Nieuwsbrief

Zevende jaargang nummer 2

25 september 2005

 

Voorwoord

Vlak voor de kermis heeft u nu het tweede exemplaar van de Nieuwsbrief in uw handen. We hopen met u dat we in ieder geval mooi weer hebben. Dan zullen de kermis en alle extra georganiseerde activiteiten beslist weer het gezellige Landhorstse karakter krijgen. We hopen dat u allemaal ook een kijkje komt nemen. Verderop in de Nieuwsbrief vindt u meer informatie over de kermis.

 

Dorpsontwikkelingsplan

Zoals u zich nog wel kunt herinneren heeft de gemeente via drie HAS-studenten een dorpsontwikkelingsplan laten opstellen voor Landhorst. De aanpak was als volgt: tijdens één avond konden aanwezigen hun visie geven over de ruimtelijke, economische en maatschappelijke aspecten van Landhorst. Zo ontstond er een beeld van de huidige situatie. Daarna kon men aangeven welke zaken voor verbetering in aanmerking komen of juist goed zijn. Tijdens deze avond kwam naar voren dat de meeste mensen vonden dat de huidige situatie goed is. Hieronder staat de samenvatting van de belangrijkste genoemde punten.

 

De belangrijkste sterkten van de kern Landhorst zijn:

1. Aanwezigheid basisschool en kinderopvangmogelijkheden

2. Aanwezigheid gemeenschapshuis

3. Aanwezigheid voldoende horecavoorzieningen

4. Aanwezigheid voldoende verenigingen

5. Grote sociale samenhang

 

De belangrijkste zwakten zijn:

1. Onvoldoende starterswoningen

2. Afwezigheid winkelvoorzieningen

3. Afwezigheid medische voorzieningen

4. Verkeersonveilige situaties

5. Afwezigheid pinautomaat

 

De voornaamste kansen zijn:

1. De toegenomen aandacht voor leefbaarheid

2. De huidige plannen voor nieuwbouw de komende jaren

3. Aanwezigheid buurtbus en taxihopper

4. de komst van het nieuwe bestemmingsplan

5. De aanwezigheid van de jongeren- en ouderenwerkster

 

Tot slot zijn de vijf meest genoemde bedreigingen van Landhorst:

1. De trend van afname van voorzieningen in kleine kernen

2. Besteding verkeersgelden

3. Onduidelijkheden over de toekomstige woningvoorraad

4. Het aandeel van jongeren in de bevolking neemt af

5. Het aandeel van ouderen in de bevolking neemt sterk toe

 

De grootste zorg is het kwijtraken van het huidige voorzieningenniveau. Met de uitkomsten van het dorpsontwikkelingsplan zal er gemeentelijk beleid opgesteld en vooral uitgevoerd moeten worden. Vooral de rol en inbreng van de vrijwilliger zal meer en meer aandacht moeten krijgen.

 

Vereniging Peelbelang Landhorst wil ook graag eenzelfde overzicht wilde van hoe de jeugd Landhorst ziet. Tijdens een Raggebendeavond is op dezelfde manier, maar dan op basis van thema’s, een overzicht opgesteld. De belangrijkste bevindingen per thema van deze avond zijn:

 

Uitgaan

+ De aanwezigheid van de Raggebende

+ Kermis met een feesttent

-        we moeten ver fietsen

-        geen bioscoop in de buurt

 

Veiligheid/Vandalisme

+ Sociale controle

+ Fietspad langs De Quayweg

-        In buitengebied te weinig lantaarnpalen

-        Gevaarlijke kruising Sint Anthonis

 


 

School

+ Gezellig samen fietsen

+ men leert veel mensen kennnen

-        ver weg

-        teveel roosterwijzigi8ngnen

 

Sport en Hobby

+ sportfaciliteiten zijn voldoende aanwezig

+ veel verenigingen

-        te kleine gymzaal

-        niet meer kunnen schaatsen op tennisbanen

 

Afstand

+ beschermd

+ bevorderd samenhorigheid

+ goed voor de lijn

-        ver van school

-        slechte aansluiting Buurtbus

 

Na de inventarisatie is gevraagd welke aanpassingen volgens de jeugd een verbetering zouden opleveren. Genoemd werden onder andere:

·        in plaats van dinsdag de kermistent op vrijdagavond open

·        in de wintermaanden busvervoer naar de uitgaansgelegenheden

·        meer lantaarnpalen in buitengebied

·        supermarkt in Landhorst

·        Ajola wintercompetitie in Landhorst (Gymzaal verhogen)

·        Fietsenmaker eerder open

 

Uit bovenstaande blijkt dat de jeugd belangrijke zaken weet aandraagt betreffende de verbetering van de leefbaarheid van Landhorst. Natuurlijk zijn niet alle genoemde punten gemakkelijk te realiseren, maar we doen onze best.

