Nieuwsbrief

Zevende jaargang nummer 3

27 december 2005

 

Voorwoord

In deze ‘donkere dagen voor kerst’ ontvang u de laatste Nieuwsbrief van 2005. In dit veelbewogen jaar met zijn up’s en downs willen wij u fijne dagen en een goed 2006 toewensen. Wij hopen met u dat 2006 vele mooie momenten zal hebben.

Met deze Nieuwsbrief heeft u ook een enquêteformulier ontvangen. Over het hoe en waarom hiervan kunt verderop meer lezen.

 

Landhorst Mooi

Als laatste onderdeel van de Landhorst Mooi 2005 is onlangs het compleet vernieuwde informatiebord bij ‘de Voetstappen’ geplaatst. Vereniging Peelbelang Landhorst dankt Bontrup BOWIE groep voor het maken en schenken van dit bord.

Vanaf 2006 zal de feestverlichting in de vorm van de u welbekende klok, niet meer worden opgehangen door de gemeente. Dit als gevolg van gewijzigd beleid. In plaats hiervan krijgt elke kern van de gemeente Sint Anthonis € 1.000 om hiervan vervangende feestverlichting aan te schaffen. Vereniging Peelbelang Landhorst heeft in overleg met de gemeente afgesproken de oude feestverlichting, welke in Landhorst opgehangen werd, over te nemen. Voortaan zal de werkgroep Landhorst Mooi van Vereniging Peelbelang Landhorst deze verlichting jaarlijks ophangen en later weer verwijderen.

 

Samen met het kerkbestuur zal worden bekeken op welke manier er centraal in het dorp een passende nieuwe feestverlichting geplaatst kan worden.

 

Werkgroep Landhorst Mooi is alweer bezig met plannen voor 2006. Eén van de projecten is het opknappen van het pleintje aan de Scheperstraat. Als u verder nog ideeën heeft voor Landhorst Mooi 2006 dan kunt u dit doorgeven aan dhr. Thijs Barten, 0492-351277; t.barten@peelbelang.nl

 

Woningbouwenquête

Tegelijkertijd met deze Nieuwsbrief ontvangt u een enquêteformulier. Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst wil hiermee de behoefte aan woningen in Landhorst inventariseren. Uit het Dorpsontwikkelingsplan bleek dat er een behoefte is en dit heeft u ook kunnen lezen in de ‘bouwfolder’ die de gemeente naar aanleiding hiervan verspreid heeft. Het bestuur van VPL wil bereiken, dat de uit te geven bouwkavels aansluit aan de werkelijke behoefte aan woningen in Landhorst. In de begeleidende brief van de enquête kunt u lezen wat er van u verwacht wordt.

 

Dag van de Vrijwilliger

Dit jaar heeft de gemeente in verband met de ‘viering’ van de Dag van de Vrijwilliger besloten om elke dorpsraad een bedrag te geven. Vereniging Peelbelang Landhorst heeft besloten om deze financiële bijdrage te gebruiken voor alle vrijwilligers welke voor Vereniging Peelbelang Landhorst werkzaamheden in en rond Landhorst uitvoeren. Deze vrijwilligers kunnen, indien de ontmoetingsruimte van het nieuwe Steunpunt open is, hier gratis een kopje koffie komen drinken.

 

Veiligheid

Op zaterdag 29 oktober jl. heeft de jaarlijkse lokale fietsverlichtingsactie plaatsgevonden. In totaal hebben 105 mensen de rijwielhandelaren bezocht voor de reparatie van hun fietsverlichting. Dit aantal is gelijk aan het aantal in 2004. Het Platform Veiligheid wil deze lokale actie jaarlijks organiseren in het weekend waarop de klok naar wintertijd wordt verzet. De regionale fietsverlichtingsactie loopt nog door tot eind januari 2006. De politie gaat de komende maanden extra controleren op het functioneren van fietsverlichting. Wie zijn verlichting niet op orde heeft riskeert een boete.

 

In het weekend van 26 en 27 november 2005 is er veel sneeuw gevallen. Door het niet sneeuwvrij maken van het deel van het fietspad langs De Quayweg tussen de kruising met De Park en de Middenpeelweg werden fietsers gedwongen gebruik te maken van de rijbaan van De Quayweg. Hierdoor zijn gevaarlijke situaties ontstaan. Om dit in de toekomst te voorkomen heeft Vereniging Peelbelang Landhorst een brief naar de gemeente gestuurd en ze gewezen op haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het strooibeleid.

 

Recent is geconstateerd dat er in het weekend regelmatig vernielingen plaatsvinden aan verkeersborden en de spiegelpaaltjes langs het fietspad naast De Quayweg. We betreuren dit en willen dat dit niet meer gebeurt. Ook al omdat we allemaal samen voor de hierdoor ontstane kosten moeten dragen.

 

Zoals u ongetwijfeld al gemerkt heeft, is de verlichting in de Heistraat onlangs vernieuwd. Deze lampen hebben een hogere lichtopbrengst waardoor u een beter zicht hebt. Deze vervanging is onderdeel van het normale verlichtingsplan van de gemeente.

