Nieuwsbrief

 

                             Zesde jaargang nummer 3

 

 

 

 

 

30 december 2004


Voorwoord

Op de valreep van dit jaar ontvangt u hierbij de derde Nieuwsbrief van 2004. Zoals u uit deze Nieuwsbrief kunt afleiden, staat Landhorst aan de vooravond van een jaar waarin erg veel zaken gaan gebeuren. Uiteraard houden we u hiervan zoveel mogelijk op de hoogte. Dit gebeurt door berichten in de Nieuwsbrief, de vernieuwde website en er zullen regelmatig berichten in de diverse dag- en weekbladen verschijnen. Mocht u nog iets voor de komende versie van de Nieuwsbrief hebben, dan kunt u dit door- of afgeven bij Dhr. Tiny Verhoeven, Pioniersstraat 7.

 

Woonzorgcomplex Landhorst

Laatste ontwikkelingen

Zoals u gezien heeft zijn de afgelopen weken de tijdelijke woonunits geplaatst op het pleintje voor de kerk. De bewoners hebben de sleutels ontvangen en zijn begonnen met verhuizen. Ook is de planning bekend. Het is de bedoeling dat op maandag 10 januari 2005 begonnen wordt met de sloop van de oude woningen. Er zijn een aantal mijlpalen tijdens de bouw die extra aandacht zullen krijgen. Zo zal de officiële eerste steen gelegd worden medio februari 2005. Wanneer de bouw bijna voltooid is komen er kijkdagen voor de (eventuele) bewoners. In het najaar zal het complex opgeleverd worden. Daarna kan er verhuisd worden en zal er een feestelijke opening plaatsvinden. Door Pantein Wonen is aangegeven dat de bewoners de feestdagen van 2005 kunnen vieren in hun nieuwe huizen.

Uw aandacht voor het volgende: vanaf de sloop tot en met de oplevering is het verboden om, als onbevoegde, op de bouwplaats aanwezig te zijn. Daarom zullen er hekken geplaatst worden.

 

Werkgroep LOL

De werkgroep LOL heeft ondertussen niet stil gezeten. In samenwerking met CHO-consultants is €11.000,- subsidiegeld binnengehaald. Dit geld is bestemd voor de inrichting van de ontmoetingsruimte in het woonzorgcomplex. Tijdens deze aanvraag bleek al snel dat er een rechtspersoon moet zijn die subsidies kan verwerven. Daarom is de Stichting Leefbaarheid Ouderen Landhorst opgericht. De stichting heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid voor ouderen in Landhorst en zal zich ook bezighouden met het beheer van de ontmoetingsruimte. Stichting LOL is momenteel met Synthese druk bezig om meer subsidiegelden te werven. Daarnaast is de werkgroep LOL concrete plannen aan het uitwerken die inrichting en gebruik van de ontmoetings- en serviceruimte omvatten.

 

Wedstrijd

Het nieuwe woonzorgcomplex zal ook een naam dienen te krijgen. Vanuit de werkgroep LOL is dan ook gevraagd om een wedstrijd te houden. Met deze wedstrijd hoopt de werkgroep een passende, treffende naam voor het complex te vinden. Iedereen mag meedoen. U kunt uw suggestie voor deze naam doorgeven bij de heer K. van der Velden, Heistraat 12 of via de website een e-mail achter te laten. Uw opgave graag ook voorzien van uw eigen naam zodat de winnaar te zijner tijd bekend kan worden gemaakt. Er zal een leuke prijs beschikbaar worden gesteld. De periode waarin u uw suggestie kunt doen loopt van 1 januari 2005 tot en met zondag 3 april 2005.

 

Belangstellenden

Mocht u interesse hebben, of meer informatie willen, over het wonen in het woonzorgcomplex te Landhorst dan kunt u hiervoor terecht bij Pantein Wonen (0485-383544). Dit geldt voor zowel de zorgwoningen als de starterwoningen.

 

Oproep stichting “Landhorster Heem”

De heemkundekring presenteert tijdens de Nieuwjaars-ontmoeting hun eerste project. Het project betreft het in kaart brengen van de voormalige en huidige bewoners van alle huizen in Landhorst. Wanneer u belangstelling heeft in de geschiedenis van Landhorst en hier ook iets mee wilt doen dan kunt u zich aanmelden bij de heemkundekring. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer P. Hendriks, Schapendreef 24, 0485-478891.

 

Verenigingenavond

Afgelopen 23 november 2004 was weer de jaarlijkse verenigingenavond. Tijdens deze goed bezochte avond zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, waarvan we er een paar even willen uit lichten.

