Verslag bijeenkomst Lokaal Platform Veiligheid d.d. 28 augustus 2001 in het gemeentehuis te Sint Anthonis

Aanwezig zie bijgaande presentielijst.

Opening

De voorzitter opent de bijeenkomst met een welkomstwoord aan de aanwezigen. Namens de K.V.O. Wanroij-Oploo heeft mevrouw M. Derks de plaats ingenomen van mevrouw Verstegen. De heer C. Stiphout neemt namens de dorpsraad Sint Anthonis de plaats in van de heer H. van Sambeek. Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer A. Keijzers, Hoofd ABZ.

Mededelingen, ingekomen stukken, eventueel nagekomen punten

Aan de aanwezigen worden exemplaren uitgereikt van het tijdschrift SEC (edities april 2001 en juni 2001). Verder aan de orde:

Nieuwsbrief, Vereniging van Nederlandse gemeenten.

Evaluatie fietsverlichtingsactie zaterdag 11 november 2000 gemeente Sint Anthonis.

Openbare verlichting buiten de bebouwde kom.

Berichtgeving van het Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis in het weekblad de Peelrandwijzer van 10 maart 2001.

Verslag van de bijeenkomst d.d. 20 maart 2001

Het verslag wordt overeenkomstig het concept vastgesteld.

Opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

- De heer F. van de Heijden verzoekt om bijplaatsing van een lichtmast aan de Broekstraat te Westerbeek ter hoogte van No 4.

De burgemeester deelt mede, dat de firma Essent een andere werkwijze hanteert en dat kosten hiervoor bij de gemeenten worden doorberekend.

Werd voorheen voor het bijplaatsen van een lichtmast ƒ 20,00 berekend, nu is dit ƒ 1100,00 per lichtmast. 

Verkeersgedrag vuilophaaldienst

De heer Van Bokhoven geeft aan dat sinds de laatste vergadering van dit platform geen signalen over dit onderwerp zijn binnengekomen. Aan de hand van klachten zal gerichte actie worden ondernomen.

Vrachtverkeer door Vrijstraat te Ledeacker

Men is voornemens om in de Vrijstraat verkeerstellingen te verrichten om de intensiteit van het verkeersaanbod vast te stellen. Volgens J. Fleuren hebben er voorheen borden gestaan die aangaven, dat deze straat verboden was voor vrachtverkeer en alleen toegankelijk was voor bestemmingsverkeer. Er zal worden nagegaan of het oude besluit kan worden hersteld. Indien dit mogelijk is zal contact worden opgenomen met de gemeente Boxmeer om de betreffende borden te herplaatsen.

De heer Manders informeert naar de aansluiting De Quayweg - Boompjesweg en of de maximumsnelheid op de Waterval en Zoetendaal tijdens de vakantieperiode verlaagd kan worden naar b.v. 50 km/uur .

De voorzitter deelt mede dat voor de gehele De Quayweg een verkeerstechnisch onderzoek komt. Aan de hand van de resultaten wordt verdere actie ondernomen. Vooruitlopend op het onderzoek zijn reeds de volgende zaken uitgevoerd. Aan de rand van De Quayweg zijn kantlijnen aangebracht en op kruising De Quayweg - Boompjesweg is een knipperbol aangebracht.

De voorzitter deelt mede dat er een ambtenaar zal worden aangesteld, die zich specifiek met openbare orde en veiligheid zal bezighouden.

Verder zegt hij dat in het AZC te Stevensbeek eind september alle brand en veiligheidsvoorzieningen zullen zijn aangebracht.

De heer Kuijpers verzoekt om extra aandacht te schenken aan de zeer slechte staat van het fietspad langs de Stevensbeekseweg. De slechte staat wordt niet alleen veroorzaakt door wortels van de bomen langs deze weg, ook verzakkingen zijn hieraan debet.

De voorzitter verzoekt de heer J. Fleuren om na te gaan of dit fietspad reeds in het reguliere onderhoud is opgenomen en of het onderhoud naar voren geschoven kan worden.

