Nieuwsbrief
Zevende jaargang nummer 1
25 maart 2005

Voorwoord
Zo net voor de algemene ledenvergadering van Vereniging Peelbelang Landhorst ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief een aantal onderwerpen die ook aan de orde zullen komen bij de jaarvergadering. Reden te meer voor u om naar de vergadering te komen. Ook vragen wij u te reageren op onze oproepen en vragen en hopen op veel respons. Mocht u nog iets voor de komende versie van de Nieuwsbrief hebben, dan kunt u dit door- of afgeven bij Dhr. Tiny Verhoeven, Pioniersstraat 7.

ALV
Woensdag 30 maart 2005, aanvang 20.00 uur, wordt de 59e algemene jaarvergadering van Vereniging Peelbelang Landhorst gehouden in “De Stek”. De opzet van deze vergadering is iets gewijzigd. Het college van B&W zal het eerste uur ingaan op vragen en onderwerpen aangedragen door u en het bestuur. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:
- Bord doodlopende weg bij hoek Boekelsebaan / Landhorststraat.
- Bordjes met huisnummers aan lantaarnpaal kruising Boekelsebaan / Landhorststraat
- bord voor autoverkeer bij kruising Waterval en De Quayweg
- Stand van zaken veiligheid De Quayweg, vervanging riolering
- Ontwikkelingen betreffende huisvestigingsplan / Dorpsontwikkelingsplannen
- Overhoekproblematiek in relatie tot structureel groen
- Stand MOB-complex
- Tijdsplan bouwen huizen en wat kunnen we verwachten qua kavels
- Kosten van starterwoningen? Beleid gemeente?
- Stand van zaken bestemmingsplan kom Landhorst
- Buitengebied: wat met vrijkomende agrarische bebouwing
- Brug Defensiekanaal Tweede Stichting.
- Subsidie deelverordening gemeente Sint Anthonis
- BHV (Bedrijf Hulp Verleners) Wat is beleid van gemeente?

Naast deze zaken krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Na de bijdrage van B&W zal de rest van de agenda behandeld worden. Uiteraard zijn alle leden reeds uitgenodigd en hebben de agenda en andere bescheiden ontvangen. Wanneer u nog geen lid bent maar wel geïnteresseerd, dan bent u ook van harte welkom. U kunt tijdens de vergadering lid worden.

BHV
Na de oproep in de vorige Nieuwsbrief waarin BHV-ers werden verzocht zich aan te melden, hebben minder mensen zich gemeld dan verwacht. Nogmaals: omdat het voor vrijwilligers een kostbare zaak is om deze opleiding te volgen (iemand tot BHV-er opleiden en certificeren kost ongeveer €250,-), is tijdens de verenigingenavond toegezegd dat Vereniging Peelbelang Landhorst via deze Nieuwsbrief zal inventariseren welke mensen uit Landhorst, al dan niet via hun werk, gecertificeerd BHV-er zijn. BHV-ers van Landhorst vragen wij dan ook dringend om zich te melden bij de heer Tiny Verhoeven, Pioniersstraat 7, 0485-478038.

