Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid d.d. 22 januari 2002 in het gemeentehuis te Sint Anthonis.

 Aanwezig: zie bijgaande presentielijst.

 1.      Opening.

De burgemeester opent de bijeenkomst met een welkomstwoord aan de aanwezigen.

 2.      Kennismaking met de heer W. Engbers.

       De heer Engbers stelt zich voor als de nieuwe secretaris van het Platform Lokale Veiligheid.

 

3.      Mededelingen en ingekomen stukken.

Aan de aanwezigen wordt medegedeeld dat exemplaren van het tijdschrift SEC (editie januari 2002) zijn klaargelegd om desgewenst na afloop van de vergadering mee te nemen.

 

4.      Verslag van de bijeenkomst d.d. 24 oktober 2002.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.

 

5.      Politieaangelegenheden.
- Onlangs is een artikel in De Gelderlander verschenen over de toename van verkeerscontroles door politie (met name op snelheidsovertredingen) en de strengere straffen die worden opgelegd. De maatregelen sorteren effect.
Mede door toedoen van het team Verkeershandhaving is het aantal verkeersdoden verleden jaar in de politieregio teruggelopen van 66 naar 49.

De buurtcoördinator wijst erop dat snelheidsoverschrijding ongevalsoorzaak no. 1 is. Door controles met laserguns is de gemiddelde snelheid op de doorgaande wegen aanzienlijk teruggebracht. Bewoners geven aan dat het woongenot hierdoor is toegenomen. Doel van de controles is om de snelheid, en daarmee het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen; niet om geld te verdienen. Het is derhalve betreurenswaardig dat geregeld vernielingen aan flitspalen worden aangericht.

- De gemeente Sint Anthonis scoort hoog v.w.b. het aantal preventieadviezen i.h.k.v. het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit geldt zowel voor woningen als bedrijven. De burgemeester licht toe dat voor de wijk Zandseveld ernaar gestreefd wordt het Politiekeurmerk te verkrijgen. Ook Woningstichting Sint Tunnis is hierbij betrokken. Desgevraagd geeft de burgemeester aan dat het Zandseveld een pilotproject is en dat daarna Westerbeek aan bod komt voor een zgn. buurtschouwproject.

- De jaarwisseling is naar tevredenheid verlopen. De algemene bevinding is dat de overlast door jongeren – o.a. wat betreft het vroegtijdig afsteken van vuurwerk - beperkt is gebleven. De buurtcoördinator geeft aan dat bij Scholengemeenschap Stevensbeek behoorlijk wat jongeren voorafgaand aan de jaarwisseling tot de orde zijn geroepen.

 

6.      Verkeerszaken.

Wegaanpassingen.

- De gemeente is druk doende met de inrichting van de 30 km-zones. Nog niet alle in de vorige vergadering gesignaleerde gebreken zijn verholpen. In Wanroij worden thans de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De Peter Zuidstraat in Sint Anthonis is recent opgeleverd.
- I.h.k.v. het overleg met de provincie over de overdracht van de provinciale weg vanaf de rotonde Erica - Wanroij - Ledeacker - Sint Anthonis, wordt gesproken over het treffen van zgn. overgangsgebieden (80-50 km.), teneinde in de dorpen de maximumsnelheid mogelijk terug te kunnen brengen tot 30 km per uur.

- Bij Scholengemeenschap Stevensbeek staan dikwijls auto’s stil op de weg. Dit levert soms gevaarlijke situaties op. De heer Fleuren merkt op dat er voorstander van te zijn de Stevensbeekseweg in te richten als 60 km-weg.

- De opvatting wordt geuit dat waar de maximumsnelheid wordt teruggebracht tot 60 km. per uur, er fysieke maatregelen moeten worden getroffen, met name op lange rechte stukken, zoals bijv. op de De Quayweg.

Gladheidbestrijding.

