Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 14 juli 2004 in het bureau van politie te Boxmeer.

 

Aanwezig: zie bijgaande presentielijst.

 

 Opening.

Burgemeester Verbeeten opent de bijeenkomst, onder dankzegging van politie voor het beschikbaar stellen van de lokatie.

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. De heer Van der Zanden deelt mede dat de heer Cornelissen later komt.

 

 Mededelingen, ingekomen en nagekomen stukken.

- Tijdschrift SEC, editie februari, april en juni 2004.

Aan de aanwezigen wordt medegedeeld dat exemplaren van het tijdschrift desgewenst na afloop van de vergadering kunnen worden meegenomen.

 

Verslag/actiepuntenlijst van de bijeenkomst van 17 maart 2004.

De heer Kemperman geeft aan in de vergadering van 17 maart 2004 aandacht te hebben gevraagd voor de in de ogen van de dorpsvereniging verkeersonveilige situatie aan de Hoenderstraat in Ledeacker. Geantwoord wordt dat afdeling Openbare Werken de situatie aan het bekijken is.

Na vermelding van de aanvullende opmerking van de heer Kemperman wordt het verslag goedgekeurd.

N.a.v. het verslag wijst de heer Willems erop dat de kunstwerkgroep in Olpoo ideeën heeft voor de brug aan de Kasteelgracht in Oploo. Gevraagd wordt om deze kenbaar te maken aan de gemeente zodat hiermee rekening kan worden gehouden met de onderhoudsplanning in het bruggenbeheersplan.

De heer Henst van politie wijst erop dat volgens de Regeling Verkeersrege-laars de instructie en aanstelling per evenement dient te gebeuren. De idee om per dorp een aantal vrijwilligers op te leiden tot verkeersregelaar, die vervolgens bij meerdere evenementen kunnen worden ingezet, is om deze reden niet uitvoerbaar. Dit laat onverlet dat het wenselijk is om per dorp over een inventarisatie te beschikken van de evenementen waar sprake is van verkeer regelen. Afgesproken wordt dat de dorpsraden voor 1 oktober 2004 de betreffende evenementen inventariseren.

bespreking actiepuntenlijst

Verwezen wordt naar de aangepaste actiepuntenlijst.

 

4.  Verkeerszaken.

De heer Kemperman informeert naar de verkeerssituatie aan de Hoenderstraat in Ledeacker. De heer Goldenbeld antwoordt dat reeds verkeerstellingen hebben plaatsgehad. Aan de hand van de intensiteit van het gebruik en de gemeten snelheden wordt bezien of maatregelen noodzakelijk zijn.

De heer Kuijpers vraagt – mede namens de oudervereniging – aandacht voor de verkeerssituatie bij de Pater Eymardschool in Stevensbeek. Op het moment vinden hier ook bouwactiviteiten plaats. Afgesproken wordt dat afdeling Openbare Werken hierover contact opneemt met de schooldirecteur.

De heer Manders merkt op dat de borden bij Zoetendaal en Kuilenstraat in Wanroij slecht te zien zijn, doordat ze zijn verkleurd. Voorts merkt hij op dat het bord voorrangskruising bij de kruising Waterval/Fortunaweg in Wanroij ontbreekt. Toegezegd wordt dat de buitendienst de borden waar nodig vervangt of zal aanbrengen.

De heer Franken vraagt om maatregelen op de onoverzichtelijke kruising Millseweg/Noordstraat in Wanroij. De heer Goldenbeld antwoordt dat met de provincie gesproken wordt over een verbeterplan in de dorpskernen i.h.k.v. de overdracht van het wegtracé vanaf de rotonde bij Erica tot aan de kruising met de Gemertseweg. De burgemeester zal binnenkort in een gesprek met de gedeputeerde de voortgang van de overdracht van het wegtracé aankaarten. Nadere reactie afdeling Openbare Werken: medio 2005 zal de gemeente beginnen met het uitwerken van een eerste schetsontwerp. Daadwerkelijke uitvoering zal vanaf dat moment circa 1,5 jaar duren.