 

Voor wie interesse heeft in het volledige rapport van de HAS-studenten en/of het verslag van de Raggebendeavond, kan terecht op www.peelbelang.nl onder werkgroepen klik op werkgroep VPL2010.

 

 

 

 

Woonzorgcomplex Landhorst

Op 10 mei 2005 is door mevrouw T. Rijkers-Smits een gedenksteen onthult en is de vlag in de top gehesen.  Ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van de bouw.

 

Op 15 september 2005 zijn de sleutels van de nieuwe woningen uitgereikt aan de toekomstige bewoners. Op dit moment zijn de bewoners druk bezig met het inrichten van hun woningen. De komende tijd zal ook de omgeving van het Steunpunt verder ingericht worden. Ook het pleintje zal ingericht worden. Hiermee kunnen we vaststellen dat de bouw van het complex voorspoedig verlopen is.

 

Voor de Stichting LOL breken nu spannende tijden aan. Deze mensen zijn al een hele tijd druk bezig om de inrichting van de ontmoetingsruimte te verzorgen. Tegelijkertijd worden de plannen voor activiteiten, die straks hier plaats zullen gaan vinden, uitgewerkt. Tijdens een onlangs gehouden informatiebijeenkomst voor vrijwilligers, is afgesproken dat de werkgroep Activiteiten van de Stichting LOL binnenkort een eigen Nieuwsbrief zal verspreiden. Hierin zal uitgebreid ingegaan worden op wat de plannen voor het gebruik van -en de activiteiten in- de centrale ontmoetingsruimte zijn. Wanneer u belangstelling heeft voor het vrijwilligerswerk, dan kunt u voor informatie terecht bij Nel Nap, telefoon: 478530.

 

In ieder geval willen we alle mensen uit Landhorst, nadat alle werkzaamheden voltooid zijn, uitnodigen voor een Open Dag waar u met eigen ogen kunt bekijken hoe het hele complex er uit ziet. Nadere informatie over de nog plaats te vinden officiële opening volgt nog.

 

Wij wensen alle bewoners van het Steunpunt en de gebruikers van de ontmoetingsruimte heel veel plezier toe in hun nieuwe omgeving.

 


 

Geldpunt

Sinds 1 juli 2005 kan er in Landhorst ook geld gepind worden. Gekozen is voor een opnamepunt in Café-partycentrum Buitenlust. Tijdens de openingsuren kan men hier geld opnemen met een bankpas. Ondertussen is al gebleken dat er goed gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid. Het is een welkome uitbreiding van de leefbaarheid van Landhorst.

 

Enquête Platform Veiligheid

Vanuit Platform Veiligheid zal in samenwerking met de dorpsraden een enquête ‘veiligheid’ gehouden worden in de  gemeente Sint Anthonis. Doelstelling is om het huidige veiligheidsniveau en -gevoel bij de inwoners van onze gemeente te inventariseren. Aanleiding hiervoor is dat de gemeenten van het Land van Cuijk willen komen tot een integrale aanpak van onveiligheid op buurt- of dorpsniveau. De bestuursleden van Vereniging Peelbelang Landhorst zullen de enquêtes verspreiden en weer ophalen. Op deze manier proberen we door een hoge respons een betrouwbaar beeld te krijgen over de beleving van veiligheid in Landhorst. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête zal er, op basis van prioriteiten, een plan van aanpak gemaakt worden. In principe zal door de dorpsraden per dorp een top 5 van actiepunten opgesteld worden, die na goedkeuring door de gemeenteraad, uitgevoerd worden.

 

Landhorst Mooi

Zaterdag 21 mei 2005 werd voor de eerste keer Landhorst Mooi georganiseerd. Ruim 20 vrijwilligers hebben hun handen uit de mouwen gestoken op deze dag. Alle deze mensen willen we nogmaals van harte bedanken voor hun bijdrage. We hopen dat de volgende Landhorst Mooi dag weer net zo’n succes wordt.

Tijdens deze middag vonden de volgende activiteiten plaats:

Van deze middag zijn een aantal foto's gemaakt welke u kunt bekijken op www.peelbelang.nl

Ouderen op de koffie bij de gemeente

In de maand oktober wordt door de gemeente in samenwerking met het Ouderenwerk en andere belangenorganisaties 4 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor de oudere mensen die geïnformeerd willen worden. De bijeenkomsten:

-        Dinsdag 4 oktober: algemene aspecten van ouder worden

-        Dinsdag 11 oktober: Veilig wonen in huis

-        Dinsdag 18 oktober: Stilstaan bij bewegen

-        Dinsdag 25 oktober: Gezonde voeding.