Er zijn klachten over het soms late moment waarop gestrooid wordt. Dit levert soms gevaarlijke situaties op. O.a. op de Vloetweg in Oploo en de Beekstraat in Westerbeek komen regelmatig (oudere) mensen ten val. Waar het wegdek uit gebakken klinkers bestaat is sneller sprake van gladheid en zou eerder gestrooid moeten worden. De heer Fleuren licht het strooiprogramma toe: eerst de doorgaande wegen, dan de wegen in het buitengebied en daarna de secundaire wegen in de kernen. In de weekends en op feestdagen komt over het algemeen het strooien later op gang. Zo ook tijdens de afgelopen kerstdagen. Volgens politie gaat de gemeente Sint Anthonis in z’n algemeenheid voortvarend te werk.

Gevraagd wordt om de zgn. gevaarlijke plekken eerder op te nemen in het strooischema. Als aanvulling wordt voorgesteld om strooibakken bij bejaardenhuizen/-woningen en bij de scholen neer te zetten. De heer Fleuren geeft aan de mogelijkheden tot verbetering van de gladheidbestrijding nader te bekijken, in overleg met de opzichter buitendienst.

Overige verkeerszaken.

- Broekstraat Westerbeek: ter hoogte van no. 4 is de verlichting beneden peil. Afdeling Openbare Werken bekijkt of de straatverlichting juist is afgesteld.

- Vrijstraat Ledeacker: signalen van een toename van het vrachtverkeer worden uitgezocht. Verkeerstellingen kunnen hier duidelijkheid in geven.

- Dorpsstraat Ledeacker: I.t.t. de afspraak is de verlichting niet afgestemd op de aanwezigheid van de verkeersbrigadiers. Suggestie is om ter hoogte van de oversteekplaats zgn. knipperbollen te plaatsen.

- Sportpark “Landhorst”: drempels/punaises zijn slecht zichtbaar en worden daardoor te laat opgemerkt. Verzocht wordt om de belijning aan te passen. De heer Fleuren merkt op dat bij drempels op de eerste plaats voor voldoende verlichting moet worden gezorgd.

- Heistraat Landhorst: autoverkeer ontwijkt de drempel. Bekeken wordt of het mogelijk is om paaltjes te plaatsen.

- Schapendreef/Pioniersweg Landhorst: autoverkeer veroorzaakt trillingen (gebonk) en lichtinval bij bewoners bij het passeren van de drempel. Bij wegreconstructie worden drempels volgens de nieuwste eisen vervangen.

- Lactariaweg Stevensbeek: de situatie is onoverzichtelijk, mede door het ontbreken van een lichtpunt (bij nader inzien wel aanwezig). (Brom)fietsers rijden over de weg, omdat de kwaliteit van het fietspad slecht is. Oorzaak zijn boomwortels die omhoog groeien. Gemeente beziet of het fietspad dient te worden opgeknapt/vernieuwd.

- Noordkant Sint Anthonis: In de bocht nabij de woning van de fam. Schreurs belanden voertuigen in de sloot. Vraag is of hier een schrikhek kan worden geplaatst.

 

7. Evaluatie Fietsverlichtingsactie.

 De deelnemende fietsenmakers zijn tevreden over het verloop van de actie. Hoewel exacte aantallen niet bekend zijn door het ontbreken van een adequate registratie signaleert men een stijging van het aantal aangeboden fietsen. Dit duidt erop dat de actie een grotere bekendheid krijgt. Deels is dit te wijten aan de toegenomen publiciteit. Er is geconstateerd dat er meer oudere fietsen worden aangeboden, waarvan de reparatie meer tijd vergt.

 Het Platform is van mening dat de fietsverlichtingsactie moet worden  voortgezet.

 

8. Voortgang BROEM-project.

 Er is onlangs een gesprek geweest met de heer Laenen van het projectbureau  Broem. Hierbij waren de heer Manders namens het platform, de heer Engbers   en de ouderenwerkster, mevrouw Peters, aanwezig. W. Engbers gaat het  project verder coördineren. B. van Bokhoven geeft aan dat politie het project  ondersteunt en hieraan een actieve bijdrage wil leveren. Opzet is om een  eerste verkeersvaardigheidsdag voor 50plussers te organiseren in mei van dit  jaar. Onder voorbehoud is deze dag gepland op 7 mei a.s.. Aan degenen die dit nog niet hebben gedaan wordt gevraagd om op korte termijn de namen van de belangstellenden door te geven.

