Nieuwsbrief

Vierde jaargang nummer 4

28 december 2003

 


Voorwoord

Dit is alweer de vierde en laatste nieuwsbrief van dit jaar. Namens Vereniging Peelbelang Landhorst wensen wij U prettige feestdagen en een gezond 2004. Als U nog opmerkingen of aanvullingen heeft op de nieuwsbrief kunt U dit doorgeven bij Tiny Verhoeven; Pionierstraat 7.

Drukriolering

In gevolge de wet zullen alle panden in het buitengebied vóór 2005 een oplossing moeten hebben voor het lozen van hun huishoudelijk afvalwater. In de raadsvergadering van 27 oktober 2003 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel om te komen tot een passende oplossing voor het aansluiten van alle panden op de drukriolering in onze gemeente. Betrokkenen zijn ondertussen, middels informatieavonden, nader geïnformeerd. De kosten van deze operatie worden zo laag mogelijk gehouden, onder andere door gebruik te maken van CERES-gelden.

Bestemmingsplan

Op maandag 24 november is door de gemeente een informatieavond georganiseerd betreffende het nieuwe bestemmingsplan voor de kom van Landhorst. Het bestemmingsplan geldt voor de komende 10 jaar. Tijdens de bespreking van het bestemmingsplan zijn de uitbreidings- mogelijkheden voor wonen en werken verduidelijkt. Dit leverde natuurlijk de nodige discussie op. Waaronder de ruimte voor kleinschalige, ambachtelijke industrie. Wat zijn de mogelijkheden voor woningbouw nadat ‘Landhorst-Oost’ volgebouwd is. En verder nog een aantal specifieke zaken.

Tot 17 december 2003 kon men reageren en opmerkingen plaatsen over de (on-)mogelijkheden die het plan biedt. De procedure is verder als volgt: de ingebrachte reacties worden verwerkt. Daarna zal het aangepaste bestemmingsplan opnieuw ter inzage komen. Daarna kan de gemeenteraad het plan vaststellen. Tot slot moet de Provincie haar goedkeuring verlenen. Op zijn vroegst zal dit laatste in de herfst van 2004 gebeuren.  

Steunpunt Landhorst

Tijdens de door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan is duidelijk geworden dat de eerste opzet van het steunpunt, een gebouw in de vorm van een halve cirkel, niet haalbaar is. De stedenbouwkundige vindt dat Landhorst bestaat uit rechthoekige straat- en bouwpatronen, welke niet doorbroken mogen worden. Verder werd tijdens genoemde infoavond duidelijk, dat in het nieuwe bestemmingsplan bij het steunpunt tweelaags gebouwd en gewoond mag worden.

Naar aanleiding hiervan is de architect met een ander voorstel gekomen. Tijdens het overleg van de werkgroep LOL is het nieuwe ontwerp van de architect besproken. Hierin is de uitbreiding van twee starterwoningen opgenomen. Het huidige ontwerp is U-vormig. In de beide poten van de ‘U’ komen elk 3 zorgwoningen. In het verbindingsstuk komen 2 zorgwoningen, met daartussen een centrale huiskamer. Hierboven komen 2 starterwoningen. Dit plan is ondertussen bij de commissie Welstand ingediend. We verwachte dat de commissie haar uitspraak in januari 2004 zal doen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2004 willen we u dit plan presenteren.  

Landhorst schoon

Binnen Vereniging Peelbelang Landhorst leefde de gedachte om eens per jaar een dag te gaan organiseren om met z'n allen een steentje bij te dragen aan de Landhorstse woonomgeving. Tijdens de verenigingenavond hebben we daarom eens gepolst hoe hierover werd gedacht. Over het algemeen waren de reacties positief, maar wel werd duidelijk dat daarbij rekening gehouden moest worden met de daar bijbehorende de kosten, zoals bijvoorbeeld stortkosten. Vanuit de gemeente werd positief gereageerd op ons verzoek hierin bij te dragen. Vandaar dat Vereniging Peelbelang Landhorst de werkgroep 'Landhorst Schoon' heeft opgericht. Deze zal te zijner tijd mededelen wat de precieze plannen zullen gaan zijn.

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsontmoeting

In: “De Stek”

 Aanstaande zondag 4 januari 2004 vindt weer de nieuwjaarsontmoeting plaats.  

Vereniging Peelbelang Landhorst wil dan graag samen met u het nieuwe jaar inluiden. Net als voorgaande jaren hebben we gevarieerd programma.  

