Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 10 maart  2005 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

 

Aanwezig: zie bijgaande presentielijst.

 

1.       Opening.

Burgemeester Verbeeten opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer Spruijt (Huurders Pantein Wonen), de heer Van der Velden (Peelbelang Landhorst) en de heer Franken (Dorpsraad Wanroij).

 

2.      Mededelingen en ingekomen stukken.

- Mededelingen.

De heer Van Bokhoven deelt mee dat hij, na ruim 11 jaar buurtcoördinator van politie in de gemeente Sint Anthonis te zijn geweest, onlangs een andere functie binnen het politiedistrict Land van Cuijk heeft aanvaard bij de afdeling Beleid en Beheer. Vanuit het bureau in Cuijk gaat hij zich toeleggen op o.a. werkplanning e.d. Hij dankt een ieder voor de langdurige en prettige samenwerking in dit overleg. De heer Van der Meer stelt zich vervolgens voor als de nieuwe teamchef van team zuid (gemeenten Cuijk en Sint Anthonis) ter opvolging van de heer Thijmen Horst.

De heer Engbers deelt mede dat op 23 maart a.s. alweer de vierde Broemdag wordt georganiseerd en dat op 9 maart jl. de hieraan voorafgaande opfriscursus verkeers-theorie heeft plaatsgehad. Vervolgens deelt hij mede dat de Sint Matthiasschool in Oploo als eerste school in de gemeente Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel heeft behaald. Op 18 april a.s. vindt de officiële uitreiking plaats tijdens een themadag over verkeers-veiligheid op de basisschool in Oploo. Tenslotte deelt hij mee dat op 24 februari jl. de gemeenten in het Land van Cuijk, politie, openbaar ministerie en diverse zorginstellingen tijdens een symposium een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend voor de aanpak van Huiselijk Geweld. Huiselijk Geweld is een omvangrijk maatschappelijk probleem dat in aandacht en aanpak totnogtoe onderbelicht is geweest. Afgesproken wordt om de hand-out van de tijdens het symposium gegeven presentatie ter informatie mee te sturen met het verslag.

- Ingekomen stukken.

Aan de aanwezigen wordt medegedeeld dat exemplaren van het tijdschrift SEC(ondant) - editie december 2004, februari 2005 en Index 1986 t/m 2004 - desgewenst na afloop van de vergadering kunnen worden meegenomen.

 

3.      Bespreking verslag/actiepuntenlijst van de bijeenkomst van 18 november 2004.

De heer Kuipers vraagt of er reeds actie is ondernomen n.a.v. de in de vorige vergadering aan de orde gestelde situatie m.b.t. het hekwerk langs de Radioweg in Stevensbeek. Nadere reactie afdeling Openbare Werken: de situatie ter plaatse is beoordeeld en de conclusie luidt dat er geen sprake is van een verkeersonveilige situatie. Er is ook géén verband tussen het eenzijdig ongeval met dodelijke afloop van 12 november 2004 en de aanwezigheid van het hekwerk.

De heer Manders deelt mede dat hij bij SWOSA het bieden van hulp aan ouderen bij het bevestigen van rookmelders aan de orde heeft gesteld. SWOSA staat hier positief tegenover en gaat bekijken hoe zij dit gaat oppakken.

bespreking actiepuntenlijst

Gesproken wordt over de wenselijkheid van het uitbreiden van het aantal strooibakken in de gemeente bij o.a. basisscholen, dorpshuizen en nabij ouderenhuisvesting. Afgesproken wordt om als vervolgstap op het geslaagde experiment bij de Berg- en Beekschool in Sint Anthonis de overige basisscholen te benaderen met de vraag of zij bereid zijn om een strooibak te gaan beheren.

M.b.t. de verkeerssituatie nabij Scholengemeenschap Stevensbeek deelt de heer Goldenbeld mee dat een aantal bomen ter plaatse vermoedelijk op korte termijn gekapt dienen te worden. Er is daarom een tijdelijke maatregel getroffen in de vorm van nieuwe paaltjes, waartussen draad is gespannen. De mogelijkheid tot het aanbrengen van een extra armatuur op de bestaande lantaarnpaal om zo het fietspad beter te verlichten is afdeling Openbare Werken nog aan het uitzoeken.

T.a.v. de verkeerssituatie aan de Hoenderstraat in Ledeacker deelt de heer Goldenbeld mee dat het niet mogelijk is om hier met een eenvoudige wegaanpassing het sluipverkeer tegen te gaan. Hij wil dit probleem meenemen bij het opstellen van een beleidskader Verkeer en Vervoer in 2006. Politie heeft geen capaciteit om extra aandacht te schenken aan de handhaving van bestemmingsverkeer. Wel kan bij reguliere surveillances hier incidenteel op worden gelet. Afgesproken wordt om te bekijken of voor de handhaving van bestemmingsverkeer een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) kan worden ingezet. Voor de inzet hiervan zal dan een beroep op de buurgemeenten dienen te worden gedaan. Met publiciteit kan het effect van eventuele controle’s worden versterkt.

