Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid d.d. 18 juni 2002 in de brandweerkazerne te Sint Anthonis.

 Aanwezig: zie bijgaande presentielijst.

 1.       Opening

De burgemeester opent de bijeenkomst met een welkomstwoord aan de aanwezigen.

Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer A. Kuijpers (RvM Stevensbeek) en de heer J. Fleuren (afdelingshoofd openbare werken).  

2.       Mededelingen en ingekomen stukken

-      Aan de aanwezigen wordt mededeling gedaan dat exemplaren van het tijdschrift SEC (editie april 2002) zijn klaargelegd om desgewenst na afloop van de vergadering mee te nemen.

-      N.a.v. het jaarverslag 2001 van het team verkeershandhaving van politie geeft de heer Van Bokhoven desgevraagd een toelichting op de cijfers en een uitleg over de afstelling van de flitspalen en de laserguns.  

3.      Verslag van de bijeenkomst d.d. 22 januari 2002
Het verslag wordt goedgekeurd. N.a.v. het verslag vraagt de heer Manders of de mogelijkheid is bezien om in de winterperiode strooibakken neer te zetten bij bijv. scholen en ouderenwoningen.

De burgemeester zegt dat in november/december een artikel in de Peelrandwijzer  wordt geplaatst waarin uitleg wordt gegeven over het strooibeleid/programma en waarin verzocht wordt om gladde plekken door te geven aan de buitendienst.

Het voorstel om strooibakken te plaatsen zal nader worden onderzocht (actie afdeling openbare werken).

N.a.v. het verslag deelt de heer Van Bokhoven desgevraagd mee niet te beschikken over posters van de zgn. Bob-campagne. De gemeente beziet of posters kunnen worden besteld via de organisatie 3VO (actie afdeling INEX).

N.a.v. de opmerking in het verslag dat bij wegreconstructie verkeersdrempels volgens de nieuwste eisen worden aangepast, merkt de heer Rijkers op dat de drempel bij Schapendreef/Pioniersweg in Landhorst recentelijk is aangelegd.  

4.      Politieaangelegenheden.
De heer Van Bokhoven licht toe dat de districtspolitie zeer regelmatig controleert op verkeersovertredingen. Het aantal verkeerscontroles, met behulp van de lasergun, bedraagt op het moment al meer dan de taakstelling voor 2002.

Tijdens “de week van de jeugd” zal politie uitgebreid aandacht besteden aan het thema: alcoholgebruik onder jongeren. Gecontroleerd wordt o.a. op bromfietsers met te hoge alcoholpromillages. De afspraak is dat ouders op de hoogte worden gesteld indien jongeren onder invloed van alcohol overtredingen begaan of vernielingen plegen.

Bij zgn. “first offenders” vindt in veel gevallen doorverwijzing plaats naar bureau Halt, waar jongeren het aanbod krijgen van een alternatieve taakstraf. Vaak betreft dit het volgen van een cursus met een educatief doel.     

5.      Verkeerszaken.
De heer Kuipers (niet aanwezig) heeft gevraagd of de Lindenlaan in Stevensbeek kan worden betrokken in de 30 km-zone in de kern van Stevensbeek. Het verzoek zal worden doorgegeven aan de heer Fleuren.

De heer Manders vraagt aandacht voor het landbouwvuil op wegen afkomstig van traktoren. De heer Van Bokhoven antwoordt dat politie hier in het voor- en najaar projectmatig op controleert. Verzocht wordt om klachten over vervuilde wegen door te geven aan politie.

De heer Van der Velden vraagt of inmiddels bekend is hoe de gemeente de verkeersonveilige situatie op de De Quayweg gaat aanpakken. De vereniging Peelbelang Landhorst heeft reeds meerdere malen haar zorgen geuit over met name het slechte uitzicht op de kruising met de Tweede Stichting en de Eikenweg. Graag wenst de heer Van der Velden een principe-uitspraak van het platform dat waar de verkeersveiligheid in het gedrang is het belang van de veiligheid dient te prevaleren boven het belang van het behoud van groenvoorzieningen.

De heer Van Bokhoven deelt in reactie hierop mee dat politie bezig is met het opstellen van een uitgebreide ongevallenanalyse. Daarna kunnen voorstellen worden geformuleerd voor een totaalaanpak van de verkeersonveilige situatie op de De Quayweg.

De burgemeester geeft aan dat er op korte termijn concrete voorstellen zullen worden besproken. Het kappen van bomen is slechts één van de alternatieven die bij een totaalaanpak aan bod komt, tezamen met andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid te vergroten. Per situatie dient bezien te worden of het verwijderen van bomen een reële optie is.

De heer Rijkers stelt aan de orde dat in de zomer sproeiers in het buitengebied vaak verkeerd staan afgesteld of door de wind de openbare weg bereiken. Verzocht wordt meldingen hierover door te geven aan politie, die hierop actie onderneemt. Voorts merkt de heer Rijkers op dat regelmatig fietsers of skeelers ten val komen doordat de bestrating van fietspaden (bij inritten) niet adequaat is. Het signaal zal worden doorgegeven aan afdeling Openbare Werken.

De heren Cornelissen en Van der Zanden vragen aandacht voor ondermeer het regelmatig omdraaien van lantaarnpalen door baldadige jeugd en het crossen met motoren op de fietspaden aan de Deurneseweg. De heer Van Bokhoven geeft aan hiervan op de hoogte te zijn en dat politie hierop attent is.  

6.      Voortgang BROEM-project
De heren Manders en Engbers geven een uiteenzetting over de voorbereiding van het BROEM-project.

Er is een werkgroep ingesteld met vertegenwoordiging uit het Platform Lokale Veiligheid, SWOSA, KBO Wanroij, politie en gemeente. De werkgroep is bezig  met de voorbereiding van een eerste BROEM-dag in oktober 2002.

Als lokatie is gekozen voor de KNHS (voorheen NKB) in Wanroij

7.      Presentatie Brandweer (na de rondvraag)

De heer E. Jansen geeft een presentatie over de taken en organisatie van de gemeentelijke brandweer. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bij dit verslag gevoegde handout.

Na afloop van de presentatie wordt door de commandant brandweer en de heer Jansen een rondleiding gegeven in de brandweerkazerne.

 8.      Rondvraag.

Gevraagd wordt op welk telefoonnummer de buurtcoördinator van politie en de gebiedsgebonden medewerkers bereikbaar zijn voor niet spoedeisende lokale aangelegenheden. De heer Van Bokhoven zegt dat hiervoor het landelijk toegangsnummer van politie open staat (0900-8844). Via de telefoniste wordt men doorverbonden met één van de medewerkers die op dat moment in de gemeente dienst heeft.

De heer Van der Velden vraagt of hem de verslagen van het Platform Lokale Veiligheid per E-mail kunnen worden toegezonden. Dit is akkoord.

Omdat niet alle stukken digitaal voorhanden zijn en niet iedereen over E-mail beschikt, blijven de uitnodiging en het verslag van de vergadering per gewone post verzonden worden.

9.       Planning datum volgende bijeenkomst
De eerstvolgende bijeenkomst wordt gepland op woensdag 18 september 2002 om 19.30 uur.

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

Een bijzonder woord van dank wordt uitgesproken richting de heer E. Jansen      voor zijn presentatie over de taken van de brandweer en de gastvrije ontvangst in de brandweerkazerne.
 

Datum volgende bijeenkomst: woensdag 18 september 2002 om 19.30 uur, gemeentehuis.  Deze bijeenkomst is wegens omstandigheden niet doorgegaan.