Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid d.d. 10 december 2003 in het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Aanwezig: zie bijgaande presentielijst.

1.       Opening.

Burgemeester Verbeeten opent de bijeenkomst met een welkomstwoord aan de aanwezigen.

Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer Franken ( Dorpsraad Wanroij ), de heer Cornelissen (Westerbeekse dorpsraad), de heer Van Bokhoven (politie) en de heer Van Dijk (brandweercommandant), die in deze vergadering wordt vervangen door de heer T. van der Zanden (ondercommandant brandweer).

2.       Mededelingen, ingekomen en nagekomen stukken.

- Tijdschrift SEC, editie september en oktober 2003.

Aan de aanwezigen wordt medegedeeld dat exemplaren van het tijdschrift desgewenst na afloop van de vergadering kunnen worden meegenomen.

- Rapportage fietsverlichtingsactie 2003.

De fietsverlichtingsactie op 8 november 2003 is succesvol geweest. In totaal hebben 165 fietseigenaren de werkplaatsen van de rijwielhandelaren bezocht voor reparatie van de fietsverlichting. Dit is meer dan in voorgaande jaren. (In 2002 bedroeg het aantal klanten 138 en in 2001 bedroeg dit aantal 90). De rapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.

- Brief van de Stichting Welzijnswerk Ouderen Sint Anthonis (SWOSA) betreffende woninginbraken.

De voorstelling in de brief dat sprake is van diverse woninginbraken dient te worden genuanceerd. Uit gegevens van politie blijkt dat sprake is geweest van één reeks inbraken in ouderenwoningen, die inmiddels is opgelost. De gestolen goederen zijn weer in het bezit gesteld van de eigenaren.

Er dient voor gewaakt te worden dat er ten onrechte onrustgevoelens bij ouderen worden opgewekt. De heer Santegoets wijst op het belang van het treffen van inbraakwerende voorzieningen, volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Volgens de heer Strijbosch is dit nadrukkelijk onder de aandacht van Pantein Wonen. I.h.k.v. het leefbaarheidsproject Zandseveld zijn door Pantein Wonen middelen gereserveerd om de huurwoningen in deze wijk aan te passen aan de eisen van het keurmerk. De opzichter van de woningcorporatie is inmiddels opgeleid tot bevoegd keurmeerster PKVW. De brief van SWOSA wordt voor kennisgeving aangenomen. 

- Stand van zaken Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL).

De burgemeester deelt mee dat de basisscholen voortvarend te werk gaan om invulling te geven aan verkeersveiligheid, o.a. d.m.v. verkeerseducatie.

- Voortgang BROEM-project.

De werkgroep Broem heeft besloten om ook in 2004 een zogeheten Broemdag voor 50 plussers te organiseren. Deze vindt plaats op woensdag  24 maart 2004. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de heer H.  Daverveld, voorzitter van SWOSA. De vraag komt aan de orde tot welke  doelgroep de bestuurders van 45-km. voertuigen behoren (Broemdag of  Scootmobielencursus). Afgesproken wordt om via een publicatie de omvang van deze doelgroep en de behoefte aan cursusaanbod te inventariseren (actielijst).

- Convenant aanpak drugsoverlast uit (huur)woningen.

De heer Strijbosch deelt mede dat de gemeenten in het Land van Cuijk met de betrokken woningcorporaties (waaronder Pantein Wonen), politie, justitie en Essent Netwerk Brabant afspraken hebben gemaakt over een gezamenlijke aanpak van drugsoverlast uit (huur)woningen. Partijen informeren elkaar over en weer bij de signalering van drugshandel vanuit en hennepkweek in woningen. Sancties zijn o.a. het - via de rechter - ontbinden van de huurovereenkomst. Ook is in beginsel afgesproken dat overtreders die uit hun woning worden gezet in het Land van Cuijk geen vervangende woonruimte krijgen aangeboden.

3.      Verslag van de bijeenkomst van 17 september 2003.

Bij de mededeling over de fietsverlichtingsactie op pagina 2 dient het jaartal 2004 te worden gewijzigd in 2003. Voor het overige wordt het verslag goedgekeurd.

N.a.v. het verslag deelt de heer P. van der Zanden mede dat in de ogen van de Westerbeekse Dorpsraad de kruising Hondsbergweg/Siberië weldegelijk gevaarlijk is. Desgevraagd bevestigt de heer Fleuren dat aan de gemeente Boxmeer is verzocht om aan hun zijde een waarschuwingsbord te plaatsen. Aangezien de kruising volledig op het grondgebied van de gemeente Boxmeer is gelegen adviseert de heer Santegoets de Westerbeekse Dorpsraad om over dit onderwerp een brief naar de gemeente Boxmeer te sturen.