M.b.t. het uitzicht op de kruising Deurneseweg/Nieuweweg in Oploo heeft het college van burgemeester en wethouders op 25 januari jl. besloten om de reclame uit de Abri’s te verwijderen. Het onderwerp kan van de actiepuntenlijst worden gehaald.

Verwezen wordt verder naar de aangepaste actiepuntenlijst.

 

4.      Verkeerszaken

De heer Manders wijst op het belang van schuinparkeervakken bij ouderenwoningen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Afgesproken wordt dit onder de aandacht te brengen van de afdelingen Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening met het verzoek om hiermee rekening te houden bij de opstelling van (her)inrichtingsplannen.

Voorts vraagt de heer Manders naar de toepassing van signaleringsstroken (bijvoorbeeld uitgevoerd in klinkers) in het wegdek i.p.v. het aanleggen van drempels ter beperking van de snelheid in het verkeer. Geantwoord wordt dat bij het treffen van snelheidsremmende maatregelen rekening wordt gehouden met de meest recente verkeersinzichten. Het is niet de bedoeling om drempels dermate hoog te maken dat er op een wegvak niet harder gereden kan worden dan de maximum snelheid ter plaatse.

De heer Van der Zanden refereert aan een krantenartikel waarin vermeld is dat de gemeente Sint Anthonis (bijna) geen voorraad strooizout meer heeft. Hij vraagt zich af hoe dit mogelijk is. De burgemeester antwoordt dat het artikel niet helemaal correct was opgesteld. De gemeente heeft nog wel enige voorraad strooizout, maar gaat hier zuinig mee om. Ook zijn er afspraken over het beschikbaar stellen van strooizout met de gemeente Mill c.a. gemaakt.

De heer Rijkers vraagt of bij de gemeente bekend is waarom de rotonde De Quayweg-Middenpeelweg relatief hoog in het landschap is aangebracht. In algemene zin vergroten verhogingen bij rotondes de attentiewaarde van de verkeersdeelnemers. Na afwerking van de omgeving (beplanting e.d.) zal de ligging/hoogte van de rotonde minder opvallen.

De heer Willems wijst op de slechte staat van het wegdek van de Lepelstraat bij de onderdoorgang van de provinciale weg N272 richting Oploo. De heer Goldenbeld antwoordt dat dit voornamelijk het gevolg is van de recente winterse weersomstandig-heden. De situatie is bekend en het wegdek zal worden hersteld.

De heer Cornelissen heeft begrepen dat er tijdens de carnavalsoptochten hesjes voor verkeersregelaars zijn uitgeleend aan personen die hiervoor geen instructie hebben gevolgd. Hij vraagt zich af hoe dit mogelijk is. De heer Engbers antwoordt dat het enkel de bedoeling is dat de gemeente de hesjes ter beschikking stelt indien verkeersregelaars de instructie van politie hebben gevolgd en vervolgens officieel zijn aangesteld. Hij zal nagaan wat er tijdens de afgelopen carnaval in de procedure mis kan zijn gegaan.

De heer Van Bokhoven zegt dat het Wanroij’s Actie Comité een brief van het Platform Gehandicapten heeft gehad over het realiseren van rolstoeltoegankelijke verkeersroutes in Wanroij. Hij vraagt zich af of dit initiatief ook bij de gemeente bekend is.

De gemeente is - voorzover bekend - niet in kennis van de betreffende brief. Het Wanroij’s Actie Comité zal het Platform Gehandicapten vragen om over de brief contact op te nemen met de gemeente.

 

5.      Brandweeraangelegenheden.

De heer Van Dijk deelt mede dat de inhaalslag gebruiksvergunningen is afgerond. M.u.v. de kerken en een enkele handhavingszaak zijn voor alle hiervoor in aanmerking komende gebouwen in de gemeente inmiddels vergunningen voor het brandveilig gebruik van de inrichting verleend. De gemeente loopt hiermee voorop op andere gemeenten in de regio. T.a.v. de kerken vindt op regionale schaal nog overleg plaats met het bisdom over de inhoudelijke brandveiligheidseisen waaraan de kerkgebouwen dienen te voldoen. Alle kerken in de gemeente zijn inmiddels wel al door de brandweer geïnspecteerd.

