Nieuwsbrief 

Vijfde jaargang nummer 2

21 september 2004

                 
Voorwoord

 

Bij deze ontvangt u de tweede Nieuwsbrief van dit jaar. Zoals u gemerkt heeft is er in juni geen Nieuwsbrief geweest. Dit vanwege het feit dat er niet veel te melden was. Ondertussen zijn we alweer aan beland bij de Landhorstse kermis en de voorbereidingen hiervan zijn volop bezig. Als U nog opmerkingen of aanvullingen heeft op de Nieuwsbrief kunt U dit doorgeven bij Tiny Verhoeven; Pionierstraat 7.

 

Landhorst Mooi

De dag ‘Landhorst Mooi’ is dit jaar niet doorgegaan. De belangstelling om mee te doen was te gering, waarschijnlijk omdat de precieze bedoeling niet geheel duidelijk was.

Volgend jaar willen wij deze dag opnieuw organiseren. Tot die tijd willen we goed in kaart brengen welke zaken we wel en welke zaken we niet willen doen. Het is zeker niet de bedoeling om ‘gemeenteklussen’ op te knappen. Wanneer u een suggestie heeft voor een actie op deze dag kunt u dat doorgeven aan Thijs Barten, Bijenweg 1, 0492-351277

 

Steunpunt Landhorst

In tegenstelling tot wat wij u in de eerste Nieuwsbrief van dit jaar vertelden, is er tot op heden nog niet begonnen met de bouw van het Steunpunt. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Over een aantal willen wij u kort nader berichten.

Helaas hebben we moeten constateren dat het enthousiasme en de voortvarendheid waarmee Pantein Wonen de plannen aankondigde niet zijn omgezet in de snelle realisatie van het Steunpunt welke Vereniging Peelbelang Landhorst en betrokkenen voor ogen hadden. 

De procedures rondom het totstandkomen van het Steunpunt zijn ondertussen afgerond. Op het laatste moment bleek dat er door veranderingen in wetten er een zogenaamde stankcirkel op het Steunpunt kwam te liggen. In goed overleg met betreffende varkenshouder Smits zijn er wijzigingen in hun bouwplannen doorgevoerd waardoor de stankcirkel zodanig verschoven is dat deze geen probleem meer vormt voor de realisatie van het Steunpunt.

Ondertussen heeft Pantein Wonen met de huidige bewoners overleg gevoerd waarin afspraken gemaakt zijn over de tijdelijke huisvesting. De bedoeling is om deze de komende winter te realiseren op het plein voor de kerk. Nadat de huidige bewoners daar naar toe verhuisd zijn kan er begonnen worden met de sloop en bouw. Wanneer u belangstelling heeft om in één van deze nieuwe woningen te gaan wonen, dan kunt u zich inschrijven bij Pantein Wonen, Hoefstraat 9, 0485-383544.

 

Verenigingenavond

Op dinsdag 23 november 2004 organiseert Vereniging Peelbelang Landhorst weer een verenigingenavond. Hiervoor worden alle verenigingen nog uitgenodigd. Mocht u voor deze avond punten voor de agenda willen aandragen dan kunt u die doorgeven bij dhr. H. Rijkers, Schapendreef 1, telefoon 478602.

 

Kermis 2004

In het eerste weekend van oktober is er weer de jaarlijkse kermis georganiseerd door Vereniging Peelbelang Landhorst en jeugdverenigingen ‘De Karekieten’ en ‘De Raggebende’ samen met kermisexploitant dhr. Scheffers en Café-zaal ‘Buitenlust’. Zaterdagavond na de H. Mis van 18.00 uur zal de Fanfare de kermis openen. Zondag is er weer als extra activiteit de kermiscross. Deze zal beginnen om 14.00 uur en het parcours ligt weer bij het kermisterrein. Op maandag is net als afgelopen jaren na schooltijd een kindermiddag met van allerlei activiteiten voor de jeugd, maar is zeker ook een gezellige middag voor de ouders. Dinsdag is de laatste dag van de kermis. Natuurlijk heeft Café-zaal ‘Buitenlust’ gezorgd dat er elke avond muziek in de tent is met de volgende bands: zaterdag: Noah, zondag:  Jeopardy, maandag: Fragment en dinsdag: waarschijnlijk Fatburger. Laten we hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn.