 

Ijsbaantje

Als gevolg van de aanleg van nieuwe kunstgras tennisbanen is het niet meer mogelijk om hier een ijsbaantje aan te leggen. Een alternatieve locatie is het veldje achter café-zaal “Buitenlust” en de familie Raymakers aangeboden door de heer Swinkels. Ook andere locaties worden nog bekeken. Nu nog vrijwilligers die deze baan willen realiseren en tijdens de vorstperiode onderhouden. Tijdens de verenigingenavond werd opgemerkt dat ouders van jonge kinderen wellicht een handje willen mee helpen. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft kunt u dit doorgeven bij de heer Tiny Verhoeven, Pioniersstraat 7, 0485-478038.

 

BHV

Een nieuwe ontwikkeling is de bedrijfshulpverlening. Er worden wettelijke eisen gesteld ten aanzien van de aanwezigheid van BHV-ers tijdens bijeenkomsten. Omdat het voor vrijwilligers een kostbare zaak is om deze opleiding te volgen is tijdens de verenigingenavond toegezegd dat Vereniging Peelbelang Landhorst via deze Nieuwsbrief zal inventariseren welke mensen uit Landhorst, al dan niet via hun werk, gecertificeerd BHV-er zijn. Zoals het er nu uit ziet bestaat namelijk de mogelijkheid om met deze mensen tijdens de bijeenkomsten te voldoen aan de wettelijke eisen. Door op deze manier samen te werken kan voorkomen worden dat er veel mensen een dure opleiding moeten volgen. BHV-ers van Landhorst vragen wij dan ook dringend om zich te melden bij de heer Tiny Verhoeven, Pioniersstraat 7, 0485-478038.

Om het belang hiervan aan te geven: iemand tot BHV-er opleiden en certificeren kost ongeveer €250,-.

 

VPL2000

VPL 2000 is destijds, 1997, opgestart om te onderzoeken wat de wensen waren voor de Landhorstse bevolking anno 2000.
Tevens was de vraag hoe over de diverse zaken, welke het dorp aangaan werd gedacht en hoe men deze zaken in de toekomst wel of niet wil en kan behouden. Tijdens de verenigingenavond werd door het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst geopperd of een nieuwe enquête à la VPL2000 zinvol is. Vraag uit de bijeenkomst was: ‘Wat is er bereikt uit het rapport VPL2000?’ (voor het volledige rapport kunt u terecht op de site www.peelbelang.nl en klik dan op ‘werkgroepen’). Uit de actielijst die destijds opgesteld is sommen we hier de gerealiseerde zaken op:

 

√      Jaarlijks organiseren van een kamp voor jongeren.

-       Kermisattracties voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

-       Pinautomaat in Landhorst.

-       Collectief schoolvervoer.

-       Vervoer naar uitgaanscentra in de regio.

√      "Buiten" ping-pongtafel.

√      Eigen ruimte voor jongeren.

-       Frisdrankenautomaat in het dorp.

√      Onderzoeken mogelijkheden bouwen servicepuntwoningen voor ouderen.

√      Onderzoeken aanpassing bejaardenwoningen aan behoeften en wensen van ouderen.

√      Onderzoeken naar mogelijkheid collectief vervoer naar activiteiten buiten Landhorst.

√      Onderzoeken sociale alarmering ouderen en alleenstaanden.

-       Dorpshuis eventueel met behulp van vrijwilligers vaker toegankelijk maken.

√      Onderzoeken mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten bij hulp/verzorging ouderen.

√      Realisering van betere informatie over zaken betreffende ouderen.

-       Handwerkclub uitbreiden naar hobbyclub.

-       Realiseren van ringleiding in dorpshuis en kerk.

√      Bij eventuele renovatie bejaardenwoningen mogelijkheden van alternatieven onderzoeken.

-       Terugkrijgen van diverse voorzieningen zoals het huisartsenspreekuur.

-       Verlichting.

-       Vaste winkel.

√      Bouwen van aangepaste huurwoningen in Landhorst.

√      Een voorlichtingsavond met de fiscus, notaris, kamer van koophandel en bedrijfsvereniging organiseren.

√      Ondersteuning van professioneel fondsenwerving.

-       Realiseren van een actieve vorm kaderwerving en kadervorming voor verenigingen.

√      Vormen van samenwerking onderzoeken tussen verenigingen.

√      Mogelijkheid onderzoeken naar extra opslagruimte in dorpshuis.

√      Coördineren en sturen van programma's tussen verschillende verenigingen.

√      Haalbaarheid onderzoeken van een eigen info bulletin (eigen krantje).

√      Er naar streven om de subsidieverordening van de gemeente aan te passen aan de situatie van kleine verenigingen.