Voorts geeft de heer Van Dijk een toelichting op het project Intergemeentelijke Samenwerking Brandweer Land van Cuijk. De opzet van het project is om te bekijken of door intensiever samen te werken de kwaliteit van de brandweerzorg kan worden verbeterd en taken efficiënter kunnen worden uitgevoerd. De bedoeling is om medio 2005 een rapport gereed te hebben aan de hand waarvan bestuurlijke keuzes zijn te maken. De burgemeester licht nader toe dat een uitkomst van het project kan zijn dat de vijf gemeentelijke brandweerkorpsen op termijn opgaan in één gezamenlijk brandweerkorps voor het Land van Cuijk of kan leiden tot bijvoorbeeld de aanstelling van één (hooggekwalificeerde) brandweercommandant voor de vijf afzonderlijke gemeenten.

De heer Manders vraagt of de gemeente moeite heeft met het vinden van vrijwilligers voor de brandweer. De heer Van Dijk antwoordt dat dit gelukkig niet het geval is.

De heer Cornelissen vraagt of de basisscholen in de gemeente over ontruimingsplannen beschikken. De heer Van Dijk antwoordt bevestigend. Het hebben van een ontruimingsplan is verplicht o.b.v. de Arbeidsomstandighedenwet en/of gemeentelijke Bouwverordening. In 2004 heeft de brandweer op twee scholen een ontruimingsoefening mee begeleidt. De heer Van der Meer doet de suggestie het beoefenen van het ontruimingsplan op scholen mee te nemen bij het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. 

 

6.      Politieaangelegenheden.

De heer Van der Meer geeft een toelichting op de kerntakendiscussie binnen politie en de initiatieven om oneigenlijke politietaken af te stoten. De politiemonitor bevolking toont aan dat de prestaties van politie zijn verbeterd. Desondanks neemt het veiligheidsgevoel bij veel mensen af. Het feitelijke politieoptreden en de oplossingspercentages van delicten zijn kennelijk slechts beperkt van invloed op de beleving van veiligheid. Andere instanties, waaronder de gemeenten, hebben mogelijk betere instrumenten om het veiligheidsgevoel bij burgers te versterken. Een en ander sluit aan bij de inhoud van de notitie Integrale Veiligheid die geagendeerd is onder agendapunt 7.

De heer Manders wijst op het verdwijnen van het kombord aan de Hapseweg tijdens de afgelopen carnaval. Geconstateerd wordt dat er voorafgaand en tijdens de carnaval op diverse plaatsen komborden worden ontvreemd. Vaak zijn deze vervolgens terug te zien op carnavalswagens tijdens de diverse optochten. De heer Van Bokhoven stelt voor om hiervoor aandacht te vragen bij de carnavalsverenigingen. Het platform is van mening dat de carnavalsverenigingen een signalerende functie kunnen vervullen, maar daarnaast ook clubs uit de optocht kunnen weren die de komborden op de wagens meevoeren. De burgemeester trekt de parallel met het gebruik van alcohol tijdens de carnavalsoptochten. Het is belangrijk dat carnavalsverenigingen uitdragen dat wagens waarop alcohol of komborden worden meegenomen niet tot de optocht worden toegelaten. T.a.v. de handhaving van het alcoholverbod lijkt het draagvlak onder de carnavalsverengingen gering te zijn. Afgesproken wordt dat de gemeente en politie voorafgaand aan de carnaval volgend jaar in gesprek gaan met de carnavalsverenigingen om nadere afspraken te maken.

 

 

7.      Integrale Veiligheid.

De heer Engbers geeft een toelichting op de notitie Integrale Veiligheid die is vastgesteld in het Regionaal College van de Politieregio Brabant Noord op 8 december 2004. Het achterliggend idee achter de notitie is om de regierol van de gemeenten in het integrale veiligheidsbeleid te versterken. De afspraken in het Regionaal College, zoals deze in de notitie zijn vastgelegd, hebben o.a. tot doel om te komen tot een meer eensluidende aanpak in het veiligheidsbeleid door de individuele gemeenten. Daarnaast is afgesproken om met elkaar ervaringen uit te wisselen en de best practices model te laten staan voor een regionale aanpak van problemen die zich in meer of mindere mate in alle gemeenten voordoen. De uitvoering van veiligheidsbeleid dient echter zo concreet mogelijk op lokaal niveau gestalte te krijgen. Bij de vaststelling van de notitie is daarom ook afgesproken dat de uitwerking en uitvoering ruimte moet laten voor lokale inzichten. De gemeente heeft  als rol om te organiseren dat instanties die oorzaken van onveiligheid kunnen wegnemen de gewenste maatregelen treffen. Maatregelen dienen ook goed op elkaar te worden afgestemd. De heer Rijkers brengt naar voren dat niet enkel de gemeente, maar ook de individuele burgers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in hun directe leefomgeving.

Voor de gemeente Sint Anthonis wordt een aanpak voorgestaan waarbij de dorpsraden - via het Platform Lokale Veiligheid - nauw betrokken worden. O.a. bij het inventariseren van de knelpunten op dorpsniveau. Een beproefd instrument voor het inventariseren van knelpunten vormt het uitzetten van een enquête. Opgemerkt wordt dat ± 6 jaar geleden eveneens via het platform een enquete is uitgezet. Dit initiatief kan nu herhaald worden.

De heer Van der Meer vult aan dat daarnaast ook de door politie opgestelde “top 10-incidenten” als input kan dienen voor het ontwikkelen van integraal veiligheidsbeleid en het opstarten van veiligheidsprojecten.

Afgesproken wordt dat de heer Engbers voor de volgende vergadering een voorstel voor een enquête uitwerkt en een plan opstelt voor de uitwerking van de regionale notitie op de schaal van de gemeente Sint Anthonis.

 

8.      Rondvraag.

De heer Verbeek refereert aan een brief van de dorpsraad Sint Anthonis betreffende jongerenoverlast en vernieling van het bankje aan de Brink, nabij de kerk. Hij vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. de afhandeling van de brief en wat de gemeente van plan is aan de overlast te doen. De heer Engbers antwoordt dat er reeds een reactie naar de dorpsraad is verstuurd. In het overleg tussen het jongerenwerk, jeugdagent en afdeling Welzijn zijn afspraken gemaakt over het toezicht op de jongeren die zich nabij het bankje ophouden. Nadere informatie afdeling Welzijn: de jeugdagent en de jongerenwerker hebben met de melder gesproken en de afspraak gemaakt dat deze bij toekomstige overlast rechtstreeks contact zal opnemen met politie of het jongerenwerk.

Vervolgens wijst hij op een mogelijk verkeersonveilige situatie door de lokatie van een schutting in het Zandseveld, aan de mr. Bergholtzstraat. Nadere reactie afdeling Openbare Werken: de situatie is beoordeeld en er is geen sprake is van een verkeersonveilige situatie.

De heer Rijkers brengt naar voren dat bedrijven bij werk aan de riolering vaak ’s-avonds de verkeersborden niet omzetten, waardoor er regelmatig sprake is van onnodige snelheidsbeperkingen. Afdeling Openbare Werken zal de betreffende bedrijven hierop wijzen en verzoeken hiermee rekening te houden.

De heer Willems vraagt of duidelijk is wanneer volgens het bruggenbeheersplan het groot onderhoud c.q. de vervanging van de brug over de Kasteelsgracht in Oploo is voorzien.

Nadere reactie afdeling Openbare Werken: Het brugdek van de brug over de Kasteelsgracht is inmiddels vervangen.

 

9.      Datum volgende bijeenkomst.

De eerstvolgende bijeenkomst wordt gepland op donderdag 2 juni 2005 om 20.00 uur.

 

 

 

10.  Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

 

 

 

Datum volgende bijeenkomst: donderdag 2 juni 2005 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

 


Actiepuntenlijst Platform Lokale Veiligheid (na vergadering van 10 maart 2005).

(Aanvullingen of wijzigingen na laatste bijeenkomst zijn vet weergegeven.)

 

 

Datum:

Onderwerp:

Actie:

Door:

1.

24-03-03

plaatsen strooibakken (bij scholen, ouderenwoningen e.d.)

N.a.v. het advies van het PLV tot uit-breiding van het aantal strooibakken de (overige) basisscholen benaderen met de vraag of zij bereid zijn deze strooibakken te gaan beheren.

gemeente/afd. Openbare Werken

2.

24-03-03

verkeerssituatie De Quayweg in Landhorst

Maatregelen treffen ter bevordering verkeersveiligheid. De vereniging Peelbelang Landhorst hierbij betrekken.

De planning voor de reconstructie van de De Quayweg voorziet in informatie-avonden in juni 2005 en uitvoering van de werkzaamheden in het voorjaar van 2006. Uitvoering van de plannen is afhankelijk van de door de Raad bij de behandeling van de Kadernota 2006 beschikbaar te stellen middelen.

gemeente/afd. Openbare Werken

3.

 

 

24-03-03

verkeerssituatie Scholen-gemeenschap Stevensbeek

Mogelijkheden tot verbetering van de verlichting op het fietspad bezien.

gemeente/afd. Openbare Werken

4.

 

 

18-11-04

Verkeerssituatie Hoender-straat in Ledeacker

Handhavingsmogelijkheden door inzet van een Buitengewoon Opspo-ringsambtenaar (BOA) bekijken. Overleg met buurgemeenten over inlenen BOA-capaciteit.

gemeente/afd. INEX