De heer Van der Velden informeert naar de tijdelijk te treffen verkeersmaat-regelen en omleidingen i.v.m. de aanleg van de rotonde De Quayweg/Midden-peelweg. In overleg met de provincie zal dit worden bekeken. De maatregelen en omleidingen zullen tijdig bekend worden gemaakt.

De heer Rijkers wijst erop dat bij werkzaamheden aan de drukriolering de bebording voor tijdelijke snelheidsbeperking vaak te lang aanwezig blijft. Toegezegd wordt dat de betreffende aannemer hierop door de gemeente zal worden aangesproken.

De heer Willems wijst erop dat op de Grotestraat nabij de Kasteelgracht in Oploo, waar ter plaatse een maximumsnelheid geldt van 30 km. per uur, vaak te hard gereden wordt. De heer Van Bokhoven zegt toe dat politie hier binnenkort een snelheidscontrole zal uitvoeren.

De heer Van der Zanden spreekt zijn waardering uit voor de nieuwe verlichting aan de Beekstraat in Westerbeek. Hij vraagt of er een over-

zichtstekening kan worden verstrekt waarop de verlichting in het dorp is aangegeven. De heer Goldenbeld zal hierover nader contact met hem opnemen.

De heer Cornelissen vraagt, zoals al eerder in het platform aan de orde is gesteld, een voorziening te treffen tegen de smalle wegbreedte in de bocht van de Beekstraat/Koehardstraat in Westerbeek. Voorgesteld wordt om de varkensruggen in de berm te verwijderen. Afgesproken wordt dat afdeling Openbare Werken gaat bekijken welke maatregel de beste optie is.

Verder kaart de heer Cornelissen nogmaals het uitzicht op de kruising Deurneseweg/Nieuweweg als gevolg van de reclameposters in de abri’s aan. Recentelijk heeft er weer een ongeval plaatsgevonden. Gelukkig was er slechts sprake van blikschade. De Westerbeekse Dorpsraad overweegt om een actie op te zetten teneinde de bushokjes verplaatst te krijgen dan wel om de reclameposters eruit verwijderd te krijgen. Afgesproken wordt dat afdeling Openbare Werken in overleg treedt met de onderneming die de Abri’s exploiteert, om te kijken hoe het uitzicht ter plekke kan worden verbeterd. Aanvullend merkt de heer Van Bokhoven op dat politie ter plaatse regelmatig snelheidscontroles uitvoert.

De heer Kemperman verzoekt politie om het bestemmingsverkeer in de Hoenderstraat in Ledeacker te handhaven. De heer Van Bokhoven antwoordt dat met de gemeente is afgesproken om eerst de resultaten van de verkeers-tellingen af te wachten, alvorens er actie wordt ondernomen.

 

Brandweeraangelegenheden.

De heer Van Dijk deelt mede op het moment geen in het oog springende zaken te melden te hebben maar desgewenst graag een antwoord te willen geven op de bij de platformleden levende vragen.

Volgens de heer Manders zou het een goede zaak wanneer inwoners voor hun eigen veiligheid verzocht zouden worden om de putten van brandkranen in het buitengebied vrij te houden van hoog gras, zodat de brandweer deze ingeval van brand snel kan vinden. De heer Van Dijk antwoordt dat dit voor de brandweer geen probleem vormt. Recentelijk zijn de brandkranen aan een tweejaarlijkse controle onderworpen. Gecontroleerde brandkramen zijn ter herkenning met verf gemarkeerd.

Verder vraagt de heer Manders of de brandweer in de zomermaanden op campings kan controleren of de gasslangen van kampeermiddelen (caravans e.d.) in orde zijn. Deze dienen om veiligheidsredenen ééns in de twee jaar te worden vervangen. De heer Van Dijk antwoordt dat de brandveiligheid op campings primair de verantwoordelijkheid van de exploitant zelf is. Op camping De Bergen in Wanroij voert de brandweer wel jaarlijks op verzoek van de camping tegen vergoeding een brandveiligheidscontrole uit.

De burgemeester stelt voor een brief te sturen naar de campings in de gemeente, waarin gewezen wordt op diverse brandveiligheidsrisico’s, waaronder die van het niet tijdig vervangen van brandslangen (actielijst).

 

Politie-aangelegenheden.

Mevrouw Stuart geeft een presentatie over het werk van politievoorlichtster en het persbeleid van de politieregio Brabant-Noord. De “sheets” van deze presentatie zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. Kern van de presentatie is dat de regio naar objectieve maatstaven veiliger is geworden, maar dat de burger zich opmerkelijk genoeg niet veiliger is gaan voelen (subjectieve veiligheid). Oorzaak hiervan is onder andere de invloed van de media op de veiligheidsbeleving. Het adagium in de perswereld “goed nieuws is geen nieuws”, is hier mede debet aan. De toename van het aantal TV-zenders en de snelheid van de (digitale) informatievoorziening maken dat gebeurtenissen die de openbare orde en veiligheid aantasten overmatig veel media-aandacht krijgen. Als tegenwicht geeft politie niet zozeer informatie over incidenten maar juist over wat politie eraan doet en gedaan heeft om deze incidenten te bestrijden. Om de berichtgeving door de media in positieve zin te beïnvloeden geeft politie actief informatie en is zij opener geworden over de inhoud van het politiewerk. Journalisten krijgen tegenwoordig vaker dan in het verleden een “kijkje in de keuken” door ze bijvoorbeeld mee te nemen bij surveillances. De burgemeester bevestigt dat de beeldvorming van burgers in belangrijke mate beïnvloed word door  “sensatiebeelden op TV”. Door de aanwezige politiefunctionarissen worden vervolgens diverse vragen beantwoord betreffende de voorlichting door politie, het politiewerk op straat en de contacten met de pers en burgers.

 

Rondvraag.

De heer Manders wijst erop dat jongeren beneden 16 jaar identiteitskaarten vervalsen om zodoende toegang tot discotheken of alcohol geschonken te krijgen. De heer Van Bokhoven zegt dat dit bij politie en de discotheken bekend is. Jongeren die worden betrapt worden zonder pardon uit discotheken verwijderd c.q. de toegang geweigerd. Vervolgens brengt hij naar voren dat een firma in Eindhoven (Bosman B.V.) cursussen verzorgt voor ouderen met rollators, die door de ziektekostenverzekering vergoed word. De informatie zal doorgegeven worden aan afdeling Sociale Zaken i.v.m. de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten.

Voorts vraagt de heer Manders of er budget is om in 2005 een vierde Broemdag te organiseren. De heer Engbers antwoordt dat in de begroting rekening is gehouden met het organiseren van jaarlijks één Broemdag.

Tenslotte wijst de heer Manders op het belang van het dragen van speciale fietshelmen door jonge kinderen. Deze valhelmen zijn op de markt gekomen omdat er regelmatig ongelukken met hoofdletsel plaatsvinden. Hij informeert naar de mogelijkheden en het draagvlak om een actie op te zetten om het gebruik van deze helmpjes onder jeugdige verkeersdeelnemers te stimuleren. De stichting Consument en Veiligheid en de Stichting Fiets beschikken mogelijk over voorlichtingsmateriaal. Het platform ondersteunt het initiatief. Voorgesteld wordt dit te betrekken bij de jaarlijkse fietsverlichtingsactie, welke dit jaar voor het eerst in GGA-verband georganiseerd wordt.

De heer Van der Velden merkt op dat het dragen van een fietshelm ook betrokken kan worden bij het schoolproject Brabants Verkeersveiligheids-Label. Verder vraagt hij aandacht voor het feit dat jongerenorganisaties in de gemeente momenteel slecht bij kas zitten i.v.m. de kosten van deelname aan de onlangs georganiseerde BHV-cursus. De burgemeester antwoordt dat het college reeds heeft besloten de organisaties hiervoor een vergoeding toe te kennen. Vervolgens wijst de heer Van der Velden op signalen over (soft)drugsgebruik bij de basisschool in Landhorst. De heer Van Bokhoven antwoordt dat dit bij politie bekend is. Tenslotte informeert de heer Van der Velden naar het initiatief van de brandweer om tijdens het Wanroij’s Gedoe mensen kennis te laten maken met het vinden naar een uitweg in gebouwen waarin brand- c.q. rookontwikkeling is. Door de heer Van Dijk wordt een toelichting op het betreffende initiatief gegeven.

De heer Willems vraagt of de verslagen van de vergaderingen in het vervolg eerder kunnen worden toegezonden i.v.m. de bespreking hiervan in de dorps-raadvergaderingen. Toegezegd wordt het eerstvolgende verslag voor één september a.s. te versturen (i.v.m. de vakantieperiode is dit niet haalbaar gebleken).

De heer Kemperman brengt het initiatief van het Gehandicaptenplatform om verkeersroutes voor gehandicapten op te stellen onder de aandacht. De heer Goldenbeld geeft aan dat hierover onlangs een artikel in de Peelrandwijzer heeft gestaan.

 

Datum volgende bijeenkomst.

De eerstvolgende bijeenkomst wordt gepland op donderdag 18 november 2004 om 20.00 uur.

 

9.  Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging aan politie voor de geboden gastvrijheid, de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

 

 

Datum volgende bijeenkomst: donderdag 18 november 2004 om 20.00 uur in het gemeentehuis.


 

 Actiepuntenlijst Platform Lokale Veiligheid (na vergadering van 14 juli 2004).

(Aanvullingen of wijzigingen na laatste bijeenkomst zijn vet weergegeven.)

 

 

Datum:

Onderwerp:

Actie:

Door:

1.

24-03-03

plaatsen strooibakken (bij scholen, ouderenwoningen e.d.)

Bij wijze van proef is in de winter 2003/2004 bij de Berg- en Beek-school in Sint Anthonis een strooibak geplaatst. De strooibak is veelvuldig gebruikt. De wens van de school is om dit initiatief te continueren.

gemeente/afd. Openbare Werken

2.

24-03-03

verkeerssituatie Lindenlaan in Stevensbeek

Mogelijkheden bezien de Lindenlaan te betrekken bij 30-km. zone (aanleg verkeersremmende maatregelen). Bewoners benaderen om tot een oplossing te komen. Getracht wordt om in het 4e kartaal van 2004 de voorbereidingen op te starten.

gemeente/afd. Openbare Werken

3.

24-03-03

verkeerssituatie De Quayweg in Landhorst

Maatregelen treffen ter bevordering verkeersveiligheid. De vereniging Peelbelang Landhorst betrekken bij de herinrichting. Gestreefd wordt ernaar om in het 4e kwartaal van 2004 een aanvang te maken met de voorberei-

dingen.

gemeente/afd. Openbare Werken

4.

24-03-03

verkeerssituatie Scholen-gemeenschap Stevensbeek

Bekeken wordt of RVS-paaltjes en/of een bermsloot een oplossing tegen het parkeren kan bieden.

gemeente/afd. Openbare Werken

5.

 

 

17-03-04

Regeling Verkeersregelaars

Bekendheid geven aan regeling middels artikel in Peelrandwijzer.

Inventarisatie per kern van de betreffende evenementen.

gemeente/afd.

INEX

vertegenwoordi-gers dorpsraden

6.

 

 

14-07-04

Brandveiligheid campings

Brief terzake sturen naar de in de gemeente gelegen camping.

gemeente/afd. INEX (brandweer)