Vervolgens deelt de heer P. van der Zanden mede dat de periode waarin de bladmanden in Westerbeek geplaatst zijn te kort is en de capaciteit te klein. De heer Fleuren licht toe dat de periode bewust kort wordt gehouden om tegen te gaan dat allerlei ander (groen)afval dan blad in de bladmanden wordt gedeponeerd. Afdeling Openbare Werken gaat bekijken of in Westerbeek de capaciteit van de bladmanden inderdaad te klein is.

bespreking actiepuntenlijst

Verwezen wordt naar de aangepaste actiepuntenlijst.

4.  Politie-aangelegenheden.

(i.v.m. een verplichting van de heer Fleuren bij een andere bijeenkomst is dit agendapunt behandeld na agendapunt 5: Verkeerszaken) 

De heer Santegoets geeft a.d.h.v. een aantal kleurenkopieën een toelichting op de gegevens uit de Veiligheidsatlas 2003. Uit de veiligheidsatlas blijkt dat de overlast en criminaliteit in de gemeente Sint Anthonis een stabiel beeld vertoont. De districtspolitie Land van Cuijk heeft, in vergelijking tot andere districten in de Politieregio Brabant-Noord, een hoog oplossingspercentage.

In het Land van Cuijk is verhoudingsgewijs sprake van een beperkte criminaliteit. De meeste registraties over de gemeente Sint Anthonis betreffen overlast en incidenten in het uitgaanscircuit (geweld, drank/drugs).

Vervolgens geeft de heer Santegoets een toelichting op de werkmethode van de Stelselmatige Daderaanpak (SDA) t.b.v. de zogeheten veelplegers (ook wel “draaideurcriminelen” genoemd). Uit onderzoek blijkt dat 5 procent van de bevolking 80 procent van de criminaliteit en overlast in de samenleving veroorzaakt. Door een intensief traject en bijzondere aandacht tracht politie de zogeheten veelplegers op het rechte spoor te krijgen.

Voorts deelt de heer Santegoets mede dat in de loop van 2004 in de Politie-regio Brabant-Noord gestart wordt met de mogelijkheid van elektronische aangifte via internet.

De heer Manders doet mededeling van mogelijk ontoelaatbare activiteiten door jongeren die zich ophouden in de omgeving van de kerk in Wanroij. Afgesproken wordt dat de heer Manders hierover persoonlijk contact opneemt met de buurtcoördinator van politie.

5.      Verkeerszaken.
De burgemeester doet mededeling van ontwikkelingen binnen de Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer in de regio Brabant-Noord en de onlangs in dit kader getekende intentieovereenkomst. De komende jaren wordt meer ingezet op mensgerichte maatregelen en minder op infrastructurele maatregelen.

De heer Van der Velden vraagt of op de Boekelsebaan het bord “einde verharde weg” naar voren kan worden geplaatst. Ook vraagt hij of het mogelijk is om ter hoogte van de Landhorststraat/Boekelsebaan borden met huisnummerverwijzing aan te brengen t.b.v. verduidelijking voor o.a. ambulances. De heer Fleuren antwoordt dat hiernaar zal worden gekeken. Voorts vraagt de heer Van der Velden of in de berm van de ventweg langs de De Quayweg een afzetting van gaas kan komen om te voorkomen dat kinderen de doorgaande weg oplopen. De heer Fleuren antwoordt dat de mogelijkheden hiertoe meegenomen worden bij de inrichting van een gedeelte van de De Quayweg tot 60-km. weg.

De heer Manders informeert naar de mogelijkheden om de bermen aan de Noordstraat te verstevigen c.q. verharden. De heer Fleuren antwoordt dat dit onbetaalbaar is. Wel zullen de bermen door de buitendienst opgeknapt worden

6.      Brandweeraangelegenheden.

Door de heer T. van der Zanden, ondercommandant brandweer, wordt een toelichting gegeven op het door de gemeenteraad op 7 juli 2003 vastgestelde  “brandweerbeleidsplan 2003-2007”. De tekst van deze toelichting is als bijlage bij dit verslag gevoegd. N.a.v. de presentatie van de heer T. van der Zanden geeft de burgemeester een toelichting op de recente ontwikkelingen binnen de organisatie van de regionale brandweer. Van een pure brandweerorganisatie is de regionale brandweer geëvalueerd naar een hulpverleningsdienst, waarin ook de voorbereiding op rampen en de spoedeisende geneeskundige hulpverlening zijn ondergebracht. Tegenwoordig spreken we dan ook over de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. Ook met politie wordt intensief samengewerkt. Ambulancediensten, brandweerorganisatie en politie beschikken sinds kort over een gezamenlijke meldkamer, genaamd Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC), die gevestigd is in ‘s-Hertogenbosch.

