Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid d.d. 24 maart 2003 in het gemeentehuis te Sint Anthonis.

 Aanwezig: zie bijgaande presentielijst.

 1.       Opening.

De burgemeester opent de bijeenkomst met een welkomstwoord aan de aanwezigen.

Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer Strijbosch (Pantein Wonen), de heer Rijksen (Huurdersvereniging Huvest) en de heer Peperzak (Dorpsvereniging ĺt Leker).

2.       Mededelingen en ingekomen stukken.

-         Aan de aanwezigen wordt mededeling gedaan dat (de in de uitnodiging vermelde) exemplaren van het tijdschrift SEC zijn klaargelegd om desgewenst na afloop van de vergadering mee te nemen.

-         De heer Verbeek geeft desgevraagd een toelichting op de brief van de Stichting Dorpsraad Sint Tunnis aan het Platform Lokale Veiligheid (PLV) betreffende de verkeerssituatie aan de Peelkant. Na reacties van de heren Fleuren en Van Bokhoven wordt de afspraak gemaakt dat afdeling openbare werken de situatie nader zal bekijken. De mogelijkheid wordt bezien om de snelheid te verminderen en om sluipverkeer tegen te gaan, bijvoorbeeld door het instellen van ÚÚnrichtingsverkeer.

-         De uitnodiging van de werkgroep BROEM tot bij bijwonen van de tweede Broem-dag op 26 maart a.s. en de opfriscursus op 19 maart a.s. wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3.      Verslag van de bijeenkomst d.d. 18 juni 2002.
Het verslag wordt goedgekeurd.

N.a.v. het verslag vraagt de heer Rijkers of inmiddels de mogelijkheid is bezien om in de winterperiode strooibakken neer te zetten bij bijvoorbeeld scholen, kerkgebouwen en ouderenwoningen. De heer Fleuren antwoordt dat hierop nog geen actie is ondernomen. De vergadering stemt in met het voorstel van de burgemeester om aan het verslag een actielijst toe te voegen, waarop de gemaakte afspraken worden vermeld.

De heer Kuipers vraagt of al is bekeken de Lindenlaan in Stevensbeek te betrekken bij de 30 km-zone ter plaatse. De heer Fleuren antwoordt dat hier naar gekeken wordt. De consequentie van het vergroten van het 30 km-gebied is dat er verkeerstechnische aanpassingen nodig zijn (actielijst).  

4.      Politieaangelegenheden.
De heer Santegoets (teamchef zuid, district Land van Cuijk) deelt mee dat politie een analyse heeft gemaakt van de verkeerssituatie op de De Quayweg. Er is een werkgroep van gemeente en politie ingesteld die aan de hand van de analyse gaat bezien welke maatregelen gewenst zijn om de verkeersveiligheid te vergroten (actielijst). Voorts richt de heer Santegoets het verzoek aan de aanwezigen om plaatsen waar te hard gereden wordt te blijven melden bij de buurtco÷rdinator. Met behulp van de lasergun worden dan gerichte snelheidscontroles uitgevoerd.

Voorts wijst de heer Santegoets op de randverschijnselen van overmatig alcoholgebruik door jongeren op diverse plaatsen in de gemeente. Op verzoek van politie beziet de gemeente de mogelijkheid om het verbod tot het gebruik van alcohol op de openbare weg uit te breiden van de kern van Sint Anthonis naar de bebouwde kom van elk kerkdorp. De heer Van Bokhoven vult aan dat bij de ontmoetingsplaats van jongeren in Wanroij inmiddels afvalbakken zijn geplaatst. Politie bezoekt regelmatig de groepen jongeren, waarvan een positief effect uitgaat. Verder merkt de heer Van Bokhoven op dat door intensieve snelheidscontroles op de Deurneseweg en de Gemertseweg de gemiddelde snelheid aanzienlijk is verminderd.

De burgemeester deelt mee van omwonenden een verzoekschrift te hebben ontvangen om maatregelen te treffen tegen het harde rijden op de Hapseweg. Met name voor schoolgaande jeugd levert dit gevaarlijke situates op. Er zal bezien worden wat hieraan gedaan kan worden. Wellicht biedt het aanbrengen van fietssuggestiestroken uitkomst.