 

Verenigingenavond

Dinsdag 15 november 2005 heeft Vereniging Peelbelang Landhorst weer de jaarlijkse verenigingenavond georganiseerd. Maar liefst 27 personen vertegenwoordigden 23 verenigingen. Naast de diverse lopende zaken kwamen ook een aantal actuele zaken aan bod.

- IJsbaantje.

Zo is opnieuw een oproep gedaan om, wanneer het weer het toelaat, een ijsbaantje te maken. Echter tot nu toe zijn hiervoor nog geen coördinator en locatie bekend. Voorstellen hiervoor kunnen aangedragen worden bij Vereniging Peelbelang Landhorst. (E-mail: info@peelbelang.nl)

       - Reparatiebon/melding klachten.

Diverse opmerkingen over de staat van het (groen-)onderhoud, uit te voeren door de gemeente, vormde aanleiding om iedereen te wijzen op de mogelijkheid om dit te melden via de reparatiebon. Dit formulier kunt u vinden op de site van de gemeente (kopje Dienstverlening/Formulieren), ook staat de bon elke 4 weken in de Peelrandwijzer.

-        EHBO-koffer.

Destijds is discussie over dit apparaat opgestart om te bekijken of de defibrillator (AED, ofwel automatische elektrische defibrillator) aanwezig zou moeten zijn in Landhorst. Nader onderzoek leert ons dat dit apparaat niet alleen behoorlijk duur is, maar het gebruik ervan moet gebeuren door speciaal hiervoor opgeleide mensen. Voor zover bekend is momenteel niemand uit Landhorst hiervoor opgeleid of beschikbaar. Echter, wanneer er voldoende animo is voor het volgen van de opleiding, wil Vereniging Peelbelang Landhorst dit coördineren. Voor diegene die meer informatie willen kunnen contact opnemen met dhr. Karel van der Velden, 478749; k.vd.velden@peelbelang.nl

 

Woonzorgcomplex

In middels zijn 6 van de 8 seniorenwoningen van het woonzorgcomplex bewoond. Ook de twee starterwoningen zijn verhuurd. Destijds is door Stichting Leefbaarheid Ouderen Landhorst (LOL) afgesproken met woonstichting Pantein dat deze woningen bedoeld zijn voor ouderen uit Landhorst. Wanneer er niet voldoende belangstelling vanuit de doelgroep zou zijn, worden deze woningen beschikbaar gesteld aan andere ingeschreven huurders uit Landhorst. Wanneer er ook hier onvoldoende belangstelling is komen ouderen buiten Landhorst in aanmerking. Ondertussen staan nog steeds twee woningen te huur. Pantein Wonen heeft aangegeven, dat ze niet lang meer wil wachten met invulling vanuit Landhorst.

 

Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst wil hierbij mensen die interesse voor één van deze woningen hebben, oproepen dit snel aan te geven bij Pantein Wonen. Voor meer informatie over de woningen kunt u terecht bij Pantein Wonen, 0485-383544.

 

Het zou jammer zijn wanneer deze woningen niet de bestemming krijgen waarvoor ze gebouwd zijn.

 

 

Ingezonden informatie van werkgroep LOL

Behalve de woningen aan de Kievitshof zijn nu ook de ontmoetingsruimte en het servicepunt gebruiksklaar. Er is door veel vrijwilligers hard aan gewerkt om dit tot stand te brengen.

Vanaf 5 januari 2006 zal de ontmoetingsruimte elke doordeweekse ochtend open zijn van 10.00 - 12.00 uur voor een kop koffie of thee en een praatje. Aan inwoners die niet in het woonzorgcomplex wonen, vragen we hiervoor een vergoeding van € 0,80.

 

Het servicepunt wordt in de eerste week van januari ingericht en zal vanaf 9 januari geopend zijn. Behalve tijdens de hiervoor genoemde tijden is het servicepunt ook op zaterdagmorgen geopend van 9.00-10.00 uur voor het afhalen van, vooraf bestelde, verse broodjes en andere bakkerijartikelen.

 

We zijn blij met de aanmelding van zoveel vrijwilligers om dit allemaal mogelijk te maken.

 

Op woensdag 4 januari 2006 om 10.00 uur is er een koffie-uurtje in de ontmoetingsruimte waarbij de vrijwilligers rondgeleid en wegwijs gemaakt zullen worden. De bewoners van het woonzorgcomplex worden hierbij ook van harte uitgenodigd. Hebt u zich (nog) niet opgegeven als vrijwilliger maar bent u wel geïnteresseerd, loop dan gerust binnen of vraag informatie bij Nel Nap, tel.478530. Mevr. Nap is aanspreekpunt van de ontmoetingsruimte.

 

Binnenkort wordt u geïnformeerd over een open dag, waarop we de deuren wagenwijd open zetten, want we willen iedereen graag onze nieuwe ruimten laten zien.

