Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid d.d. 17 september 2003 in het gemeentehuis te Sint Anthonis.

 Aanwezig: zie bijgaande presentielijst.

 1.       Opening.

Wethouder P. van Heijster opent de bijeenkomst met een welkomstwoord aan de aanwezigen. Hij vervangt in deze vergadering burgemeester Verbeeten als voorzitter die verhinderd is wegens een andere dringende bijeenkomst.

Een bericht van verhindering is verder ontvangen van de heer Strijbosch (Pantein Wonen), de heer Willems (dorpsraad Oploo), de heer Cornelissen (Westerbeekse dorpsraad), mevrouw Derks (Platform Emancipatie), de heer Van Bokhoven (politie) en de heer Van Dijk (brandweercommandant).

2.       Ingekomen en nagekomen stukken.

- Tijdschrift SEC, editie april en juni 2003.

Aan de aanwezigen wordt medegedeeld dat exemplaren van het tijdschrift desgewenst na afloop van de vergadering kunnen worden meegenomen.

- Brief van het Platform Gehandicaptenbeleid betreffende cursusaanbod scootmobiels.

- Brief van de Dorpsraad Sint Tunnis betreffende de verkeerssituatie nabij de Berg en Beekschool.

- Brief Dorpsraad Oploo betreffende verlichting achterompaden Gildestraat en Beeksehof.

 

3.      Mededelingen.

- Voortgang BROEM-project.

- Jaarlijkse fietsverlichtingsactie

 4.      Verslag van de bijeenkomst van 24 maart 2003.

Het verslag wordt goedgekeurd.

N.a.v. het verslag informeert mevrouw van de Weens naar de aanpak van het sluipverkeer op de Peelkant/Hoefstraat. De heer Fleuren antwoordt dat e.e.a. in onderzoek is. Verkeerstellingen hebben uitgewezen dat geen sprake is van een bovenmatig weggebruik op de Peelkant. De mogelijkheden tot het treffen van verkeersmaatregelen zijn mede afhankelijk van de ontwikkeling van het terrein rondom Schuurmans. In een gedeelte van de Hoefstraat wordt mogelijk éénrichtingsverkeer ingesteld. Wethouder P. van Heijster vult aan dat de raad besloten heeft om in principe geen nieuwe 60-km. gebieden meer in te richten. Enkel voor de Loonseweg in Oploo en bij aansluitingen op het wegennet van andere gemeenten wordt mogelijk een uitzondering gemaakt.

De heer Van der Zanden vraagt waarom nog geen actie is ondernomen op de smalle bocht in de Beekstraat/Koehardstraat in Westerbeek. Afgesproken wordt dat in het verslag een reactie wordt gegeven.

 

bespreking actiepuntenlijst

De volgende onderwerpen worden van de actiepuntenlijst gehaald:

V.w.b. de bespreking van de overige actiepunten wordt verwezen naar de aangepaste actiepuntenlijst.

 

5.      Politie-aangelegenheden.
De heer Santegoets deelt mee dat er op het moment geen bijzonderheden zijn te melden. Door de leden van het platform worden o.a. de volgende zaken aan de orde gesteld:

6.      Verkeerszaken.
De heer Fleuren doet verslag van overleg met de provincie en de stand van zaken m.b.t. de mogelijke aanleg van een tweetal rotondes op de volgende locaties:

 

7.      Brandweeraangelegenheden.
De brandweercommandant zou bij dit agendapunt o.a. een toelichting geven op het door de gemeenteraad op 7 juli jl. vastgestelde “brandweerbeleidsplan 2003-2007”. Door de afwezigheid van de heer Van Dijk wordt dit doorge-schoven naar de volgende bijeenkomst.

 

8.      Rondvraag.
De heer Kuipers vraagt of i.v.m. de vroege bladval als gevolg van de droogte dit jaar de bladmanden eerder kunnen worden neergezet dan in voorgaande jaren. De heer Fleuren wijst op de extra kosten van het ledigen van de bladmanden, indien dit jaar de bladmanden al eerder worden geplaatst. Wethouder P. van Heijster zegt toe het verzoek in het gemeentebestuur aan de orde te zullen stellen.

Mevrouw Van de Weens wijst op de verkeersonveilige situatie, met name voor tegemoetkomende fietsers, door het gebruik van de weg door zeer brede voertuigen van loonbedrijven. De heer Santegoets antwoordt dat bepaalde bedrijven een ontheffing hebben om met voertuigen breder dan 2.60 meter op de openbare weg te mogen rijden. Dit betekent evenwel niet dat de bestuurders zich niet aan de verkeersregels dienen te houden. Wanneer de verkeersveiligheid in het gedrang komt en politie constateert dit wordt er proces verbaal opgemaakt.

 

9.      Datum volgende bijeenkomst.

De eerstvolgende bijeenkomst wordt gepland op woensdag 10 december 2003 om 19.30 uur.

 

10.Sluiting.

De heer Fleuren deelt mee dat dit de laatste keer was dat hij aanwezig was bij een bijeenkomst van het Platform Lokale Veiligheid. De heer Goldenbeld heeft de werkzaamheden op het gebied van verkeer en vervoer overgenomen en zal vanaf heden gaan participeren in het platform. De heer Fleuren wordt bedankt voor zijn inzet. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

 

 

Datum volgende bijeenkomst: woensdag 10 december 2003 om 19.30 uur in het gemeentehuis.


                              

Actiepuntenlijst Platform Lokale Veiligheid (na vergadering van 17 september 2003).

(Aanvullingen of wijzigingen na laatste bijeenkomst zijn vet weergegeven.)

 

 

Datum:

Onderwerp:

Actie:

Door:

1.

24-3-03

gladheidbestrijding

Plaatsen strooibakken bij scholen, ouderenwoningen e.d. bezien.Advies ter besluitvorming voorleggen aan B&W.

gemeente/afd. Openbare Werken

2.

24-3-03

verkeerssituatie Lindenlaan in Stevensbeek

Mogelijkheden bezien de Lindenlaan te betrekken bij 30-km. zone. Bewoners benaderen om tot een oplossing te komen (planning: december 2003).

gemeente/afd. Openbare Werken

3.

24-3-03

verkeerssituatie De Quayweg in Landhorst

Maatregelen treffen ter bevordering verkeersveiligheid. Advies voorleggen aan B&W (planning: december 2003).  

gemeente/afd. Openbare Werken

4.

24-3-03

verkeerssituatie Scholen-gemeenschap Stevensbeek

Dichtzetten van de openingen met nieuwe paaltjes.

gemeente/afd. Openbare Werken

5.

 

 

17-9-03

verkeerssituatie basis-school Berg en Beek

Schoolbestuur verzoeken om ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid inzake parkeren nabij de school.

gemeente/afd. Openbare Werken