Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 18 november 2004 in hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

 

Aanwezig: zie bijgaande presentielijst.

 

 Opening.

Burgemeester Verbeeten opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom, waaronder ook de heer Cornelissen van politie en de vertegenwoordigers van de raadsfracties i.v.m. de presentatie van politie onder agendapunt 2. Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer Strijbosch van Pantein Wonen.

 

Presentatie politie: top 10-incidenten gemeente Sint Anthonis.

De heer Cornelissen, plaatsvervangend teamchef van politie in het Land van Cuijk, team zuid (gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis), geeft een toelichting op de over de gemeente Sint Anthonis bij politie meest voorkomende meldingen en aangiften van o.a. overlast, delicten en vernielingen. De “sheets” van de presentatie van de top 10 van incidenten zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. De heer Cornelissen licht de positieve effecten van samenwerking met de partners in veiligheid toe. Gewezen wordt o.a. op het Convenant School en Veiligheid en het convenant ter bestrijding van hennepteelt. Vervolgens geeft hij aan aan welke zaken politie in de voorbijgaande jaren de meeste aandacht heeft besteed. Als gevolg van de door het rijk ingevoerde prestatiebeloning zal politie zich in de toekomst steeds meer moeten richten op opsporing en vervolging. In dit kader zullen de regionale politiekorpsen hun “oneigenlijke” politietaken af gaan stoten.  Het is van belang dat andere partners in veiligheid bepaalde taken van politie over gaan nemen dan wel dat intensief gaat worden samengewerkt. De gemeenten kunnen hierin een actieve rol spelen. Zowel op het terrein van uitvoering van taken als op het gebied van regievoering over de samenwerkende partijen. Als voorbeeld wordt de hulpverlening aan burgers met psychische of sociale problemen aangehaald. Omdat politie 24 uur per dag bereikbaar is komen veel problemen op het bordje van politie te liggen, die eigenlijk om een inspanning van andere organisaties vragen. In de gemeente Sint Anthonis veel voorkomende problemen of aandachtsvelden zijn o.a. fietsendiefstallen, vernielingen en beschadigingen als gevolg van vandalisme (m.n. in de weekends) en verkeersongevallen. De oproep van politie is om aan de hand van de in de presentatie geschetste top-10 van aangiften en meldingen te bezien welke bijdrage de gemeente kan leveren aan de aanpak van deze problemen. Als voorbeeld wordt door de heer Cornelissen o.a. het inrichten van een bewaakte fietsenstalling op De Brink of Merret in Sint Anthonis genoemd. Daarnaast ligt er in zijn ogen een belangrijke taak voor de gemeente v.w.b. het verkeersveiliger maken van het wegennet, om zodoende het aantal verkeersongevallen te laten afnemen.

De heer Van der Velden wijst erop dat de gemeente de regierol heeft voor wat betreft het verkeersveiliger maken van de De Quayweg in Landhorst. Volgens de heer Van der Zanden is dit evenzeer het geval voor wat betreft de kruising Siberië/Hondsbergweg. Opgemerkt wordt dat deze kruising op Boxmeers grondgebied ligt. De verantwoordelijk-heid voor de aanpak van deze kruising ligt dus bij de gemeente Boxmeer.

De heer Van der Velden vraagt of burgers van meldingen ook een afhandelingsbericht van politie ontvangen. De heer Van Bokhoven antwoordt dat sinds enige tijd de afspraak is dat bij meldingen van jongerenoverlast er altijd een terugkoppeling naar de melder plaatsheeft.

De heer Manders vraagt wat de gevolgen zijn van de recente gebeurtenissen en de maatschappelijke beroering na de moord op Theo van Gogh, voor het dagelijkse werk van politie. De heer Cornelissen antwoordt dat binnen de regio Brabant-Noord momenteel sprake is van o.a. beveiliging van kwetsbare objecten, zoals moskeen en islamitische scholen. De burgemeester vult aan dat de extra inzet van politie voor o.a. objectbeveiliging en het rechercheonderzoek in Uden momenteel tot minder capaciteitsinzet voor de gemeente Sint Anthonis leidt.

De heer Kemperman stelt de vraag of politie met de tijdsbesteding voor het opnemen van aangiften van diefstal niet feitelijk gratis werk voor verzekeringsmaatschappijen verricht. De heer Cornelissen antwoordt dat het doen van aangiften weldegelijk kan leiden tot het  aanhouden van verdachten. Wel is het van belang dat burgers de kenmerken van hun eigendommen kunnen benoemen, zoals bijv. serienummers van autoradio’s e.d., hetgeen vaak niet het geval is. Het opnemen van aangiften is vereenvoudigd en geschiedt efficiënter door de recente mogelijkheid van het doen van aangifte via Internet.

Mevrouw Hoefnagel (burgerraadslid) haalt een voorbeeld aan waarin politie zegt op korte termijn op de plaats van het incident te komen en waarin betrokkenen vervolgens zeker een uur op de komst van politie hebben moeten wachten. Volgens de heer Cornelissen is dit een voorbeeld van hoe het in elk geval niet behoort te gaan. Door de inzet van meer administratieve krachten op de politiekantoren wordt gepoogd de beschikbaarheid van politie te verbeteren.

De burgemeester rond de bespreking van dit thema af met de opmerking dat politie m.n. een executieve taak heeft inzake het opsporen van strafbare feiten en de handhaving van de openbare orde en dat het voor de gemeenten in de komende jaren de uitdaging is om op een adequate wijze invulling te geven aan haar regierol inzake het lokale veiligheidsbeleid. Hij dankt de heer Cornelissen voor zijn presentatie en de aanwezige (burger)raadsleden, die na de behandeling van dit onderwerp de bijeenkomst wensen te verlaten, voor hun aanwezigheid.

 

Mededelingen en ingekomen stukken.

- Participatie Platform Emancipatie in het Platform Lokale Veiligheid.

De burgemeester deelt mede dat het Platform Emancipatie al lange tijd niet meer vertegenwoordigd is geweest in de bijeenkomsten van het platform. Op zijn verzoek heeft de secretaris contact gelegd met de vertegenwoordiger van het Platform Emancipatie. Conclusie is dat het Platform Emancipatie zich terugtrekt uit het Platform Lokale Veiligheid, in het vertrouwen dat haar belangen op een adequate wijze door anderen zullen worden behartigd.

- Tijdschrift SEC, editie augustus en oktober 2004.

Aan de aanwezigen wordt medegedeeld dat exemplaren van het tijdschrift desgewenst na afloop van de vergadering kunnen worden meegenomen.

 

Bespreking verslag/actiepuntenlijst van de bijeenkomst van 14 juli 2004.

De heer Willems informeert bij politie of inmiddels een snelheidscontrole heeft plaatsgehad aan de Grotestraat in Oploo. De heer Van Bokhoven antwoordt bevestigend. Er zijn slechts enkele snelheidsovertredingen geconstateerd waarvan proces verbaal is opgemaakt.

De heer Franken informeert naar de overdracht van het wegtracé vanaf de rotonde bij Erica tot aan de kruising met de Gemertseweg. De heer Goldenbeld antwoordt dat hierover momenteel niks nieuws is te vermelden.

De heer Kemperman informeert naar de aanpak van de verkeerssituatie aan de Hoenderstraat in Ledeacker en vraagt of dit onderwerp in de actiepuntenlijst kan worden opgenomen. De heer Goldenbeld deelt mede dat uit de uitgevoerde metingen niet is gebleken dat er ter plekke vaak te hard gereden wordt. Wel is er veelal sprake van niet bestemmingsverkeer. Een optie om het sluipverkeer tegen te gaan is het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen c.q. de inrichting van de Hoenderstraat tot 60-km. weg. Hier zijn echter wel aanzienlijke kosten aan verbonden. Bekeken wordt in hoeverre met minder vergaande maatregelen de situatie verbeterd kan worden. De burgemeester wijst erop dat het treffen van fysieke maatregelen erg duur is. Een andere optie, die vrij rigoureus maar mogelijk wel effectief is, is om de weg in tweeën te knippen. Afgesproken wordt om de situatie verder te bekijken en op te nemen in de actiepuntenlijst.

De heer Kuipers doet de suggestie om nabij de basisschool in Stevensbeek ter hoogte van de Pater Eymardstraat in Stevensbeek éénrichtingsverkeer in te stellen ?? Dit ter bevordering van de verkeersveiligheid ter plaatse. Afdeling Openbare Werken zal het voorstel bekijken.

De heer Van der Velden merkt op dat hij vorige vergadering niet gesproken heeft over signalen van (soft)drugsgebruik bij de basisschool in Landhorst maar nabij Scholen-gemeenschap Stevensbeek. De politie is hier reeds van op te hoogte. Vervolgens merkt hij op dat de vergoeding die jongerenorganisaties krijgen voor de kosten van deelname aan de BHV-cursussen niet toereikend is. Het signaal zal worden doorgegeven aan afdeling Welzijn i.v.m. de aanpassing van de deelverordeningen voor welzijnsinstellingen.

bespreking actiepuntenlijst

De heer Van der Velden vraagt of, gelet op het succes van het experiment bij de Berg- en Beekschool in Sint Anthonis, er op meerdere plekken in de gemeente strooibakken kunnen worden geplaatst. Als mogelijke locaties wordt gedacht aan de dorpshuizen, scholen, gymnastiekzalen en complexen van ouderenhuisvesting. De burgemeester constateert dat aan het uitbreiden van het aantal strooibakken kosten zijn verbonden. Het Platform Lokale Veiligheid adviseert aan het gemeentebestuur om het verzoek tot uitbreiding van het aantal strooibakken te honoreren. Inventarisatie van de betreffende locaties kan via de dorpsraden.

T.a.v. de verkeerssituatie aan de Lindenlaan in Stevensbeek deelt de heer Goldenbeld mee dat aan de contactpersoon van de bewoners een brief is gestuurd met als voorstel om op het betreffende weggedeelte de wegstructuur aan te passen aan een maximum-snelheid van 30 km. per uur, o.a. door het aanbrengen van een wegversmalling. De reactie van de bewoners wordt ingewacht. Het onderwerp wordt van de actiepuntenlijst gehaald.

M.b.t. de verkeerssituatie aan de De Quayweg geeft de burgemeester aan dat wat hem betreft hieraan een hoge prioriteit wordt gegeven. I.h.k.v. de werkzaamheden aan het riool zullen aan de De Quayweg een aantal bomen verdwijnen, hetgeen een aanpassing van de wegconstructie vergemakkelijkt. Nadere informatie afdeling Openbare Werken: De planning voor de reconstructie van de De Quayweg voorziet in informatieavonden in juni 2005 en uitvoering van de werkzaamheden in het voorjaar van 2006. Uitvoering van de plannen is evenwel afhankelijk van de door de Raad bij de behandeling van de Kadernota 2006 beschikbaar te stellen middelen.

M.b.t. de verkeerssituatie nabij Scholengemeenschap Stevensbeek merkt de heer Kuipers op dat auto’s bij het kruisen van het fietspad regelmatig bijna fietsers aanrijden. Extra verlichting op het fietspad kan dit mogelijk voorkomen. Afgesproken wordt dat afdeling Openbare Werken nagaat of het mogelijk is om op de bestaande lantaarnpaal een extra armatuur aan te brengen die het fietspad verlicht.

Aan de uitvoering van de Regeling Verkeersregelaars is inmiddels in publicaties en bij vergunningaanvragen voldoende bekendheid gegeven, zodat het van de actiepuntenlijst kan worden afgevoerd.

T.a.v. de brandveiligheid op campings deelt de heer Van Dijk mee dat de brandweer in het komende jaar de gewenste controles zal uitvoeren. Mogelijk zullen deze controles uitmonden in vergunningverlening voor het brandveilig gebruik van de kampeerterreinen. N.a.v. deze mededeling wordt besloten het onderwerp af te voeren van de actiepunten-lijst.

Op verzoek van de heer Kemperman wordt de aanpak van de verkeerssituatie aan de Hoenderstraat in Ledeacker toegevoegd aan de actiepuntenlijst en op verzoek van de heer Cornelissen het uitzicht op Deurneseweg/Nieuweweg in relatie tot de aanwezige abri’s. Verwezen wordt verder naar de aangepaste actiepuntenlijst.

 

Evaluatie Fietsverlichtingsactie 2004.