 

Verzekering voor vrijwilligers

De gemeente Sint Anthonis kent met ingang van 1 januari 2006 een collectieve aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligersorganisaties. De uitvoering van de verzekering is in handen gelegd van het Steunpunt Financiën Loket W te Eindhoven. Steunpunt Financiën Loket W verzorgt de voorlichting over de verzekering en is meldpunt voor schadegevallen. De kosten zijn voor rekening van de gemeente. Organisaties moeten zich zelf aanmelden voor deze verzekering.

 

Vrijwilligers lopen tijdens hun vrijwilligerswerk risico's. Zij kunnen schade veroorzaken en zelf schade lijden. Niet alle vrijwilligersorganisaties zijn echter voor deze risico's (afdoende) verzekerd. Door het aangaan van een collectief contract kunnen alle vrijwilligers (bestuursleden, kaderleden, begeleiders etc.) in de gemeente Sint Anthonis verzekerd worden. De collectieve verzekering (Vrijwilligerspolis genaamd ) bestaat uit 4 verzekeringen:

 

·        Een aansprakelijkheidsverzekering: deze dekt de risico's van aansprakelijkheid van bestuur en vrijwilligers voor schade welke is toegebracht aan derden en onderling;

·        Een ongevallenverzekering en een ongevallen-inzittendenverzekering: deze verzekeringen keren onder meer uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit na een ongeval dat vrijwilligers is overkomen tijdens activiteiten van de vrijwilligersorganisatie;

·        Beschadiging van persoonlijke eigendommen: verzekert (onder voorwaarden) eigendommen (geen vervoermiddelen);

·        Van vrijwilligers.

 

Op 18 januari 2006 om 19.30 uur wordt er in het gemeentehuis een infoavond georganiseerd. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan

Loket W: w.smith@loketw.nl

 

Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst

Na het stoppen van Drumband “De Grutto’s” heeft Vereniging Peelbelang Landhorst de instrumenten ontvangen. Het is goed te zien dat er ondertussen veel interesse gekomen is voor de Slagwerkgroep van de Fanfare. Voor Vereniging Peelbelang Landhorst was dit toen aanleiding om de instrumenten in bruikleen te geven aan de Fanfare Landhorst. Intussen is de slagwerkgroep uitgegroeid tot ruim 13 mensen. Daarom heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst besloten om, tijdens de Nieuwjaarontmoeting, de instrumenten voor een symbolisch bedrag over te dragen aan de Fanfare. Door deze ontwikkeling zal de naam van deze vereniging voortaan zijn: Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst. Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst wenst hen veel succes toe.

 

ALV

Wanneer u bij de 60e Algemene Ledenvergadering van Vereniging Peelbelang Landhorst aanwezig wilt zijn, kunt u nu al de datum hiervan noteren: dinsdag 18 april 2006. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag 7 maart 2006, zullen we tijdens deze bijeenkomst kennis kunnen maken met het nieuwe college van B&W. Na afloop van het officiële gedeelte sluiten we feestelijk af omdat dit de 60e ALV is.

 

Wordt u het 200e lid van Vereniging Peelbelang Landhorst?

Tijdens de laatste contributie-inning kwamen we tot de conclusie dat we bijna 200 leden hebben! Een mijlpaal voor onze vereniging. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bent u het 200e lid, dan wordt u in het zonnetje gezet.

 

Vereniging Peelbelang Landhorst wil in het bijzonder de jongeren (vanaf 18 jaar) vragen om lid worden van Vereniging Peelbelang Landhorst, want jullie zijn de toekomst van Landhorst. Jullie inbreng is erg belangrijk voor het in stand houden van de leefbaarheid van Landhorst.

 

Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang Landhorst kunnen dit doorgeven met onderstaand formulier.

Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of volgende” lid € 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij

Arna Jacobs, Schapendreef 28. Telefoon: 478 778

 


 

Naam

 

 

 

Rekeningnummer

 

Adres

 

Postcode

 

Geboortedatum

 

Telefoon

nummer

 

Handtekening

(voor afgeven machtiging automatische incasso)

 

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.

 


 

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsontmoeting

Aanstaande zondag 8 januari 2006 vindt weer de Nieuwjaars-ontmoeting plaats. Vereniging Peelbelang Landhorst wil dan graag samen met u het nieuwe jaar inluiden. Net als voorgaande jaren hebben we gevarieerd programma. Voor ouders met kinderen is het belangrijk te weten dat de vrijwilligers van “De Karekieten” samen met de kinderen hapjes gaan maken die uitgedeeld worden. Verder zijn er nog andere activiteiten voor de kinderen.

 

Wat:

Nieuwjaarsontmoeting

Wanneer:

Zondag 8 januari 2006

Waar:

“De Stek”

Aanvang:

11.00 uur

Deelnemers:

Fanfare Landhorst

Raadslid Pierre Reijnen

Slagwerkgroep Fanfare Landhorst

Landhorster Heem

Toneelvereniging “Spelenderwijs”

C.V. “De Peelleuters”

“De Dansgarde”

“De Peelsterretjes”

Joekskapel “Stil ‘s”

Vereniging Peelbelang Landhorst

Einde:

Ongeveer 14.00 uur

 

Wij nodigen u van harte uit !