeven dat zij desgevraagd de organisatie van activiteiten e.d. wil begeleiden en ondersteunen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op hun website: www.wac.nu 27 mei a.s. organiseert het WAC een avond in het ‘Wapen van Wanroij’ voor verenigingen en groepen die werken met vrijwilligers. Doel van deze avond is om onderlinge ervaringen uit te wisselen.

Nieuwbouw woningen Pantein.

Het bestuur van VPL heeft geïnformeerd naar de laatste ontwikkelingen. Binnen enkele weken zullen de huurders van Pantein persoonlijk geïnformeerd worden over de voorwaarden die gelden bij de aankoop van deze woningen. Ook wordt dan aangegeven aan welke voorwaarden huurders moeten voldoen om in aanmerking kunnen komen.  

Steunpunt Landhorst

Na een uitgebreide presentatie van de plannen van Pantein om te komen tot een steunpunt in Landhorst tijdens de ALV is er de werkgroep LOL gevormd. Deze zal regelmatig verslag doen van de vorderingen. Pantein is bereid om in kleine kernen zorg te bieden om zo de leefbaarheid in stand te houden. Voorwaarde is dat het dorp beschikt over een actief vrijwilligers- en verenigingsleven. Pantein heeft gekozen om in Landhorst een steunpunt te realiseren omdat de verbondenheid tussen de inwoners sterk is. Zo kunnen bewoners van het steunpunt blijven deelnemen in het dorpsleven. 

Het is de bedoeling om het steunpunt Landhorst te realiseren op het Kievitshof. Het steunpunt zal bestaan uit 8 zorgwoningen. Verder zal er een centrale ruimte met huiskamerfunctie komen. Ook is het de bedoeling om een ruimte te maken voor huisarts, fysiotherapie en dergelijke. Verder zal in deze opzet ‘De Stek’ een centrale rol kunnen spelen.  

De bewoners van het Kievitshof worden door Pantein op de hoogte gehouden. Tijdens de laatste bijeenkomst is bekeken of de termijn van realisatie binnen een jaar gehaald kan worden. Uit overleg met de gemeente blijkt dat Landhorst niet beschikt over een recent bestemmingsplan (huidige bestemmingsplan dateert van eind jaren ’70). Hierdoor is een snelle vergunningsverlening via een ‘artikel 19-procedure’ in principe niet mogelijk. Tijdens genoemd overleg is de afweging tussen een ‘postzegelbestemmingsplan’ voor het gebied waar het steunpunt gebouwd wordt en een nieuw de hele kom omvattend bestemmingsplan gesproken. Beide procedures duren ongeveer 1 jaar. Dit komt door onder andere inspraakprocedures enzovoort. In de raadsvergadering van juli 2003 komt een raadsvoorstel aan de orde waarin extra financiën vrijgemaakt worden om de achterstand in de bestemmingsplannen zo snel mogelijk weg te werken. Het is de bedoeling dat begonnen wordt met het bestemmingsplan Landhorst.

Opgavenformulier lidmaatschap Vereniging Peelbelang Landhorst .

 

U kunt lid worden van Vereniging Peelbelang Landhorst met onderstaand formulier. Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of volgende” lid

€ 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij

Arna Jacobs , Schapendreef 28. Telefoon: 478 778

 

Naam

 

Rekeningnummer

 

Adres

 

Geboortedatum

 

Telefoonnummer

 

Wenst u automatisch te betalen

ja/nee

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst .