Verslag bijeenkomst Lokaal Platform Veiligheid d.d. 20 maart 2001 in het gemeentehuis te Sint Anthonis

Opening

De burgemeester opent de bijeenkomst met een welkomstwoord aan de aanwezigen.
Namens huurdersvereniging Huvest heeft de heer J. Rijkers de plaats ingenomen van mevr. Rooijackers. De heer Th. Beckers vervangt de heer F. van der Heijden, die voor deze bijeenkomst is verhinderd.
Verder wordt de heer B. van Bokhoven, na een lange afwezigheid om gezondheidsredenen, welkom geheten.

Mededelingen en ingekomen stukken

Aan de aanwezigen worden exemplaren uitgereikt van het tijdschrift SEC (edities december 2000 en januari 2001).

Verslag van de bijeenkomst d.d. 21 november 2000

Het verslag wordt overeenkomstig vastgesteld.
Opmerkingen naar aanleiding van het verslag
- Verkeerssituatie kruising Dorpsstraat/Hapseweg te Wanroij
Het treffen van adequate maatregelen, om de kruising overzichtelijker te maken blijft een lastig probleem. Een voorgestelde oplossing als het verkleinen van het aantal parkeerplaatsen zal met name de belangen van de bakkerij schaden. Door B. van Bokhoven wordt anderzijds opgemerkt dat de plaatsing van de flitspalen tot een aanmerkelijke snelheidsvermindering van het verkeer heeft geleid, hetgeen de gevaarzetting duidelijk heeft verminderd. Geconcludeerd wordt om het hierbij voorlopig te laten.
- Verkeersgedrag vuilnisophaaldienst
Voor dit probleem wordt nogmaals de aandacht gevraagd. De aanbeveling is om bij constatering van intolerant verkeersgedrag het kentekennummer van de betreffende vuilniswagen te noteren en deze te melden bij de politie. Deze kan vervolgens het bedrijf aanspreken, zodat gerichte maatregelen kunnen worden genomen.

- Vrachtverkeer door Vrijstraat te Ledeacker
De toezegging wordt gedaan dat ter plaatse verkeerstellingen zullen worden uitgevoerd. Omtrent de resultaten hiervan vindt vervolgens terugkoppeling plaats.

Openbare verlichting
Terzake wordt een uiteenzetting gegeven door A. van Engelen (medewerker Openbare Werken; hij zal over enige weken een functie in het bedrijfsleven gaan vervullen). De diverse relevante aspecten welke met openbare verlichting samenhangen, worden op een heldere manier belicht. Onder meer wordt ingegaan op de verschillen in de verlichting binnen de bebouwde kom (nadruk op sociale veiligheid) en het buitengebied (nadruk op verkeersveiligheid, oriëntatie), en bestaande kwaliteitsnormen (onder meer in relatie met het polititiekeurmerk Veilig Wonen). Vervolgens wordt de gelegenheid geboden om op bijzondere situaties in te gaan.
* straatgedeelte Kuilsendijk/Kuilenstraat/Klef.
Er is sprake van een toenemende verkeersintensiteit, met name door fietsers vanaf Wanroij naar sporthal De Reebok/De Bergen en vice versa. Gezien het feit dat het hier buitengebied betreft, kan de verlichting niet de kwaliteit hebben van de verlichting binnen de bebouwde kom.
Afspraak: de situatie krijgt bijzonder aandacht van de politie.
* kruising Waterval/de Quayweg
De situatie is onder meer door de vereniging Peelbelang aan de orde gesteld. De wegsituatie ter plaatse (kruising in bocht) brengt bijzondere eisen met zich mee wat betreft de situering van de verlichting.
*
kruising Boompjesweg/de Quayweg
Het betreft hier een situatie, welk met name voor het verkeer vanaf de Boompjesweg als bijzonder onveilig wordt ervaren. De suggestie wordt gedaan om middels het plaatsen van knipperlichten en het aanbrengen van wegmarkeringen de verkeersveiligheid ter plaatse te bevorderen.
* fietspad Stevensbeekseweg
Al eerder is vanuit het platform opgemerkt, dat de verlichting enkel de rijbaan verlicht en niet het fietspad. A. van Engelen legt allereerst uit, dat de zogenaamde achterwaartse straling (richting fietspad) van de lantaarnpalen langs de Stevensbeekseweg volgens de normen voldoende zijn voor de verlichting van het fietspad. De provincie heeft uit verkeerstechnisch oogpunt eisen gesteld ten aanzien van de plaatsing van de lantaarnpalen, met het oog op de feitelijke situatie ter plaatse. Het fietspad ligt namelijk dusdanig dicht langs de rijbaan, dat het plaatsen van de straatverlichting achter het fietspad tot een verkeersonveilige situatie zou leiden (het onderscheid tussen rijbaan en fietspad wordt dan namelijk ondoorzichtig).
Afgesproken wordt dat de vertegenwoordigers vanuit Stevensbeek in het platform dit onderwerp zullen terugcommuniceren via het dorpsblad Bles.