Voor ouders met kinderen is het belangrijk te weten dat de vrijwilligers van “De Karekieten” samen met de kinderen hapjes gaan maken die uitgedeeld worden. Verder zijn er nog andere activiteiten voor de kinderen.

 Wij nodigen u van harte uit

om deze nieuwjaarsontmoeting

bij te wonen.

Wat:

Nieuwjaarsontmoeting

Wanneer:

zondag 4 januari 2004

Waar:

“De Stek”

Aanvang:

11.00 uur

Deelnemers:

Fanfare Landhorst

 Raadslid Pierre Reijnen

 De Peelwerker

 Toneelvereniging “Spelenderwijs”

 C.V. “De Peelleuters”

 Dansmariekes

  “De Peelsterretjes”

 Joekskapel “Stil ‘s”

  Vereniging Peelbelang Landhorst

Einde:

Ongeveer 14.00 uur

 


 

 

De Staatsbossen

Omdat Vereniging Peelbelang Landhorst van mening is dat het onderhoud van de Staatsbossen te kort schiet heeft het bestuur een onderhoud gevraagd met boswachter de heer Kalleveen. In zijn toelichting over het huidige onderhoud van de bossen en fiets- en wandelpaden kwam naar voren dat de begroting het niet toelaat om dit onderhoud, zoals voorheen gebeurde, te laten plaatsvinden.

Verder deelde de heer Kalleveen mee dat de fietspaden in de staatsbossen worden opgenomen in het fietsknooppuntensysteem. Ook kondigde hij aan dat een aantal wegen in de staatsbossen worden voorzien van straatnamen en postcode. De reden hiervoor is dat bezoekers van de staatsbossen bij calamiteiten snel aan hulpinstanties duidelijk kunnen maken waar men zich bevindt.

Door Staatsbosbeheer is van het gebied Staatsbossen in het Land van Cuijk een nieuwe kaart uit gegeven, welke bij de VVV te koop is.

 

Kern met Pit

Op vrijdag 14 november 2003 heeft Landhorst voor de derde keer het predikaat 'Kern Met Pit' gekregen met daarbij behorende bedrag van € 1000,~. Ditmaal is de oprichting en doelstelling van de stichting Landhorster Heem aanleiding geweest. De afvaardiging van de stichting Landhorster Heem werd aangenaam verrast door de aanwezigheid van burgemeester Verbeeten. De burgemeester bracht de felicitaties namens de gemeente over en overhandigde een goed gevulde envelop ter onderstreping van deze felicitatie. De stichting Landhorster Heem wil de gemeente hiervoor van harte bedanken. Voor foto’s van deze gebeurtenis kunt u terecht op www.peelbelang.nl.

 

Algemene Ledenvergadering

Voor de komende ALV van Vereniging Peelbelang Landhorst hebben wij het college van B&W weer eens uitgenodigd. De ALV vindt plaats in “De Stek” op dinsdag 16 maart 2004. Om het college zich te laten voorbereiden willen wij u oproepen om uw vragen door te geven aan de heer Huub Rijkers, Schapendreef 1. Ruim voor aanvang van deze vergadering ontvangt u de agenda, jaarverslag, begroting en notulen van de vorige ALV.

 

Platform Gehandicapten

Het Platform Gehandicapten Sint Anthonis (PGSA) is een onafhankelijke stichting die in de gemeente Sint Anthonis actief is voor mensen met een handicap en/of functiebeperking. Het PGSA is een formeel / officieel adviesorgaan voor de gemeente en wordt door de gemeente Sint Anthonis gesubsidieerd. De stichting heeft als algemene doelstelling het bevorderen dat mensen zo volwaardig en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Door leden van PGSA werd op 21 november jl. een folder aangeboden en een toelichting gegeven op het nieuwe logo van de stichting.

Huisartsenpost

Op woensdag 28 januari 2004  zal in “’t Wapen van Wanroij” een informatieavond worden georganiseerd betreffende het ontstaan en werkwijze van de huisartsenpost. Reden hiervoor is dat voor veel mensen dit niet duidelijk is. Iedereen is van harte welkom. Te zijner tijd zal in “Het Wanroijs Nieuws ” een uitnodiging geplaatst worden.

Opgavenformulier lidmaatschap Vereniging Peelbelang Landhorst .

Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang Landhorst kunnen dit doorgeven met onderstaand formulier. Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of volgende” lid € 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij

Arna Jacobs , Schapendreef 28. Telefoon: 478 778

Naam

 

Rekeningnummer

 

Adres

 

Geboortedatum

 

Telefoonnummer

 

Wenst automatisch te betalen

ja/nee

 

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.

www.peelbelang.nl