Nieuwsbrief

 

 

 

Vijfde jaargang nummer 1

 

 

 

 

 

28 april 2004
Voorwoord

 

Hierbij hebt u de eerste nieuwsbrief van jaargang nummer 5 in uw handen. Zo kort na de jaarvergadering valt er niet veel nieuws te melden. Voor degenen die niet op de jaarvergadering aanwezig geweest zijn komen enkele onderwerpen aan de orde die tijdens de ALV besproken zijn. Als U nog opmerkingen of aanvullingen heeft op de Nieuwsbrief kunt U dit doorgeven bij Tiny Verhoeven; Pionierstraat 7.

 

Landhorst Mooi

Op zaterdag 22 mei 2004 organiseert Vereniging Peelbelang Landhorst een dag om met z’n allen te werken aan een schoon, mooi en opgeruimd Landhorst. De werkzaamheden bestaan niet alleen uit opruimen, maar ook uit diverse kleine klusjes. We zullen omstreeks 10 uur beginnen. Tijdens de middagpauze bij ‘de Stek’ wordt gezorgd voor koffie, broodjes en soep. Omstreeks half 4 willen we deze dag weer afsluiten. Inmiddels heeft Burgemeester Verbeeten aangegeven dit initiatief te steunen en toegezegd een steentje te willen bijdragen. Met het verschijnen van deze Nieuwsbrief zijn alle Landhorstse verenigingen al aangeschreven met als verzoek deel te nemen aan deze dag. Ook is gevraagd of men nog werkzaamheden weet voor deze dag. Let wel, alles staat in het teken van Landhorst. Wilt U meedoen of weet U nog een leuke klus voor deze dag, neem dan contact op met Thijs Barten, Bijenweg 1, tel: 0492-351277.

 

Steunpunt Landhorst

Daar er veel zienswijzen ingediend zijn bij de ter visie legging van het nieuwe bestemmingsplan van de kom van Landhorst. Er wordt, om verdere vertraging in de uitvoering van de bouw te voorkomen, een artikel 19 procedure opgestart. Momenteel wordt bekeken waar de noodhuisvesting geplaatst zal worden. Waarschijnlijk is dit op het plein voor de kerk. Zoals de planning er nu uit ziet wordt met de activiteiten begonnen na de bouwvakvakantie.

 


Algemene Ledenvergadering

16 maart 2004 is de 58e ALV van Vereniging Peelbelang Landhorst gehouden. Tijdens deze goed bezochte avond was naast het college van B&W ook de manager van Pantein Wonen, Dhr. Strijbosch uitgenodigd. De bestuursleden, de heren Jan Geurts en Karel van der Velden, werden herkozen. Het voorstel van het bestuur om in het vervolg de contributie alleen nog via automatische incasso of contant tijdens de jaarvergadering te innen is door de vergadering aangenomen. Wanneer men te laat contant betaald wordt een boete van

€ 2,50 in rekening gebracht. Met de beantwoording van de vragen door B&W werd ondermeer duidelijk dat Landhorst de komende jaren 36 woningen mag gaan bouwen. Momenteel wordt bekeken hoe de verdeling van deze woningen wordt. Duidelijk is dat in Landhorst de vraag naar starterwoningen en het bouwen van vrije sector woningen het grootst is. De bouw van de starterwoningen zal door de woningstichting gedaan worden. Op deze manier kan men de woningen behouden voor de echte starters op de woningmarkt. Wel heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst er op aangedrongen dat deze woningen voor starters betaalbaar moeten zijn. Aan het einde van de avond heeft Dhr. Strijbosch uitgebreid de opzet en indeling van het Steunpunt laten zien.

 

Koninginnedag en –nacht

Dit jaar is bij de viering van koninginnedag gekozen voor een vernieuwde opzet. De belangrijkste reden is dat de laatste jaren de animo voor de oude opzet afnam. In plaats van de dorpsquiz is de koninginnenacht georganiseerd. Deze avond vindt plaats in het Wapen van Wanroij. Naast optredens van artiesten is er ook de Radio10 Gold discotheek aanwezig met muziek uit de jaren 70 en 80. Deze avond begint om 21.00 uur en eindigt om 02.00 uur. Mensen uit Landhorst kunnen gebruik maken van een pendelbus, tegen een geringe vergoeding.

Koop op tijd je toegangskaarten voor deze unieke avond. Het aantal bezoekers is vastgesteld en hier is het aantal kaarten op afgestemd.  Op 30 april zijn er diverse activiteiten in de kom van Landhorst. Deze activiteiten zijn voor jong en oud. Ook is hieraan een wedstrijd verbonden. Verder is er een bruisend middelpunt bij café-zaal Buitenlust waar ook nog een aantal activiteiten zijn.

 

Oproep vrijwilligers

Tijdens de ALV is door de vrijwilligers van de Dierenweide opgeroepen voor versterking en verjonging van hun team. De werkzaamheden van deze groep enthousiaste mensen bestaan uit het onderhouden van de kom en rond de Dierenweide. Dit gebeurt elke maandagmorgen. Wanneer u hierin belangstelling heeft kunt u gerust een keer de sfeer komen proeven en zelf de werkzaamheden ervaren.

 

Starterwoningen

Zoals u weet worden bij de bouw van het Steunpunt ook twee starterwoningen gerealiseerd. Tijdens de ALV is, door Dhr. Strijbosch van Pantein Wonen, aangegeven dat in principe alleen mensen uit Landhorst voor deze woningen in aanmerking kunnen komen. Geďnteresseerden kunnen zich bij Pantein Wonen aanmelden. Voor meer informatie of om u aan te melden 0485-383544.

 

 

 

Opgavenformulier lidmaatschap Vereniging Peelbelang Landhorst.

 

Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang Landhorst kunnen dit doorgeven met onderstaand formulier. Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of volgende” lid € 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij

Arna Jacobs, Schapendreef 28. Telefoon: 478 778

 

Naam

 

Rekeningnummer

 

Adres

 

Geboortedatum

 

Telefoonnummer

 

Wenst automatisch te betalen

ja/nee

 

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.