 

De Quayweg

Ondertussen is er begonnen met de aanleg van de rotonde op de kruising van de Middenpeelweg, Statenweg en De Quayweg. Deze zal eind dit jaar opgeleverd worden. Zoals aangekondigd op de ALV zal de verkeersveiligheidsituatie van de De Quayweg opnieuw bekeken en indien nodig aangepast worden. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

 

Drukriolering

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de voltooiing van de drukriolering in het buitengebied. Daarmee heeft de gemeente voldaan aan de wettelijk gestelde tijdstermijn. Na vele jaren van overleg en vragen om oplossingen is er dan uiteindelijk toch een passende invulling aan dit probleem gegeven.

 

Enquête

Onlangs zijn de mogelijkheden voor huizenbouw in Landhorst door de gemeente gepresenteerd. Hieruit kunnen we afleiden dat er ruim 30 woningen in de periode tot 2013 gebouwd mogen worden. Vereniging Peelbelang Landhorst wil graag in beeld brengen wat de werkelijke Landhorstse woningbehoefte is. Met name de behoefte uitgesplitst in huur- en koopwoningen alsmede de starterwoningen. Daarom zijn we van plan om dit jaar een enquête te houden waaruit deze behoefte is af te leiden. Wanneer dit allemaal lukt, zullen de resultaten gepresenteerd worden tijdens de 59e ALV in 2005.

 

Ingezonden door PSZ ‘Dikkie Dik’

Peuterspeelzaal ‘Dikkie Dik’ heeft ook dit jaar weer een inschrijfuurtje. Deze vindt plaats op dinsdag 12 oktober 2004 van 20.30 tot 21.00 uur in psz ‘Dikkie Dik’. U kunt kinderen opgeven die voor mei 2005 2½ jaar worden. Het verzoek aan de ouders is om het groeiboekje mee te nemen zodat de inentingsbrief ingevuld kan worden. Meer informatie kunt u krijgen bij mevr. Marieke van den Berg, 0485-478319.

 

Landhorst 60

In 2005 bestaat Landhorst 60 jaar. Vereniging Peelbelang Landhorst wil dit met een aantal activiteiten vieren. Wat kunt u verwachten. Het is de bedoeling om een DVD uit te brengen met daarop een compilatie van de beelden zoals deze gemaakt zijn in het jubileumjaar Landhorst 50. Verder zal toneelvereniging Spelenderwijs een stuk brengen wat speciaal geschreven is ter gelegenheid van het 60 jarige bestaan van Landhorst. Ook wil Vereniging Peelbelang Landhorst een aantal ansichtkaarten van Landhorst uitbrengen. Ook zal de vernieuwde internetsite dan operationeel zijn. Op al deze zaken wordt u nog nader geïnformeerd.

 

 

Starterwoningen

Zoals u weet worden er bij de bouw van het Steunpunt er ook twee starterwoningen gerealiseerd. Tijdens de ALV is, door Dhr. Strijbosch van Pantein Wonen, aangegeven dat in principe alleen mensen uit Landhorst voor deze woningen in aanmerking kunnen komen. Geïnteresseerden kunnen zich bij Pantein Wonen aanmelden. Voor meer informatie, of om u aan te melden: telefoon: 0485-383544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opgavenformulier lidmaatschap Vereniging Peelbelang Landhorst.

 

Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang Landhorst kunnen dit doorgeven met onderstaand formulier. Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of volgende” lid € 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij

Arna Jacobs, Schapendreef 28. Telefoon: 478 778

 

Naam

 

Rekeningnummer

 

Adres

 

Geboortedatum

 

Telefoonnummer

 

Wenst automatisch te betalen

ja/nee

 

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.

 


KERMIS in Landhorst

 

 

2, 3, 4 en 5 oktober 2004

 

Programma:

 

Zaterdag 2 oktober:

                19.00 uur opening Fanfare

                21.00 uur NOAH

 

Zondag 3 oktober:

                14.00 uur Kermiscross

                21.00 uur Jeopardy

 

Maandag 4 oktober:

                15.30 uur Kindermiddag

                21.00 uur Fragment

 

Dinsdag 5 oktober:

                21.00 uur Fatburger

                                (onder voorbehoud)

 

 

Komt allen !!

 

www.peelbelang.nl