De heer Engbers doet in het kort verslag van het verloop van de lokale fietsverlichtings-actie 2004. Een uitgebreidere rapportage is bij dit verslag gevoegd. De klantenaantallen zijn in 2004 afgenomen. Een verklaring kan liggen in de (late) datum van de lokale fietsverlichtingsactie in relatie tot de regionale actie en de hieraan gegeven publiciteit. De regionale actie loopt nog tot februari 2005. Het platform spreekt zich uit voor een voortzetting van de lokale actie, naast de regionale aanpak. Voor het komende jaar zal getracht worden de datum voor de lokale fietsverlichtingsactie beter af te stemmen op de regionale actie. De heer Van der Zanden doet de suggestie om de lokale fietsverlich-tingsactie te spreiden over meerdere dagen. Hoewel sprake is van een goed voorstel wordt uit kostenoverwegingen hiervan afgezien. De heer Manders merkt op dat het formaat van de posters voor veel locaties te groot is. Deze constatering zal ingebracht worden bij de evaluatie van de regionale actie.

 

Verkeerszaken.

De heer Kuipers wijst op parkeerdrukte in de Ceresstraat en in de Korhoenderstraat wanneer er ouderavonden zijn op Scholengemeenschap Stevensbeek. Verzocht wordt aan de dorpsraad om een verzoek te richten aan het schoolbestuur om ouders op te roepen bij ouderavonden te parkeren op het hiervoor bestemde parkeerterrein.

De heer Manders informeert naar het bestaan van verkeersexamens voor 45-km. voertuigen. De meeste bestuurders van 45-km. voertuigen behoren tot de doelgroep van het Broem-project. Afgesproken is om deze verkeersdeelnemers te betrekken bij de door de werkgroep Broem georganiseerde broemdagen.

De heer Cornelissen brengt naar voren dat op de kruising Loonseweg/Stevensstraat in Westerbeek het zicht op de ANWB-wegwijzer wordt belemmerd door de aanwezige bomen. De heer Goldenbeld antwoordt dat bekeken zal worden hoe het uitzicht ter plekke verbeterd kan worden.

Voorts worden door de leden van het platform nog een aantal (praktische) verkeerszaken naar voren gebracht waarvan door de heer Goldenbeld aantekening is gemaakt. Toegezegd wordt om deze zaken te bekijken en indien nodig een voorziening te treffen.

Diverse overige verkeerszaken zijn reeds aan de orde geweest bij de bespreking van het verslag en de actiepuntenlijst van vorige vergadering.

 

Brandweeraangelegenheden.

De heer Van Dijk deelt mede dat de brandweer van de gemeente Sint Anthonis dit jaar voor de eerste maal actief heeft deelgenomen aan de landelijke brandpreventieweek. Het thema voor de brandpreventieweek dit jaar was “brandveiligheid in openbare gebouwen”. Er is tijdens de brandpreventieweek voorlichting gegeven aan de leerlingen van een tweetal basisscholen, te weten basisschool De Hinkstap in Wanroij en basisschool de Zonnewijzer in Westerbeek. Met de andere scholen zijn afspraken gemaakt over voorlichting op een andere moment in het jaar. De reacties van de scholen en kinderen zijn positief.

De heer Manders wijst op het belang van het aanbrengen van rookmelders in woningen. Veel ouderen kunnen dit echter niet zonder hulp. Hij vraagt of de dorpsraden hierin een rol kunnen spelen. Het platform is van mening dat het een taak is voor SWOSA om dit te organiseren. De heer Manders zal dit bij SWOSA onder de aandacht brengen.

 

Politieaangelegenheden.

Diverse politieaangelegenheden zijn reeds aan de orde gesteld bij agendapunt 2.

De heer Van Bokhoven deelt mede dat de basisscholen momenteel enthousiast aan de slag zijn met het Brabants VerkeersVeiligheidslabel (BVL). De lesmaterialen worden toegepast en in de veiligheidsscan wordt nadrukkelijk gekeken naar de veiligheidssituatie in de scholen alsook in de omgeving van de scholen. Voorts deelt de heer Van Bokhoven mee dat in de komende week de werkgroep Broem weer voor de eerste maal bijeen komt ten behoeve van de organisatie van de Broemdag in 2005.