Veiligheid openbare gebouwen
Dit onderwerp is ingelast geagendeerd, op verzoek vanuit het gezamenlijke dorpsradenoverleg.

Gebruiksvergunningen
De voorzitter leidt het onderwerp in met de constatering dat recente gebeurtenissen in den lande (Enschede, Volendam) de discussie over veiligheid op alle niveaus heeft aangewakkerd. Vervolgens wordt nader ingegaan op de stand van zaken aangaande de vergunningverlening en handhaving van de voorschriften. Hiertoe wordt het woord gegeven aan W. van Dijk, per 1 februari jl. in dienst als fulltime brandweercommandant van de gemeente Sint Anthonis.
Er is landelijk sprake van een achterstand in het preventiebeleid. De verantwoordelijke instanties zijn onvoldoende toegerust op het verrichten van effectieve controleactiviteiten. Er wordt op lokaal niveau hard gewerkt aan een inhaalslag, terwijl gelijktijdig een discussie is opgestart omtrent de kwaliteit en kwantiteit van regelgeving.
De gemeente Sint Anthonis legt (zoals de meeste andere gemeenten) het accent op de verlening van en controle op gebruiksvergunningen. Via een gebruiksvergunning wordt het brandveilig gebruik van gebouwen geregeld. Een gebruiksvergunning wordt voorgeschreven voor situaties die gevaar kunnen opleveren door een verhoogde kans op brand, dan wel een verhoogde kans op negatieve gevolgen van een uitgebroken brand. Als criteria voor de gebruiksvergunningen gelden de aantallen personen en de hoeveelheden brandgevaarlijke stoffen.

Ook bij de gemeente Sint Anthonis is sprake van een behoorlijke achterstand, doordat niet alle vergunningplichtige inrichtingen over een gebruiksvergunning beschikken.
De gevolgde lijn is om het onderwerp in alle nuchterheid te benaderen, en geen heksenjacht te ontketenen.
Prioriteit wordt daarom gelegd op risicovolle objecten: inrichtingen waar veel personen aanwezig zijn dan wel een verhoogd risico hebben in verband met de aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen. De meest risicovolle inrichtingen beschikken overigens over een gebruiksvergunning, maar bijvoorbeeld nog niet alle horeca-inrichtingen. Wel vinden er ten aanzien van horeca-inrichtingen gerichte controles plaats op (brand)veiligheid. Zo worden de laatste jaren bij gelegenheid van de carnaval alle horeca-inrichtingen aangeschreven en gecontroleerd.

De meeste openbare gebouwen (sportaccommodaties, gemeentehuis, scholen) beschikken over een gebruiksvergunning. Wat betreft de gemeenschapshuizen ligt de verantwoordelijkheid ten aanzien van het beheer bij de exploitant.
Verder wordt door de brandweer gewerkt met zogenaamde aanvalsplannen. Deze plannen, welke op een gebouw betrekking hebben, verschaffen relevante informatie in noodsituaties (plattegrond, sleutelplan, aanwezigheid nutsvoorzieningen). Meer en meer wordt belang gehecht aan de aanwezigheid van een ontruimingsplan.
De brandweer werkt landelijk projectmatig aan het up-to-date houden van aanvalsplannen, via een risico-inventarisatie.