De heer Van der Velden informeert naar wie het ambitieniveau van de lokale brandweer bepaalt. De burgemeester antwoordt dat dit de gemeenteraad is. Voorts vraagt de heer Van der Velden waarom het bij ongevallen op de Middenpeelweg op het grondgebied van de gemeente Sint Anthonis kan voorkomen dat de brandweer van de gemeente Boekel uitrukt. De heer T. van der Zanden antwoordt dat dit dan te wijten is aan de melding door getuigen en/of de interpretatie door de regionale alarmcentrale (GMC).

In reactie op een vraag van de heer Verbeek naar het calamiteitenplan van de gemeente antwoordt de burgemeester dat de gemeente over uitgebreide plannen en procedures beschikt voor het geval zich in de gemeente een ernstige ramp of calamiteit voordoet.

De heer P. van der Zanden informeert naar de risico’s op vliegtuigongevallen in onze gemeente als gevolg van de komst van het vliegveld Laarbruch. De burgemeester antwoordt dat de gemeente niet in de directe aanvliegroutes van het vliegveld ligt. Voor het geval een vliegtuig neerstort wordt beschikt over een draaiboek vliegtuigongevallen.

7.      Scootmobielencursus (na de rondvraag).

De werkgroep Ouderen en Gehandicapten in de gemeente Veghel heeft een informatiepakket samengesteld voor de organisatie van een scootmobielen-cursus. Ter informatie wordt een instructievideo getoond.

De werkgroep Broem gaat in samenwerking met het Platform Gehandicaptenbeleid Sint Anthonis de mogelijkheid bezien om een dergelijke cursus voor de oudere en gehandicapte verkeersdeelnemers in de gemeente Sint Anthonis op te zetten. Het Platform Lokale Veiligheid ondersteunt het initiatief om een scootmobielencursus in de gemeente te organiseren.

8.      Rondvraag.

De heer Van der Velden vraagt of in de gemeente de aanrijtijden voor ambulances worden overschreden. De burgemeester antwoordt dat dit - anders dan in andere gebieden in Nederland - in de gemeente Sint Anthonis niet het geval is.

De heer Willems meldt dat het hout van de brug aan de Kasteelgracht verrot is, waardoor de veiligheid in het gedrang is. Het signaal wordt doorgegeven aan afdeling Openbare Werken met het verzoek terzake actie te ondernemen. 

9.      Datum volgende bijeenkomst.

De eerstvolgende bijeenkomst wordt gepland op woensdag 17 maart 2004 om 19.30 uur.

10.Sluiting
    
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

 

Datum volgende bijeenkomst: woensdag 17 maart 2004 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Actiepuntenlijst Platform Lokale Veiligheid (na vergadering van 10 december 2003).

(Aanvullingen of wijzigingen na laatste bijeenkomst zijn vet weergegeven.)

 

Datum:

Onderwerp:

Actie:

Door:

1.

24-03-03

plaatsen strooibakken (bij scholen, ouderenwoningen e.d.)

Bij wijze van proef wordt in de winter 2003/2004 bij de Berg- en Beekschool in Sint Anthonis één strooibak geplaatst.

gemeente/afd. Openbare Werken

2.

24-03-03

verkeerssituatie Lindenlaan in Stevensbeek

Mogelijkheden bezien de Lindenlaan te betrekken bij 30-km. zone. Bewoners benaderen om tot een oplossing te komen (planning: 1e kwartaal 2004).

gemeente/afd. Openbare Werken

3.

24-03-03

verkeerssituatie De Quayweg in Landhorst

Maatregelen treffen ter bevordering verkeersveiligheid. De vereniging Peelbelang Landhorst betrekken bij de herinrichting. (planning: 1e kwartaal 2004).

gemeente/afd. Openbare Werken

4.

24-03-03

verkeerssituatie Scholengemeenschap Stevensbeek

Bekeken wordt of RVS-paaltjes en/of een bermsloot een oplossing tegen het parkeren kan bieden.

gemeente/afd. Openbare Werken

5.

 

 

17-09-03

verkeerssituatie basisschool Berg en Beek

Schoolbestuur verzoeken om ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid inzake parkeren nabij de school.

(brief 13 januari ’04 verzonden)

gemeente/afd. Openbare Werken

6.

 

 

10-12-03

verkeersvaardigheidscursus voor 45-km. voertuigen

D.m.v. publicatie omvang doelgroep en behoefte cursusaanbod peilen.

gemeente/afd. INEX