De heer Rijkers wijst erop dat er regelmatig auto’s de aangegeven omleidingsroute i.v.m. de aanleg van de rotonde op de kruising De Quayweg met de Middenpeelweg omzeilen door over het fietspad te rijden. De heer Van Bokhoven zal zijn collega’s vragen om hier bij surveillances alert op te zijn.

Nieuwe campagne Straatgeweld.

De heer Engbers geeft aan de hand van het meegestuurde informatiemateriaal een toelichting op de nieuwe campagne: “Weet wat je te doen staat als het om geweld gaat”. De reacties op de campagne zijn niet onverdeeld positief. In de beleving van sommigen past de campagne beter in een verstedelijkte omgeving dan dat het aansluit op de feitelijke situatie in de gemeente Sint Anthonis. De heer Van Bokhoven wijst erop dat een ingrijpen als toestander bij straatgeweld niet zonder risico’s is. Afgesproken wordt om aan de heer Hubers (toezichthouder voor de openbare ruimte en openbare gebouwen) te vragen op beperkte schaal in de gemeentelijke gebouwen informatiemateriaal neer te leggen.

 

Rondvraag.

De heer Goldenbeld deelt mede dat op korte termijn de brug over de Kasteelsgracht in Oploo wordt opgeknapt. De heer Willems geeft aan dat het nog wel enige tijd zal duren voordat de uitwerking van de plannen die de kunstwerkgroep in Oploo met de brug heeft concreet worden.

De heer Manders wijst a.d.h.v. een krantenartikel op een ongeval welke het gevolg is van scherpe uitsteeksel van hekwerken. De heer Engbers deelt mee dat over dit onderwerp al meerdere malen een publicatie in de Peelrandwijzer is geplaatst. Voorts houdt de heer Manders een pleidooi voor het realiseren van schuinparkeervakken in de buurt van winkels en bij bejaardenoorden. De heer Goldenbeld antwoordt dat waar dit gewenst is de gemeente dit opneemt in de inrichtingsplannen.

 

Datum volgende bijeenkomst.

De eerstvolgende bijeenkomst wordt gepland op donderdag 10 maart 2005 om 20.00 uur.

 

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

 

 

 

Datum volgende bijeenkomst: donderdag 10 maart 2005 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

 

 

 

 


 

Actiepuntenlijst Platform Lokale Veiligheid (na vergadering van 18 november 2004).

(Aanvullingen of wijzigingen na laatste bijeenkomst zijn vet weergegeven.)

 

 

Datum:

Onderwerp:

Actie:

Door:

1.

24-03-03

plaatsen strooibakken (bij scholen, ouderenwoningen e.d.)

Bij wijze van proef is in de winter 2003/2004 bij de Berg- en Beekschool in Sint Anthonis een strooibak geplaatst. De strooibak is veelvuldig gebruikt.

Het PLV adviseert aan het gemeente-bestuur om het aantal strooibakken in de gemeente uit te breiden.

gemeente/afd. Openbare Werken

2.

24-03-03

verkeerssituatie De Quayweg in Landhorst

Maatregelen treffen ter bevordering verkeersveiligheid. De vereniging Peelbelang Landhorst hierbij betrekken.

De planning voor de reconstructie van de De Quayweg voorziet in informatieavonden in juni 2005 en uitvoering van de werkzaamheden in het voorjaar van 2006. Uitvoering van de plannen is afhankelijk van de door de Raad bij de behandeling van de Kadernota 2006 beschikbaar te stellen middelen.

gemeente/afd. Openbare Werken

3.

 

 

24-03-03

verkeerssituatie Scholen-gemeenschap Stevensbeek

Mogelijkheden voor een duurzame oplossing bezien (bijv. een hekwerk i.p.v. de huidige paaltjes).

gemeente/afd. Openbare Werken

4.

 

 

18-11-04

Verkeerssituatie Hoender-straat in Ledeacker

Bezien welke maatregelen op termijn een oplossing kunnen bieden.

gemeente/afd. Openbare Werken

5.

 

 

18-11-04

Uitzicht op de kruising Deurneseweg/Nieuweweg

Bekijken of het verwijderen van de reclameposters uit de abri’s een geschikte oplossing is.

gemeente/afd. Openbare Werken