VEILIGHEID ACTUEEL

uitgave: oktober 2005

 

Het Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis is een overleg waarin gemeente, politie, brandweer en bewoners communiceren over veiligheid. Tijdens de afgelopen bijeenkomst van het Platform zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gesteld.

Voor informatie over het Platform Lokale Veiligheid kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger(s) van uw dorpsraad in het Platform of met de heer Willem Engbers van de gemeente (tel. (0485) 388 808).

 

-          Op zaterdag 29 oktober jl. heeft de jaarlijkse lokale fietsverlichtingsactie plaatsgehad. In totaal hebben 105 klanten de werkplaatsen van de rijwielhandelaren bezocht voor de reparatie van hun fietsverlichting. Dit aantal is gelijk aan het aantal in 2004. Het platform is er voorstander van de jaarlijkse lokale actie ook volgend jaar te organiseren in het weekend waarop de klok wordt verzet. De regionale fietsverlichtingsactie loopt nog door tot eind januari 2006. De politie gaat de komende maanden extra controleren op het functioneren van fietsverlichting. Wie zijn verlichting niet op orde heeft riskeert een boete.

-          De gemeente gaat meer capaciteit inzetten voor het toezicht in de openbare ruimte. Binnen de gemeentelijke organisatie is een medewerker voor ongeveer 12 uur per week belast met o.a. het toezicht bij de Radioplassen en het houden van toezicht in de openbare ruimte ter voorkoming van overlast. Onlangs is besloten om de betreffende medewerker voor omstreeks de helft van zijn dienstverband vrij te maken voor de functie van "gemeentelijk toezichthouder". De bedoeling is dat de gemeentelijke toezichthouder, na het volgen van een cursus tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), in de toekomst in voorkomende gevallen ook proces verbaal gaat opmaken tegen diverse overtredingen zoals het achterlaten van zwerfafval in de bossen of het negeren van een inrijverbod voor ander dan bestemmingsverkeer.

-          Het voornemen is om in de tweede helft van 2006 een aanvang te maken met de aanleg van de zogenaamde turborotonde op de kruising van de Dokter Verbeecklaan en de Stevensbeekseweg met de provinciale weg N277 (Boxmeerseweg en Gemertseweg). Of deze termijn gehaald wordt is afhankelijk van de te volgen planprocedure. De tekening voorziet in de aanleg van een fietstunnel onder de rotonde, die met name gebruikt zal worden door de schoolgaande jeugd in de richting van Stevensbeek. Bij het ontwerp van de rotonde is zowel gelet op de verkeersveiligheid als op de sociale veiligheid. Desgewenst kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis de tekening van de rotonde worden ingezien bij afdeling Openbare Werken.

-          In de startnotitie "Doorontwikkeling Integraal Veiligheidsbeleid in de gemeente Sint Anthonis" is de intentie beschreven om in alle kernen van de gemeente een veiligheidsenquête uit te zetten. De opzet hiervan is om te weten te komen hoe de inwoners de veiligheid in hun directe leefomgeving ervaren, met als doel om te bekijken welke verbeteringen er mogelijk zijn. Alle dorpsraden in de gemeente hebben positief gereageerd op dit voornemen en verlenen hun medewerking aan het uitzetten van de enquêtes in hun eigen woonkern. De wijze van verspreiding en inzameling zal per dorp verschillen. In sommige dorpen wordt een (representatieve) steekproef gehouden en in andere kernen wordt de enquête huis aan huis verspreid. Nog dit jaar zullen de enquêtes onder de inwoners verspreid gaan worden. Mede aan de hand van de enquêteresultaten zullen de dorpsraden voorstellen doen om knelpunten op het gebied van veiligheid op te lossen. Het geheel aan voorstellen zal in de loop van volgend jaar worden verwerkt in een notitie die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

De volgende bijeenkomst van het Platform Lokale Veiligheid is gepland op maandag 6 maart 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn.