Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid d.d. 17 maart 2004 in het gemeentehuis te Sint Anthonis.

 

Aanwezig: zie bijgaande presentielijst.

 

1.       Opening.

Burgemeester Verbeeten opent de bijeenkomst met een welkomstwoord aan de aanwezigen.

Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van der Velden (Vereniging Peelbelang Landhorst) en de heer Van der Zanden (Westerbeekse Dorpsraad).

 

2.       Mededelingen, ingekomen en nagekomen stukken.

- Tijdschrift SEC, editie december 2003.

Aan de aanwezigen wordt medegedeeld dat exemplaren van het tijdschrift desgewenst na afloop van de vergadering kunnen worden meegenomen.

- Voortgang BROEM-project.

Op woensdag 24 maart a.s. wordt er voor de derde keer, met medewerking en ondersteuning van het Platform Lokale Veiligheid, een Broemdag voor vijftig plussers georganiseerd. Ter voorbereiding op de derde Broemdag heeft er op 10 maart jl. een opfriscursus verkeerstheorie plaatsgehad. De belang-stelling voor de theoriemiddag was evenals voorgaande jaren groot. Voor de Broemdag op 24 maart a.s. hebben zich ook nu weer het maximaal aantal van 60 kandidaten aangemeld. 

- Organisatie Scootmobielencursus.

De werkgroep Broem heeft in samenspraak met het Platform Gehandicapten-beleid Sint Anthonis de wenselijkheid van het organiseren van een Scoot-mobielencursus in de gemeente bekeken. De gebruikers van scootmobielen met een WVG-indicatie (in totaal 63 personen) zijn schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de opfriscursus verkeerstheorie op 10 maart jl. Daarnaast is er een algemene uitnodiging in de Peelrandwijzer geplaatst. Drie scoot-mobielgebruikers hebben deelgenomen aan de theoriemiddag. Uit de inven-tarisatie is gebleken dat er in totaal zes personen belangstellend zijn om deel te nemen aan een praktijkdag voor het veilig besturen van een scootmobiel. Gelet op de geringe belangstelling wordt vooralsnog in de gemeente Sint Anthonis geen scootmobielencursus georganiseerd. Voorgesteld is om in GGA-verband de behoefte binnen de regio te peilen en aan de hand daarvan mogelijk een regionale cursus voor scootmobielgebruikers te organiseren.

- Invoering communicatiesysteem C 2000.

Naar verwachting zal, na een testfase in het vierde kwartaal van 2004,  omstreeks 1 januari 2005 het nieuwe digitale communicatiesysteem C 2000 voor de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en ambulancevoorziening) landelijk worden ingevoerd. De overgang naar C 2000 betekent een kwali-teitsverbetering t.o.v. het huidige systeem. Na afloop van de vergadering wordt ter informatie een videofilm over het communicatie-systeem C 2000 getoond.

 

3.      Verslag/actiepuntenlijst van de bijeenkomst van 10 december 2003.

Het verslag wordt goedgekeurd.

N.a.v. het verslag vraagt de heer Willems wanneer er maatregelen getroffen worden aan de brug aan de Kasteelgracht in Oploo. De heer Goldenbeld antwoordt dat onderhoudsmaatregelen aan de brug in het bruggenbeheers-plan voorzien zijn in 2005/2006. Omdat de brug bestempeld wordt als onveilig wordt afdeling Openbare Werken gevraagd om tijdelijk een noodvoor-ziening te treffen (actielijst).

bespreking actiepuntenlijst

Verwezen wordt naar de aangepaste actiepuntenlijst.

 

4.  Politie-aangelegenheden.

De heer Van Bokhoven deelt mee dat er op het moment geen noemens-waardige bijzonderheden zijn te vermelden.

De heer Kuipers brengt vernielingen aan het Scoutingsgebouw in Stevensbeek ter sprake. Deze worden met name op vrijdagmiddag door schoolgaande jeugd verricht. De heer Van Bokhoven antwoordt dat dit de aandacht heeft van politie. Met name door de melding van het moment van de vernielingen kan politie gericht surveilleren.

De heer Cornelissen brengt de verkeerssituatie aan de Nieuweweg/Honds-bergweg onder de aandacht. De heer Goldenbeld geeft aan dat er ter plekke momenteel verkeersmetingen (intensiteit en snelheid) worden verricht. A.d.h.v. de resultaten hiervan zal worden bekeken of maatregelen nood-zakelijk zijn. Vervolgens brengt de heer Cornelissen het uitzicht op de Deurneseweg/Nieuweweg ter sprake, hetgeen belemmert wordt door aanwezige Abri. Deze situatie is eerder besproken in het Platform Lokale Veiligheid op 17 september 2003. Verwezen wordt naar de opmerkingen in het verslag van 17 september jl. De heer Goldenbeld doet de suggestie om bij de kruising een stopbord te plaatsen, hetgeen door afdeling Openbare Werken in overleg met politie nader zal worden bekeken.