Vragen ten aanzien van dit onderwerp vanuit het platform:
- Gladheid tegelvloer entree/uitgang gemeenschapshuis De Schans Westerbeek.
Er zijn mogelijkheden om de vloer adequaat te behandelen. De gemeente (bureau Openbare Werken) neemt hierover contact op met het stichtingsbestuur (M. Bexkens).
- Noodverlichting. _
De suggestie tot het extra aanlichten van de noodtransparantverlichting ("nooduitgang") is niet aan de orde. De sterkte van de noodverlichting moet op zich aan de geldende voorschriften voldoen, hetgeen in de regel afdoende dient te zijn.
- Gebruik dubbele beglazing
Het gebruik van dubbele beglazing (moeilijk breekbaar) is geen risicofactor op zich. Bepalend voor de veiligheid zijn immers de (aanduiding van de) vluchtwegen langs de gebruikelijke uitgangen. Een raam is geen nooduitgang.
- Controle op illegale horeca-activiteiten (schuurfeesten).
Openbaar toegankelijke schuurfeesten zijn illegaal. De eigenaar/organisator gaan met deze illegale exploitatie bijzonder grote risico’s aan wat betreft zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van bezoekers. Situaties als deze dienen bij de politie te worden gemeld, opdat er kan worden opgetreden.
Organiseert een particulier thuis een feest voor genodigden, doorgaans in een tent, dan dient hiertoe een aanvraag bij de gemeente te worden ingediend. De op de tent van toepassing zijnde gebruiks- en veiligheidsvoorschriften worden aan de aanvrager toegezonden. Daarnaast is er in de regel een geluidsvergunning vereist.
- Scholen.
Scholen zijn gebruiksvergunningplichtig. Het spreekt voor zich dat scholen hoge prioriteit genieten. Een aantal scholen beschikt reeds over een gebruiksvergunning. Ook worden er ontruimingsoefeningen gehouden.
Bestrijding legionellabesmetting
In het kader van de veiligheid van openbare gebouwen komt ook dit op de volksgezondheid betrekking hebbend onderwerp vanuit het platform ter sprake.
De bestrijding van de legionellabesmetting is een wettelijke taak geworden. Er dienen maatregelen te worden genomen waarmee besmetting met legionellabacterie door gebruik van leidingwater wordt voorkomen. In de diverse sportaccommodaties en andere gemeentelijke gebouwen worden hiertoe permanente voorzieningen getroffen. Er is hiertoe inmiddels een onderzoek uitgevoerd. Voor de te verrichten investeringen is een beheers- en uitvoeringsplan opgesteld.

Er blijkt grote behoefte te bestaan aan nadere informatie over dit onderwerp.
Afgesproken wordt dat er over het bestrijden van legionellabesmetting alsnog gerichte informatie zal volgen naar de beheerders van openbare gebouwen. Verder zal er ten behoeve van de inwoners nadere aandacht aan dit onderwerp worden besteed via de gemeentelijke voorlichting.

Politie-aangelegenheden
Buurtcoördinator B. van Bokhoven doet melding van het "huiskamerproject", een recent initiatief van de politie dat momenteel in Overloon draait en dient ter verhoging van de bereikbaarheid en service. Via dit project bedient de politieagent de mensen via een spreekuur in een openbaar gebouw; gegevensverwerking vindt met gebruikmaking van een laptop plaats. NB het betreft hier geen equivalent van het in het gemeentehuis gevestigde politieloket. De behoefte aan het opzetten van een huiskamerproject in onze gemeente wordt nader via de dorpsraden gepeild.

In een gezamenlijke bijeenkomst in Landhorst hebben de organisatoren van jeugdsozen onlangs actuele zaken besproken. Onder meer kwam daarbij het schenken van alcohol ter sprake, naar aanleiding van een in buurgemeente Boxmeer kennelijk gehanteerd gedoogbeleid. Een dergelijk, met de wettelijke voorschriften strijdig beleid is in Sint Anthonis niet ter sprake.
Het regionale Team Verkeershandhaving is bijzonder actief, met als prettige bijkomstigheid dat het eigen korps meer tijd kan besteden aan andere zaken.
B. van Bokhoven meldt dat vanuit de dorpen nog weinig gehoor wordt gegeven aan de oproep om aan de buurtcoördinator melding te doen van situaties, waar gericht op snelheid gecontroleerd zou moeten worden. Er volgt daarom een herhaalde oproep.
Via de flitspalen worden ook bromfietsers op snelheidsovertredingen gecontroleerd.

Verkeerszaken

De voorzitter meldt dat bij het aantreden van het nieuwe college in februari jl. de portefeuille verkeerszaken van de burgemeester is overgegaan naar wethouder Van de Kolk. Het zou wijs zijn om de portefeuillehouder verkeerszaken van het platform deelgenoot te maken.

