District Land van Cuijk Postbus 10002 5430 DA Cuijk

Telefoon 0900-8844 Fax 0485-565666

Bezoekadres Karel Doormanstraat 19

5831 LT Boxmeer                                                                                    AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS POSTBUS 40

                                                                                    5845 ZG SINT ANTHONIS

Korpsonderdeel District Land van Cuijk team Zuid

Behandeld door A.A.C. Daniels

 

Geacht college

Naar aanleiding van uw verzoek met betrekking tot de oorzaak van de verkeersongevallen en de aanbevelingen om het aantal aanrijdingen terug te dringen op de Quayweg , bericht ik U het volgende:

Om te komen tot een analyse van de aanrijdingen op de Quayweg is gebruik gemaakt van een tweetal bronnen. Dit zijn achtereenvolgens de gegevens van de VOR en de gegevens uit het Bedrijfsprocessensysteem van de politie.  

Gegevens  van de VOR mbt verkeersongevallen de Quayweg periode 1995-2001

 locatie waar zich de meeste ongevallen voordeden:

Gegevens bedrijfsprocessensysteem politie:

Vanaf 1 januari 1997 tot 1 januari 2002 zijn 32 aanrijdingen geanalyseerd welke op de Quayweg zijn gebeurd. Uit analyse van deze aanrijdingen bleek dat:

Uit het bovenstaande blijkt dat de ongevalskans voor een groot gedeelte bepaald wordt door de rijsnelheid. De gemiddelde rijsnelheid be´nvloedt de ongevalskans pas als die boven een veilige maximumsnelheid uitkomt, waarbij zowel de bestuurders in de verkeersstroom als het overige verkeer (b.v. kruisende wegen) nog adequaat kunnen reageren op alle gebeurtenissen.

Op de Quayweg weg wordt de relatiefh6ge snelheid voor een groot gedeelte bepaald door de vorm van de weg,. (rechte stukken, breedte, wegdek e.d.) Daarnaast spelen ook factoren mee als tijdwinst/haast t.a. v. van andere Oost/West verbindingen. Om te komen tot een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers en een veilig gebruik van de Quayweg zal men moeten overgaan tot snelheidsbe´nvloeding gericht op verlaging van de gemiddelde rijsnelheid. Mogelijke aangrijppunten daarvoor zijn:

 In het meerjarenplan Verkeersveiligheid is de term duurzaam veilig ge´ntroduceerd. Duurzaam veilig is tot beleidslijn gekozen omdat de doelstellingen met de reguliere verkeersveiligheid onhaalbaar dreigden te worden. De doelstellingen houden met name in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. In dit kader zou men kunnen overgaan tot het instellen van een 60 kin zone voor de Quayweg.

Het gevolg hiervan is dat men aan de weg moet gaan werken. Infrastructurele maatregelen kunnen bijdragen aan de vermindering van de snelheidsproblematiek. .Duurzaam Veilig geeft een aantal maatregelen- (drempels, verhoogde kruisingen, betere bebakening en wegmarkering enz.) welke in dit soort situaties kunnen worden toegepast om de gemiddelde rijsnelheid terug te dringen. Nadat deze snelheidsreducties zijn toegepast kan de politie aanvullend werken, door repressieve controles.

 A.A.C. Daniels