De heer Rijkers pleit voor strengere straffen bij het gebruik van alcohol in het verkeer. De heer Van Bokhoven licht toe dat bij constatering van overmatig alcoholgebruik in het verkeer, politie bevoegd is een rijverbod op te leggen voor een beperkt aantal uren. Het Openbaar Ministerie gaat vervolgens over tot strafvervolging. De rechter bepaalt uiteindelijk de strafoplegging. Meestal betreft dit een rij-ontzegging voor een lange periode. De heer Santegoets vult aan dat bij zeer ernstige overschrijding van het toegestane alcoholpromillage politie direct het rijbewijs kan invorderen. Voorts merkt hij op dat alcoholgebruik in het verkeer meer voorkomt bij ouderen in de leeftijd vanaf ▒ 40 jaar, dan bij jongeren die in de weekend cafÚĺs en discotheken bezoeken.

De heer Verbeek informeert naar de effecten van de intensieve politiecontrole op vandalisme, veelal gepleegd onder invloed van alcohol. De heer Santegoets antwoordt dat deze controle en de aanpak van politie aantoonbaar resultaat oplevert. Voorts wijst hij erop dat hier sprake is van een maatschappelijk probleem. Geconstateerd wordt dat veel ouders hierin hun verantwoordelijkheid onvoldoende waarmaken. E.e.a. houdt mogelijk verband met de brabantse alcoholmoraal. De burgemeester roept de aanwezigen op hier aandacht voor te vragen bij de dorpsraadvergaderingen. Het afgeven van een duidelijk signaal kan leiden tot meer bewustwording bij de ouders van uitgaande jeugd (actielijst).

 

5.      Verkeerszaken.
De heer Fleuren doet verslag van een workshop bij de provincie over het project Duurzaam Veilig II en de gebiedsgerichte aanpak in de regio. Het beleid om met infrastructurele maatregelen, waaronder de inrichting van 60-km gebieden buiten de bebouwde kom, de verkeersveiligheid te vergroten, wordt mogelijk omgebogen naar een aanpak die zich meer richt op verkeerseducatie en gedragsbe´nvloeding. Het aanleggen van drempels en sluizen kent zijn grenzen en leidt ook tot veel klachten. De meeste ongevallen in de gemeente doen zich voor op de kruising Boompjesweg/De Quayweg. Het door fysieke maatregelen voorkomen van ongevallen kent een hoge prijs. Vraag is hoever je hierin wilt gaan. De nieuwe aanpak van provincie blijkt o.a. uit het verruimen van de subsidiemogelijkheden voor projecten als het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) en BROEM, die wordt verhoogd van 50 procent naar 80 procent.

De burgemeester geeft aan dat t.a.v. de verkeersveiligheid nog winst valt te behalen uit het veranderen c.q. be´nvloeden van de verkeersmoraal.

De heer Manders informeert naar de mogelijkheid van snelheidsremmende maatregelen op de Hank in Wanroij. De heer Fleuren antwoordt dat er momenteel verkeerstellingen plaatsvinden. Daarna worden eventuele maatregelen bezien. Aan politie wordt gevraagd ter plaatse een snelheidscontrole uit te voeren (actielijst). 

De heer Kuipers vraagt aandacht voor de verkeerssituatie aan de Stevensbeekseweg nabij Scholengemeenschap Stevensbeek. Het afzetten van kinderen bij de school levert verkeersonveilige situaties op. Een aantal paaltjes zijn uit de berm verwijderd. De heer Fleuren antwoordt dat het niet de bedoeling is dat aan de weg gestopt wordt om kinderen af te zetten. De verwijderde paaltjes zullen worden teruggeplaatst (actielijst).

Namens de Westerbeekse Dorpsraad vraagt de heer Cornelissen aandacht voor:

-         de noest in de berm bij de Kerstraat ter hoogte van huisnummer 25;

-         het onder water (blijven) staan van de Stevensstraat en de Loonseweg na regenval;

-         de in de ogen van omwonenden te smalle bocht voor vrachtverkeer in de Koehardstraat en de Beekstraat, waardoor paaltjes zijn verwijderd en de kant van de weg wordt kapot gereden.