Actueel is de invoering van de verkeersmaatregel "Voorrang Bestuurders Van Rechts" (VBVR) met ingang van 1 mei 2001. Deze maatregel houdt in dat op gelijkwaardige kruispunten aan alle bestuurders van rechts, ook van het langzaam verkeer, voorrang moet worden verleend. Er moeten hiervoor door de wegbeheerder maatregelen worden getroffen. Dit kunnen zijn: fysieke dan wel civieltechnische maatregelen, visuele maatregelen, het plaatsen van borden. Door onze gemeente is door een adviesbureau een onderzoek ingesteld naar de verkeersveiligheid van in de gemeente aanwezige kruispunten. Aan de hand van dit onderzoek wordt bezien of en welke maatregelen noodzakelijk zijn, met het oog op de invoering van de VBVR-maatregel.
De haalbaarheid van de invoeringsdatum van 1 mei a.s. is landelijk een probleem. Of dit ook voor onze gemeente het geval zal zijn is nog de vraag. Momenteel wordt op basis van het uitgevoerde onderzoek, in samenspraak met de politie, bezien of er kruispunten zijn waar voor 1 mei a.s. een maatregel getroffen moet worden. Naar verwachting is dit niet het geval.

Verdere meldingen aangaande verkeerszaken:
- Het plan is om de Quayweg in zijn geheel van een zijlijnmarkering te voorzien, nu dit de verkeersveiligheid bevordert.
- Het wegdek van de kruising Deurneseweg/Nieuweweg te Westerbeek verkeert in slechte staat.
- Bij de wegversmalling bij het viaduct in de Lepelstraat Sint Anthonis is geen aparte voorziening getroffen voor fietsers of voetgangers. De bedoeling is dat ook langzaam verkeer ((brom)fietsers, invalidewagens) van deze weg gebruik maken. Zij genieten daarbij voorrang volgens de verkeersregels.
- Het wegdek van het fietspad langs de Lactariaweg te Stevensbeek is (ten gevolge van wortelgroei) bijzonder hobbelig.
- Het blijkt dat er alsnog door automobilisten gebruik wordt gemaakt van de wegberm van de Stevensbeekseweg om tussen de laanbomen door af te slaan richting scholengemeenschap, ondanks de tegen deze praktijk getroffen fysieke maatregelen. Politie en gemeente pakken dit hoog op.

Stand van zaken project "glijdende sluitingstijden"
De voorzitter meldt dat de huidige, in het kader van het project gemaakte afspraken inzake de sluitingstijden zullen worden bestendigd. Deze zijn als volgt:
- 3.00 uur: tap dicht
- 3.30 uur: geen bezoekers meer aanwezig (zowel de natte als de droge horeca).
Aangaande de openbare orde zijn er geen problemen, hoewel anderzijds tevens moet worden geconstateerd van het feit dat er sprake is van een terugloop van bezoekersaantallen in nachtelijk Sint Anthonis. Binnen het driehoeksoverleg en de deelregio Land van Cuijk blijven de sluitingstijden onderwerp van de agenda, waarbij wordt gepoogd om tot nadere afstemming te komen.

Stand van zaken buurtschouwproject Zandseveld
De voorzitter doet melding van de meest recente ontwikkelingen. De onlangs georganiseerde informatieavond, waarbij onder meer een door adviesbureau Arcadis opgestelde rapportage centraal stond, werd bijzonder goed bezocht. De ervaringen met het project blijven positief.

Rondvraag
De heer Manders heeft de afgelopen bijeenkomst de suggestie gedaan om de jeugd te betrekken bij het opruimen van zwerfvuil bij openbare gebouwen en in het buitengebied. Er zou hierover worden nagedacht. De voorzitter stelt voor om het voorstel onder de aandacht te brengen van de portefeuillehouder Welzijn, wethouder van der Laan-Krijnen.
Verder vraagt de heer Manders of er gerichte voorlichting kan komen inzake het ophalen van grof huisvuil.

De heer Rijkers vraagt aandacht voor het schoonhouden van fietspaden. Met name betreft dit het fietspad langs de Quayweg.

Planning datum volgende bijeenkomst
De eerstvolgende bijeenkomst wordt gepland op dinsdag 28 augustus 2001 om 19.30 uur.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

 

Datum volgende bijeenkomst: dinsdag 28 augustus 2001 om 19.30 uur, gemeentehuis.