Koninginnedag 2005
De opzet van de festiviteiten rondom koninginnedag zullen in grote lijnen hetzelfde zijn als vorig jaar. Het is wel de bedoeling om de diverse activiteiten dichter bij elkaar te plaatsen. De oranjegames voor de jeugd van Raggebende en hun leeftijdgenoten, worden dit jaar gehouden op het sportcomplex van Landhorst. De vrijdagavond, voorafgaand aan Koninginnedag, zal weer de Oranjenacht plaatsvinden in “ ’t Wapen van Wanroij’, met muziek uit de jaren ‘70 & ’80. De komende weken wordt u door het Wanroijs Actie Comité hierover verder op de hoogte gehouden. Dit jaar zal alles in het werk gesteld worden om de taxi op tijd te laten vertrekken, zodat Landhorstenaren ook de hele avond aanwezig kunnen zijn en veilig weer huiswaarts kunnen keren. Voor een kleine financiële bijdrage kunt u gebruik maken van deze service.
Woonzorgcomplex Landhorst
Eind april begin mei 2005 zal de officiële eerste steenlegging plaatsvinden van het woonzorgcomplex.
De stichting LOL is momenteel erg druk met het invullen van de activiteiten en werven van fondsen voor de inrichting van de centrale ruimte.
Tot zondag 3 april 2005 kunt u nog voorstellen voor een naam van het woonzorgcomplex indienen. U kunt uw voorstel indienen bij K. van der Velden, Heistraat 12.
Mocht u interesse hebben, of meer informatie willen over het wonen in het woonzorgcomplex te Landhorst, dan kunt u hiervoor terecht bij Pantein Wonen (0485-383544). Dit geldt voor zowel de zorgwoningen als de starterwoningen.

EHBO
Onlangs zijn twee Landhorstse mensen gestopt als EHBO-er. Wij willen de heren Mies van de Ven en Arie Arts van harte bedanken voor hun belangeloze inzet. Mevrouw Nel Nap is momenteel, voor zover wij weten, de enige Landhorstse EHBO-er. Wanneer u belangstelling heeft om ook bij de EHBO actief te zijn, kunt u informatie inwinnen bij mevr. Nel Nap, telefoon 0485-478530.

Bibliotheek
De laatste tijd heeft u kunnen lezen dat er bezuinigd moet gaan worden op de bibliotheekvoorziening. Naast een schaalvergroting van de bibliotheekorganisatie, wat een kostenbesparing opleveren moet, zal er ook geld bespaard worden door de huidige voorzieningen aan te passen. Voor Landhorst betekent dit alles dat de bibliobus voortaan in plaats van 45 minuten, 30 minuten in Landhorst komt. De frequentie blijft wel gelijk.

Verenigingavond
Tijdens de verenigingenavond is toegezegd dat geprobeerd zal worden om de politieke partijen uit te nodigen om te discussiëren over de nieuwe subsidieverordening voor verenigingen. Gebleken is, dat de animo vanuit de politiek om dit op dorpsniveau te bespreken niet groot is.
In april 2005 zal het gezamenlijke dorpsradenoverleg in Landhorst gehouden worden. Hierbij zijn vertegenwoordigers van gemeente èn de fracties aanwezig. Vereniging Peelbelang Landhorst is gastheer voor deze avond en zal tijdens deze avond de belangen voor de verenigingen van de kleine kernen van onze gemeente verdedigen. In de volgende Nieuwsbrief zullen we hiervan verslag doen.

Landhorst 60
Op zaterdag 18 juni 2005 organiseert Vereniging Peelbelang Landhorst een speciale avond, in cafépartycentrum ‘Buitenlust’, ter gelegenheid van het 60 jarige bestaan van Landhorst. Tijdens deze avond wordt er een dienstenveiling gehouden. Te zijner tijd wordt u uitgenodigd om hiervoor (ludieke) diensten aan dragen. Deze feestavond is bedoeld voor alle inwoners van Landhorst, dus jong en oud.

Lid worden van Vereniging Peelbelang Landhorst
Vereniging Peelbelang Landhorst is er voor jong en oud. Het is goed wanneer er meer jongeren lid worden van Vereniging Peelbelang Landhorst, want jullie zijn de toekomst van Landhorst. Jullie inbreng is erg belangrijk voor het in stand houden van de leefbaarheid van Landhorst.

Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang Landhorst kunnen dit doorgeven met onderstaand formulier.
Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of volgende” lid € 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij
Arna Jacobs, Schapendreef 28. Telefoon: 478 778

Naam

Rekeningnummer
Adres
Geboortedatum
Telefoon
nummer Handtekening
(voor afgeven machtiging automatische incasso)
Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.