De heer Fleuren maakt hiervan aantekening. M.b.t. de bocht in de Koehardstraat en de Beekstraat merkt hij op dat hieraan wat gedaan zal worden na afloop de bouwwerkzaamheden.

De heer Manders informeert naar de mogelijkheid om tijdens de vakantieperioden op de wegen bij campings de maximum snelheid te verlagen tot 60-km per uur, met name nabij camping De Bergen in Wanroij (Fortunalaan en Waterval).

De heer Rijkers doet de suggestie om (toeristische) fietspaden aan te leggen.

De burgemeester antwoordt dat de mogelijkheden door de gemeente zullen worden bezien (actielijst).

De heer Willems wijst op het regelmatig geparkeerd staan van een auto in de bocht aan de Beeksehof, hetgeen het vrije zicht van het verkeer belemmert. De heer Van Bokhoven geeft aan dat binnen een afstand van vijf meter vanaf een kruising wettelijk een parkeerverbod geldt. Politie zal met de eigenaar contact opnemen. De heer Santegoets is van mening dat bewoners elkaar hier zelf op behoren aan te spreken. Als dit geen resultaat oplevert kan alsnog contact worden gezocht met politie.

De heer Franken informeert of het mogelijk is de flitspalen aan de Millseweg in Wanroij te verplaatsen. Dit met name omdat bij het binnen rijden van de bebouwde kom vanaf de richting Mill te hard wordt gereden. De heer Van Bokhoven antwoordt dat dit niet zomaar mogelijk is omdat er vastomlijnde regels gelden waar flitskasten mogen worden geplaatst.  

Naar aanleiding hiervan merkt de burgemeester op al geruime tijd geleden met de provincie overleg is gevoerd over de aanpassing van de provinciale weg vanaf de rotonde Erica tot aan de stoplichten in Sint Anthonis. Dit mede i.h.k.v. een mogelijke overname van de weg door de gemeente. De heer Fleuren licht toe dat het tracÚ-onderzoek bij de provincie in de kast is blijven liggen. Onlangs heeft de provincie aangegeven het onderzoek nu daadwerkelijk op te zullen starten.

De feitelijke aanpassing van de weg zal waarschijnlijk nog wel een aantal jaren op zich laten wachten.

6.      Brandweeraangelegenheden.
De heer Van Dijk geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de brandweer weer, a.d.h.v. het jaarverslag 2002. Hierbij licht hij de verschillende taken van de brandweer toe; te weten: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg (ook wel genoemd: de schakels uit de veiligheidsketen).

Een opmerkelijk gegeven is dat het aantal uitrukken in 2002 met 48 procent is gestegen. De brandweer wordt tegenwoordig eerder gealarmeerd dan in het verleden. Door de vele wegaanpassingen in de afgelopen jaren is de ernst van de ongevallen waarbij de hulp van brandweer wordt ingeroepen verminderd.

In 2002 bedroeg de totale schade door brand in de gemeente e 572.000,--.

Aan Van Hooft adviesburo uit Rijkevoort is in 2002 de opdracht verstrekt om een brandweerbeleidsplan voor de gemeente op te stellen en om dit jaar de achterstand in het verlenen van gebruiksvergunningen weg te werken.

De heer Verbeek vraagt naar het percentage loos alarm in het aantal uitrukken. De heer Van Dijk antwoordt dat dit ongeveer 15 procent bedraagt. Verwacht wordt dat dit percentage in de toekomst nog zal stijgen door de toename van het aantal alarminstallaties dat wordt aangesloten op particuliere alarmcentrales.

De heer Franken merkt hierover op dat er in de toekomst ook strengere eisen gaan gelden voor de installatie van inbraak- en brandalarm door particulieren.

De heer Manders wijst op het belang van het tijdig ledigen van afvalbakken in openbare gebouwen i.v.m. brandgevaar. De heer Van Dijk geeft aan in de voorschriften bij een gebruiksvergunning kan worden vereist dat gebruik moet worden gebruik van zelfdovende afvalbakken.

7.      Presentatie BROEM-project (na de rondvraag).

Aan de hand van door hem gemaakte video-opnamen geeft de heer Manders een toelichting op het verloop van de eerste Broem-dag op 3 oktober 2002.