Alle bijeenkomsten duren van 14.30 tot 16.00 uur, en worden gehouden in het gemeentehuis. Afhankelijk van de interesse is het mogelijk dat ook in november nog eens 4 bijeenkomsten gehouden zullen worden.

 

Kermis

De kermis zal dit jaar van vrijdag 30 september tot en met dinsdag 4 oktober gevierd worden.

Omdat op deze dagen de woonunits nog op hun plek staan is de locatie van de kermis verplaatst naar het Gruttoplein. De werkgroep Kermis heeft er voor gezorgd dat de opstelling van de diverse attracties een gezellige uitstraling heeft.

 

Mede naar aanleiding van de dorpsontwikkelingsavond voor de jeugd is dit jaar door Vereniging Peelbelang Landhorst in samenwerking met Piet-Hein Swinkels de Rock & Lolband “WC-experience” geregeld. Daarom zal dit jaar de kermis op vrijdagavond in de feesttent beginnen.

 

Zaterdag 1 oktober zal de kermis officieel geopend worden met de vrolijke klanken van Fanfare Landhorst. Dit zal gebeuren om 19.00 uur. Net als de voorgaande jaren is op Zondag 2 oktober een extra activiteit georganiseerd. Dit jaar geen fietscross maar de eerste Landhorstse “Sprint a Deux“ competitie. Hierbij staan twee fietsen naast elkaar opgesteld op een rollenbank. De afgelegde afstand worden bijgehouden door middel van twee wijzers op een groot bord. Het is de bedoeling dat je de sprint van je tegenstander wint in een zo kort mogelijke tijd. Voor de kinderen van de basisschool zijn kleine fietsen aanwezig. Voor deze kinderen betekent mee doen ALTIJD PRIJS! Voor de oudere deelnemers zal een afvalrace gehouden worden met finale. Ook hier zullen prijzen te verdienen zijn.

 

Maandag na school is er voor de kinderen zoals voorgaande jaren weer een middag met diverse extra activiteiten georganiseerd. Zeker is dat er ook dit jaar ook weer een springkussen aanwezig is, welke mogelijk is gemaakt door ’t W.A.C.. Ook dit jaar kunnen er door de kinderen weer prijzen gewonnen worden voor de mooiste knutselplaten. Dinsdag is het alweer de laatste dag van de kermis en kunnen de laatste bonnen omgewisseld en munten opgemaakt worden. Natuurlijk is op alle avonden livemuziek aanwezig in de kermistent.

 

Verenigingavond

Op dinsdag 15 november 2005 is in de Stek weer de jaarlijkse verenigingenavond. Om zoveel mogelijk inbreng van de verenigingen te krijgen, willen we de besturen nu vragen om zo snel mogelijk (uiterlijk 1 november 2005) uw in te brengen onderwerpen door te geven. Contactpersoon voor de verenigingen is: dhr. K. van der Velden, Heistraat 12, 478749 of via verenigingen@peelbelang.nl. De notulen van de vorige verenigingenavonden zijn overigens in te zien op onze website onder ‘werkgroepen’.

 

Nieuwjaarontmoeting

De Nieuwjaarontmoeting van 2006 zal plaatsvinden op 9 januari 2006. Wanneer u, of uw vereniging iets wil vertellen tijdens de Nieuwjaarontmoeting vragen wij u dit alvast door te geven aan dhr. T. Verhoeven, Pioniersstraat 7, of tiny.verhoeven@home.nl

 

Ingezonden door PSZ ‘Dikkie Dik’

Peuterspeelzaal ‘Dikkie Dik’ heeft ook dit jaar weer  een inschrijfuurtje. Deze vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2005 van 20.30 tot 21.00 uur in psz ‘Dikkie Dik’. U kunt kinderen opgeven die voor 1 november 2003 geboren zijn. Het verzoek aan de ouders is om het groeiboekje mee te nemen, zodat de inentingsbrief ingevuld kan worden. Meer informatie kunt u krijgen bij mevr. Miranda Jordans, 0485-478581.

 

Lid worden van Vereniging Peelbelang Landhorst

Vereniging Peelbelang Landhorst wil in het bijzonder de jongeren (vanaf 18 jaar) vragen om lid worden van Vereniging Peelbelang Landhorst, want jullie zijn de toekomst van Landhorst. Jullie inbreng is erg belangrijk voor het in stand houden van de leefbaarheid van Landhorst.

 

Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang Landhorst kunnen dit doorgeven met onderstaand formulier.

Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of volgende” lid € 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij

Arna Jacobs, Schapendreef 28. Telefoon: 478 778

 


 

Naam

 

 

 

Rekeningnummer

 

Adres

 

 

Geboortedatum

 

Telefoon

nummer

 

Handtekening

(voor afgeven machtiging automatische incasso)

 

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.