Verslag bijeenkomst Lokaal Platform Veiligheid d.d. 24 oktober 2001 in het gemeentehuis te Sint Anthonis

Aanwezig: zie bijgaande presentielijst.

Opening

De burgemeester opent de bijeenkomst met een welkomstwoord aan de aanwezigen.

Mededelingen en ingekomen stukken

- Aan de aanwezigen worden exemplaren uitgereikt van het tijdschrift SEC (editie augustus 2001).
- In de gemeentelijke informatierubriek in de Peelrandwijzer zal op korte termijn een vast meldingsformulier worden opgenomen. Inwoners kunnen hiervan gebruik maken voor het melden aan de gemeente van kapotte zaken of andere gebreken, welke op straat worden geconstateerd.

Verslag van de bijeenkomst d.d. 28 augustus 2001

Het verslag wordt op blz. 1 tekstueel aangepast, als volgt:
- onder 3. "28 augustus 2001" wordt vervangen door "20 maart 2001";
- zinsnede "Dit komt omdat men.kan inkopen" vervalt.

Opmerkingen naar aanleiding van het verslag
- Blz. 2: de heer Kuijpers heeft tevens de aandacht gevraagd voor de onderhoudstoestand van het fietspad langs de Lactariaweg.
- De volgende actiepunten voor Openbare Werken staan nog open:
* fietspad Stevensbeekseweg en Lactariaweg
* aanduiding voorrangssituatie Ceresstraat-Stevensbeekseweg
- Blz. 3: Na verkeerstellingen op de Eerste en Tweede Stichting is gebleken dat de verkeersintensiteit veel minder is gebleken dan aanvankelijk voorgesteld.
- Blz. 3: Het buurtschouwproject Zandseveld wordt als voorbeeld gesteld bij de door de politie Land van Cuijk georganiseerde informatieavond voor gemeentebesturen, welke binnenkort zal plaatsvinden.
- Blz. 4: Het huiskamerproject van de politie is nog niet operationeel, door organisatorische omstandigheden. Toch bestaat er goede hoop dat het in het komend najaar zal draaien.
- Blz. 4: Door bureau Openbare Werken worden voorzieningen getroffen in de vorm van het aanbrengen van rubberen hechtingen tussen betontegels.

Politieaangelegenheden.
Er zijn in dit verband geen vermeldenswaardige zaken.

Verkeerszaken.
30 km-zones
De gemeente is thans doende met de inrichting van de 30 km-zones.
Actueel is dat het weggedeelte Sint Anthonis rotonde Erica door de provincie aan de gemeente wordt overgedragen. Bij de besprekingen hierover wordt door de gemeente ingestoken op de veiligheid. Onder meer zijn er gedachten om gedeelten van deze weg, ter hoogte van de bebouwde kommen, eveneens als 30 km-zone in te richten. Hetzelfde geldt voor het uitbreidingsplan De Steeg te Wanroij.
Ook rond scholen komen 30 km-zones. In dit kader wordt gevraagd naar het treffen van nadere infrastructurele voorzieningen bij scholen, ter regulering van het autoverkeer. Afgesproken wordt dat dit onderwerp van nader overleg zal worden tussen politie (dhr. A. Danils) en gemeente.
Overige aan de orde gestelde verkeerszaken:
- De pas gerealiseerde drempel in de Heistraat te Landhorst is slecht aangeduid. Het blijkt dat autoverkeer de drempel ontwijkt door er langsop over het fietspad te rijden. Gevraagd wordt om hiertegen maatregelen te treffen (plaatsen van paaltjes).
- Verkeerssituatie school Oploo: ook hier komt een 30 km-zone.
- Verkeerssituatie Kwikstraat/Hoevensestraat Wanroij: het reguleren van auto- en fietsverkeer vraagt om nadere aandacht. Dit wordt meegenomen in het overleg tussen politie en gemeente.
- Loonseweg Oploo: er wordt ondanks de aangebrachte striping nog te vaak te hard gereden. De politie zal gericht controleren, hoewel de indruk bestaat dat de klachten eenzijdig van aard zijn.
- Creijtestraat Oploo: verzoek om de struikbeplanting (ter hoogte van pand nr. 19) verder in te snoeien, omwille van de overzichtelijkheid.
- Straatverlichting Stevensbeekseweg: veel lampen blijken matig te werken.
- Verkeersdrempel Hondsbergseweg (gemeente Boxmeer): een aanduiding wordt gemist. Bureau Openbare Werken zal hierover in contact treden met de gemeente Boxmeer.

BROEM-project.
Aan de hand van uitgereikte folders wordt nadere informatie gegeven over het zogenaamde BROEM-project (Breed overleg Ouderen En Mobiliteit). Het betreft een initiatief tot het organiseren van een verkeersvaardigheidsproject voor 50plussers, in samenwerking tussen ANWB, BOVAG en 3VO.
Er wordt een dag georganiseerd, waarbij 50plussers op hun verkeersvaardig-heid worden getest. De test heeft geen gevolg voor rijbewijs of rijbevoegd-heid; er zijn geringe deelnamekosten (plm. 15,--).
Via het Platform wordt gevraagd om plaatselijk de behoefte te peilen aan deelname aan het BROEM-project. Indien er voldoende belangstelling is kan vervolgens binnen onze gemeente een verkeersvaardigheidsdag voor 50plussers worden georganiseerd. Bovendien is er binnen de politieorganisatie een functionaris met deze problematiek belast.
Afgesproken wordt dat de deelnemers aan het Platform hierover terugkoppelen met de plaatselijke ouderenbonden, en voor 1 december a.s. hiervan melding doen aan Ton Keijzers.

Actie fietsverlichting 2001 (zaterdag 28 oktober a.s.).
De voorbereidingen lopen naar tevredenheid. De resultaten worden afgewacht. Evaluatie vindt plaats in de volgende Platformbijeenkomst.

Presentatie videoband regionale Veiligheid en hulpverlening.
Het betreft een videoverslag van een op 1 juni jl. te Veghel gehouden miniconferentie over samenwerking tussen politie, brandweer, GHOR en gemeente in Brabant-Noord. De videoband wordt na afloop van de vergadering vertoond.

Rondvraag.
De heer Manders snijdt het onderwerp openbare verlichting aan. Het zou in de veiligheidsbeleving wenselijk zijn als straatverlichting op bepaalde lokaties langer en ook voldoende (zo min mogelijk door bladgroen gehinderd) blijft branden. Door de gemeente wordt geantwoord dat het branden van straatverlichting volgens een bepaalde systematiek gebeurd. Daarom wordt het moeilijk om in concrete situaties hiervan af te wijken. Het is daarom verstandig om aan te geven op welke specifieke locaties zich knelpunten voordoen. B. van Bokhoven vult aan dat gevelverlichting aan huizen met bewegingsmelder in de regel meer effect sorteert dan straatverlichting.
Verder wijst de heer Manders aan de hand van een krantenbericht op een verkeersteken, waarbij wordt gewaarschuwd voor modder op de weg.

De heer K. van der Velden wijst op het feit dat het verlichtingsmateriaal in verkeerslichten momenteel wordt gemoderniseerd. In onze gemeente komen op twee locaties verkeerslichten voor, in beide gevallen is het wegbeheer bij de provincie.

Planning datum volgende bijeenkomst
De eerstvolgende bijeenkomst wordt gepland op dinsdag 22 januari 2002 om 19.30 uur.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

 

Datum volgende bijeenkomst: dinsdag 22 januari 2002 om 19.30 uur, gemeentehuis.