De heer Rijkers (Peelbelang Landhorst) vraagt of bij de bushalte aan de Deurneseweg een extra fietsenstalling geplaatst kan worden. De heer Goldenbeld antwoordt dat dit reeds is gebeurd.

De heer Manders vermeldt dat tot tevredenheid van het Wanroij’s Actie Comité de overlast door jongeren nabij de kerk in Wanroij is verminderd.

De heer Willems brengt naar voren dat door het plaatsen van paaltjes op het voetpad bij de Rondsel in Oploo de doorgang voor kinderwagens wordt belemmerd. Afdeling Openbare Werken wordt gevraagd om naar een oplossing te kijken. De situatie is inmiddels door afdeling Openbare Werken beoordeeld. Er wordt geen aanleiding gezien om verdere maatregelen te treffen.

 

5.      Verkeerszaken.

      De burgemeester en de heer Van Bokhoven doen verslag van de stand van zalen m.b.t. de invoering van het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). De basisscholen zijn hier nu actief mee aan de slag. Medio april is er een overleg met de scholen over de voortgang. Hierbij zal ook het BVL-team van de provincie aanwezig zijn. De heer Manders informeert naar de aanleg van de voetpaden aan de Hapseweg, Lindenlaan en Steeg in Wanroij. Het antwoordt luidt dat vanaf het plateau Lindenlaan/Lijsterbesstraat t/m huisnummer 3, vrijliggende voetpaden worden gerealiseerd. Tussen de Meidoornlaan en het plateau Lindenlaan/Lijsterbesstraat wordt een verhoogd voetpad aangebracht aan de zijde van huisnummer 8a t/m 8c.

Diverse overige verkeerszaken zijn door betrokkenen aan de orde gesteld bij de behandeling van agendapunt 5.

 

6.      Brandweeraangelegenheden.

      De heer Van Dijk geeft een toelichting op het jaarverslag van de brandweer over het jaar 2003. In totaal is het korps in 2003, verdeeld over de posten Wanroij  en Sint Anthonis, 117 keer uitgerukt. T.o.v. 2002 is sprake van een  toename van het aantal uitrukken met ongeveer 25 procent. De verwachting  is dat de tendens van het jaarlijks stijgend aantal uitrukken dit jaar kan worden omgebogen. De voorspelling is dat er in 2004 minder loos alarmmeldingen zullen zijn. Dit is ingegeven door onder meer de aangekondigde sluiting van het AZC in Stevensbeek. De totale (particuliere) brandschade in de gemeente besloeg afgelopen jaar ongeveer 325.000,--. In 2003 is met ondersteuning van een extern bureau veel energie gestoken in de inhaalslag gebruiksvergunningen. Deze inhaalslag zal in de loop van 2004 worden afgerond. Voor de controles en het onderhoud van de gebruiksvergunningen is per 1 januari jl. de plaatsvervangend brandweercommandant full-time aangesteld als medewerker preventie. Naar aanleiding van de toelichting van de heer Van Dijk wijst de heer Manders op de versperring van doorgangen in openbare gebouwen door o.a. rollators,  zoals bijv. in het bejaardenhuis in Wanroij. De heer Van Dijk geeft in antwoord  hierop aan dat het vrijhouden van doorgangen en vluchtwegen bij de reguliere brandveiligheidsinspecties onder de aandacht wordt gebracht.

 

7.      Regeling Verkeersregelaars.

      De heer Van Bokhoven geeft een toelichting op de recent vastgestelde landelijke Regeling Verkeersregelaars. Om tijdens evenementen het verkeer te mogen regelen, door bijv. stoptekens te geven, dient men een instructie te volgen en te worden aangesteld als verkeersregelaar. Verder dient men  verzekerd te zijn en duidelijk herkenbaar te zijn als verkeersregelaar. Verwezen wordt naar de folder van de Stichting Verkeersbrigadiers die ter informatie bij de vergaderstukken is gevoegd. Bij vergunningaanvragen voor evenementen bekijkt de gemeente of de Regeling Verkeersregelaars van toepassing is. Indien dit het geval is verzorgt de politie in het Land van Cuijk de instructie voor degenen die verkeer gaan regelen. De heer Engbers licht toe dat de gemeente inmiddels een aantal hesjes voor Verkeersregelaars heeft aangeschaft die kosteloos ter beschikking worden gesteld aan verenigingen uit de gemeente. Het idee wordt geopperd om uit elk dorp een  aantal vrijwilligers op te leiden tot Verkeersregelaar die dan bij meerdere evenementen kunnen worden ingezet. Afgesproken wordt dat er via de contactpersonen van de dorpsraden in het platform een inventarisatie wordt gehouden van de evenementen waarbij sprake is van het regelen van verkeer. Aan de Regeling Verkeersregelaars zal verdere bekendheid worden gegeven door een artikel op de gemeentepagina in de Peelrandwijzer (actielijst).