 

Uit bovenstaande opsomming mogen we de conclusie trekken dat het zinvol is om met een visie te werken. Daarom is het meer dan wenselijk om een nieuwe enquête à la VPL2000 te houden.

 

GSM-mast

Ondertussen is de zendmast voor de mobiele telefonie gerealiseerd. We verwachten dat deze binnenkort operationeel wordt. Momenteel is KPN de enige aanbieder. Mocht u een andere aanbieder hebben en een slechte ontvangst, dan is het raadzaam om contact op te nemen met uw aanbieder en een klacht in te dienen over de ontvangst in Landhorst. U kunt dan meteen melden dat er een zendmast in Landhorst staat. Hoe meer klachten hoe groter de kans op een oplossing. Het is het beste om uw klacht individueel in te dienen.

 

De Quayweg

Tijdens de laatste bijeenkomst van het Platform Veiligheid is vanuit de gemeente de opmerking gemaakt dat de aandacht voor De Quayweg niet verminderd is. Omdat de riolering onder de ventweg vervangen moet worden, zullen de bomen die staan tussen De Quayweg en de ventweg moeten worden gerooid. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om De Quayweg, ter hoogte van de kom van Landhorst, ten aanzien van de veiligheid aan te passen. Let wel dit zijn nog géén concrete plannen. Wanneer een en ander nader uitgewerkt wordt, zal Vereniging Peelbelang Landhorst betrokken worden in het overleg. Dan zullen natuurlijk ook voor de andere gevaarlijke punten van De Quayweg oplossingen voorgesteld worden.

 

Landhorst 60

In diverse bijeenkomsten heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst aangegeven aandacht te willen geven aan 60-jarig bestaan van Landhorst. Een aantal activiteiten is ondertussen opgestart. In april 2005 gaat toneelvereniging “Spelenderwijs” een speciaal voor deze gelegenheid geschreven stuk opvoeren. Een voorproefje hiervan krijgt u te zien tijdens de Nieuwjaarsontmoeting. Het is de bedoeling om een DVD te maken met een compilatie van de opnamen gemaakt tijdens de festiviteiten van Landhorst 50. Er worden een aantal ansichtkaarten ontworpen en gedrukt met als thema ‘Groeten uit Landhorst’. En op de dag zelf, zaterdag 18 juni 2005, zal er een speciale feestelijke avond georganiseerd worden door het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst. In het najaar zullen rond de opening van het woonzorgcomplex festiviteiten plaatsvinden.

 

BROEM

Op woensdag 23 maart 2005 wordt de vierde BROEM-dag (Breed overleg Ouderen En Mobiliteit) georganiseerd in de gemeente Sint Anthonis. Deze cursus is voor alle senioren of ouderen die in bezit zijn van het geldig rijbewijs en willen weten of ze nog voldoende kennis en praktijkervaring bezitten om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen. Zonder dat dit consequenties heeft voor hun rijbewijs. Ook wordt een ogentest afgenomen en neemt men deel aan bewegingsleer. De eigen bijdrage is €12,-. Voor aanmelding of informatie, de heer H. Daverveld, 0485-452349. Aanmelden vóór 15 januari 2005.

 

 


 

Opgavenformulier lidmaatschap Vereniging Peelbelang Landhorst.

 

Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang Landhorst kunnen dit doorgeven met onderstaand formulier. Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of volgende” lid € 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij

Arna Jacobs, Schapendreef 28. Telefoon: 478 778

 

Naam

 

Rekeningnummer

 

Adres

 

Geboortedatum

 

Telefoonnummer

 

Wenst automatisch te betalen

ja/nee

 

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.


 

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsontmoeting

Aanstaande zondag 2 januari 2005 vindt weer de Nieuwjaars-ontmoeting plaats. Vereniging Peelbelang Landhorst wil dan graag samen met u het nieuwe jaar inluiden. Net als voorgaande jaren hebben we gevarieerd programma. Voor ouders met kinderen is het belangrijk te weten dat de vrijwilligers van “De Karekieten” samen met de kinderen hapjes gaan maken die uitgedeeld worden. Verder zijn er nog andere activiteiten voor de kinderen.

 

Wat:

Nieuwjaarsontmoeting

Wanneer:

Zondag 2 januari 2005

Waar:

“De Stek”

Aanvang:

11.00 uur

Deelnemers:

Fanfare Landhorst

Raadslid Pierre Reijnen

Slagwerkgroep Fanfare Landhorst

Landhorster Heem

Toneelvereniging “Spelenderwijs”

C.V. “De Peelleuters”

“De Dansgarde”

“De Peelsterretjes”

Joekskapel “Stil ‘s”

Vereniging Peelbelang Landhorst

Einde:

Ongeveer 14.00 uur

 

Wij nodigen u van harte uit !