 

9.  Rondvraag.

  De heer Van der Velden informeert naar de betrokkenheid van de gemeente   bij de informatieavond op 29 januari a.s. in Venhorst over de aanleg van een  rotonde op de kruising provinciale weg N277 ter hoogte van de afslag Venhorst-Boekel. De gemeente is hier niet bij betrokken geweest. Voorts uit hij de wens om de Heistraat in Landhorst v.a. de Tweede Stichting tot aan de   bebouwde kom volledig van openbare verlichting te voorzien. Hierover kunnen tijdens de vergadering geen toezeggingen worden gedaan. 

  De heer Kuijpers vraagt aandacht voor de gevaarlijke situatie veroorzaakt   door de bomen/groenpartij aan de Pater Eymardstraat. Er zou toegezegd zijn   dat de groenpartij gedund zou worden door het kappen of rooien van enkele   bomen. De burgemeester antwoordt dat de gemeente zal nagaan welke toezeggingen er zijn gedaan.  De heer Willems vraagt of er bij het huis aan de Lactariaweg 32 bij het Mariakappelletje straatverlichting kan komen. De burgemeester geeft aan dat dit een grote investering vergt. De heer Fleuren zegt hier, gelet op de precedentwerking die hiervan uitgaat, geen voorstander van te zijn. Er zouden dan mogelijk nog vele verzoeken om verlichting in het buitengebied kunnen volgen.

  De heer Peperzak vraagt hoe defecten aan de straatverlichting worden   geconstateerd en verholpen. De gemeente gaat uit van eigen waarneming en    signalen van inwoners. Meestal wordt voor meerdere lichtmasten gelijktijdig   opdracht verleend om de mankementen te herstellen.

  De heer Manders vraagt of meer reclame gemaakt kan worden, in bijvoorbeeld scholen en horecagelegenheden, voor de zgn. BOB-campagne (Bewust Onbeschonken Bestuurder). De heer Van Bokhoven zegt toe te informeren of politie hier een bijdrage aan kan leveren, bijv. door het beschikbaar stellen van posters.

  De heer Manders heeft bij de woningstichting problemen met de afvoer in   bepaalde ouderenwoningen, w.o. stankoverlast aan de orde gesteld. Desgevraagd geeft de heer Van Dijk aan dat dit niet duidt op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

  De heer Rijksen heeft ter informatie voor belangstellenden folders   meegenomen over de stichting Pantein. Voorts vraagt hij aandacht voor signalen van m.n. ouders van jonge kinderen die ongelukkig zijn met het besluit om de huidige gymzaal bij de school in Oploo af te breken. De burgemeester geeft aan dat de er een richtinggevend besluit is genomen. Om het gesignaleerde probleem te ondervangen is een goede begeleiding nodig.

  De heer Van der Zanden vraagt wanneer er een aangepast verlichtingsplan   komt. Wanneer de financiële consequenties inzichtelijk zijn neemt de gemeente hierover een besluit.

  De heer Peperzak merkt op dat de scholen erg laat de brief van de brandweer over brandveiligheid hebben ontvangen, waarin o.a. staat dat kerstbomen in openbare gebouwen moeten worden geïmprigneerd. Er gaan geluiden op dat er n.a.v. de nieuwjaarsbrand in Volendam een overreactie ontstaat. De  burgemeester merkt op dat er sprake is van aangescherpt beleid, hetgeen  landelijk is ingezet, maar waarvan de lokale invulling blijkt te verschillen.

           

10. Planning datum volgende bijeenkomst
     
De eerstvolgende bijeenkomst wordt gepland op dinsdag 18 juni 2002 om      19.30 uur. Op verzoek van het Platform Lokale Veiligheid vindt deze     bijeenkomst plaats in de brandweerkazerne in Sint Anthonis.

 

11. Sluiting
     Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt       iedereen voor zijn of haar inbreng.

 Datum volgende bijeenkomst: dinsdag 18 juni 2002 om 19.30 uur, brandweerkazerne Sint Anthonis.