 

8.      Rondvraag.

De heer Verbeek brengt de belemmeringen voor rolstoelgebruikers naar voren op het traject: Breestraat, Brink, Lepelstraat. Hij vraagt of het mogelijk is een route voor rolstoelgebruikers op te stellen, waarin de makkelijkste weg wordt aangegeven. Afgesproken wordt dat het idee onder de aandacht van het Plat-form Gehandicaptenbeleid zal worden gebracht.

De heer Rijkers wijst erop dat de De Quayweg in de winterperiode bij neerslag en vorst snel glad is. De procedure gladheidbestrijding is in het Platform Lokale Veiligheid reeds eerder aan de orde geweest. De heer Van Bokhoven wijst erop dat sommige wegvlakken eerder tot risico’s leiden. De buitendienst van de gemeente houdt hier ook rekening mee bij het schema voor de gladheidbestrijding.

De heer Manders wijst erop dat er steeds vaker hekwerken aan de openbare weg en langs trottoirs worden geplaatst met scherpe uitsteeksels. Voor met name kinderen levert dit onveilige situaties op. De heer Engbers antwoordt dat in de Algemene Plaatselijke Verordening een bepaling is opgenomen die erin voorziet dat tegen dergelijke situaties kan worden opgetreden. Op de gemeentepagina zal een artikel worden geplaatst, waarin dit onder de aandacht wordt gebracht (actielijst).

De heer Cornelissen informeert naar de stand van zaken van het verlich-

tingsplan voor Westerbeek. Antwoord afdeling Openbare Werken: voor 2004 is voorzien in de vervanging van de armaturen aan de Beekstraat.

N.a.v. de vraag van de heer Cornelissen vraagt de heer Manders aandacht voor de openbare verlichting op de kruising Waterval/Fortunaweg in Wanroij. De heer Goldenbeld antwoordt dat bekeken zal worden of de straatverlichting hier afdoende is.

 

9.      Datum volgende bijeenkomst.

De eerstvolgende bijeenkomst wordt gepland op woensdag 14 juli 2004 om 19.30 uur.

 

10.Sluiting
    
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt

     iedereen voor zijn of haar inbreng.

 

 

Datum volgende bijeenkomst: woensdag 14 juli 2004 om 19.30 uur.

Lokatie: Bureau politie in Boxmeer.


 

 Actiepuntenlijst Platform Lokale Veiligheid (na vergadering van 10 december 2003).

(Aanvullingen of wijzigingen na laatste bijeenkomst zijn vet weergegeven.)

 

 

Datum:

Onderwerp:

Actie:

Door:

1.

24-03-03

plaatsen strooibakken (bij scholen, ouderenwoningen e.d.)

Bij wijze van proef wordt in de winter 2003/2004 bij de Berg- en Beek-school in Sint Anthonis één strooibak geplaatst. Bij school navraag doen naar de ervaringen hiermee.

gemeente/afd. Openbare Werken

2.

24-03-03

verkeerssituatie Lindenlaan in Stevensbeek

Mogelijkheden bezien de Lindenlaan te betrekken bij 30-km. Zone (aanleg verkeersremmende maatregelen). Bewoners benaderen om tot een oplossing te komen. Getracht wordt om in het 4e kartaal van 2004 de voorbereidingen op te starten.

gemeente/afd. Openbare Werken

3.

24-03-03

verkeerssituatie De Quayweg in Landhorst

Maatregelen treffen ter bevordering verkeersveiligheid. De vereniging Peelbelang Landhorst betrekken bij de herinrichting. Gestreefd wordt ernaar om in het 4e kwartaal van 2004 een aanvang te maken met de voorberei-

dingen.

gemeente/afd. Openbare Werken

4.

24-03-03

verkeerssituatie Scholen-gemeenschap Stevensbeek

Bekeken wordt of RVS-paaltjes en/of een bermsloot een oplossing tegen het parkeren kan bieden.

gemeente/afd. Openbare Werken

5.

 

 

17-03-04

brug aan de Kasteelsgracht in Oploo

Treffen van een noodvoorziening i.v.m. veiligheid.

gemeente/afd. Openbare Werken

6.

 

 

17-03-04

Regeling Verkeersregelaars

Bekendheid geven aan regeling middels artikel in Peelrandwijzer.

Inventarisatie per kern van de betreffende evenementen.

gemeente/afd.

INEX

vertegenwoordi-gers dorpsraden

7.

 

 

17-03-04

hekwerken - scherpe uitsteeksels

Aandacht hieraan schenken door artikel in Peelrandwijzer.

gemeente/afd.

INEX