De reacties van de deelnemers waren positief. Het aantal aanmeldingen was dermate groot dat besloten is om ook dit jaar een Broem-dag te organiseren, te weten op 26 maart a.s.. Ook voor deze Broem-dag heeft het aantal aanmeldingen het maximaal aantal deelnemers van 60 overtroffen, zodat wordt overwogen een derde Broem-dag te organiseren. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de Stichting Welzijnswerk Ouderen Sint Anthonis (SWOSA). Over de kosten van de organisatie van de Broem-dag in 2002 is 50 procent subsidie ontvangen van het Provinciaal Overleg Verkeersveiligheid (POV). Volgens het nieuwe beleid van de provincie komt het project in aanmerking voor een subsidie van 80 procent (zie hierboven). 

 8.      Evaluatie fietsverlichtingsactie 2002.

Uit de registratie blijkt dat het aantal aangeboden fietsen is gestegen van 90 in 2001 naar 138 in 2002. De heer Cornelissen merkt op dat toen de Dorpsraad Westerbeek publiciteit in het dorpsjournaal wilde verzorgen, er reeds een tekst was aangeleverd voor de aankondiging van de actie. De burgemeester geeft aan dat door de cluster voorlichting de gemeentelijke publicatie als kopij is aangeleverd voor de parochiebladen. De heer Engbers merkt op dat afgelopen jaar ook door de rijwielhandelaren zelf reclame is gemaakt voor de fietsverlichtingsactie. De burgemeester geeft aan dat de dorpsraden desgewenst zelf de publiciteit voor de actie kunnen verzorgen. Het platform is van mening dat de jaarlijkse fietsverlichtingsactie moet worden voortgezet. De heer Manders merkt op dat door de Dorpsraad Sint Tunnis afgelopen jaar de posters niet zijn opgehaald op het gemeentehuis. Hij betreurt dit omdat het drukken van de posters het nodige geld kost. De heer Verbeek neemt het tijdig ophalen van de posters als aandachtspunt mee naar de vergadering van de dorpsraad.

9.      Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL).

De burgemeester licht toe dat medio 2002 een overleg met de schoolbesturen heeft plaatsgehad over het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Namens de provincie is op deze bijeenkomst het project gepresenteerd. De directeuren van basisscholen hebben het project omarmd. De heer Van Bokhoven geeft aan dat alle scholen in de gemeente aan het project gaan deelnemen. De regie van het project ligt in handen van de gemeente. De aan het project deelnemende scholen komen in aanmerking voor het behalen van het BVL-certificaat. Aspecten waarop gelet wordt zijn o.a. de verkeersveiligheid in de directe nabijheid van de scholen. De heer Fleuren geeft aan dat voor het project een subsidie van de provincie is ontvangen van e 45.000,--, zijnde 80 procent van de geraamde kosten.

10. Rondvraag.
De heer Cornelissen vraagt of er gekeken kan worden naar de bomen die in de nacht van 11 op 12 juli in Westerbeek vernield zijn. De heer Fleuren maakt hiervan aantekening.

De heer Willems vraagt wanneer de bomen aan de Grotestraat in Oploo worden ingeplant. De heer Fleuren antwoordt dat dit halverwege april dit jaar gebeurt.

De heer Rijkers vraagt of er een cursus is voor ouderen die rijden in een zgn. scootmobiel. De heer Santegoets geeft aan dat er geen rijvaardigheidstoets of examen geldt om met een dergelijk voertuig op de openbare weg te mogen komen. Rijwielzaken bieden soms een gratis cursus aan bij de aankoop van een scootmobiel. Het rijden met scootmobiels levert soms verkeersonveilige situaties op, zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten, wanneer bijvoorbeeld met lage snelheid op 80-km wegen wordt gereden. De wetgever staat dit echter toe. De burgemeester geeft aan het gehandicaptenplatform te verzoeken het gebruik en de omgang met scootmobiels te agenderen voor haar eerstvolgende vergadering (actielijst).

11. Datum volgende bijeenkomst (vergaderfrequentie).
Het platform staat een vergaderfrequentie voor van 3 keer per jaar.

De eerstvolgende bijeenkomst wordt gepland op maandag 1 september 2003 om 19.30 uur.

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

 

Datum volgende bijeenkomst: maandag 1 september 2003 om 19.30 uur in het gemeentehuis.