Politie-aangelegenheden

De snelheidscontroles in de afgelopen jaren hebben hun vruchten reeds

duidelijk afgeworpen. Ten opzichte van een vergelijkbare periode in 2000 zijn in 2001 de snelheidsovertredingen met 50 % gedaald.

In de toekomst zal de inzet van de radarcontroles worden verminderd. Hiertegenover staat dat de controles met de lasergun zullen worden uitgebreid. De heer Van Bokhoven verzoekt om plekken waar nu te hard wordt gereden, te melden, zodat er vaker op die plaatsen gecontroleerd kan worden en de black spots aldus in beeld worden gebracht.

 

5. Verkeerszaken

De heer Van den Heuvel vraagt aandacht voor de voetgangers en

fietsers bij de wegversmalling in de Lepelstraat te Sint Anthonis nabij het viaduct. De heer B. van Bokhoven geeft aan dat hier de fietsers en voetgangers voorrang hebben op motorvoertuigen. Tevens zal richting Sint Anthonis nog een extra sluis worden aangebracht, waardoor de snelheid nog verder beheersbaar worden.

De heer Kuijpers verzoekt om de aansluiting Ceresstraat–Stevens-

beekseweg van een voorrangsbord te voorzien. Bij deze situatie komt de Ceresstraat uit op de Stevensbeekseweg, welke een voorrangsweg is.

De heer J.Fleuren deelt mede dat er in de komende maanden op de Peter Zuidstraat en Kolonel Silvertoplaan enige overlast zal zijn wegens de reconstructie van beide wegen.

 

Voor 30 km-zones in het kader van Duurzaam Veilig Verkeer komen de volgende gebieden in aanmerking:

Kempensbos e.o. te Sint Anthonis;

De Beeten e.o. en Lindenlaan/Lindenplein e.o. te Wanroij;

Beeksehof e.o. te Oploo;

de Kern Westerbeek;

de kern Landhorst.

Het inmiddels gereed gekomen wijkplan Zandseveld wordt door de raad in zijn vergadering van 10 september a.s. besproken. Duidelijk is reeds dat niet het gehele plan in één keer tot uitvoering kan worden gebracht vanwege de aanzienlijke kosten.

De heer Kuijpers verzoekt om na te gaan of de waarschuwingsborden voor de drempels in de Kloosterstraat te Stevensbeek verplaatst kunnen worden. Momenteel is men al enkele drempels gepasseerd voordat men het waarschuwingsbord ziet. Hieraan zal aandacht besteed worden door de gemeente.

De heer Kuijpers vraagt of het mogelijk is om het bord dat de komgrens aangeeft, verplaatst kan worden richting Overloon voorbij de Mullemsedijk, zodat eerder de snelheid aangepast moet worden.

Aangegeven wordt dat de gemeente dit mag verplaatsen, maar dat men de voorkeur geeft om het bord richting Stevensbeek te verplaatsen, op de plaats waar ook zichtbaar de bebouwde kom van Stevensbeek begint. De snelheid op de wegen in het buitengebied zullen in de toekomst waarschijnlijk van 80 km/uur naar 60 km/uur worden teruggebracht.

De heer Rijkers merkt op dat het aanbrengen van een knipperbol op de hoek Boompjesweg – De Quayweg zeer goed werkt, en dat dit de veiligheid van deze kruising zeker ten goede komt.

Namens de dorpsraad Landhorst vraagt de heer Van der Velden of het mogelijk is om de Gemertsebaan-Eerste Stichting alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer. Nu wordt deze weg als sluiproute voor werkverkeer gebruikt. De heer J Fleuren geeft aan dat op zowel Eerste Stichting als Tweede Stichting een verkeerstelling zal worden uitgevoerd. Aan de hand van cijfers is het gemakkelijker om te bepalen wat noodzakelijk is. De heer Van Bokhoven zal ter plaatse snelheidscontroles laten uitvoeren.

Stand van zaken project "Glijdende sluitingstijden"

De voorzitter zegt dat het in de weekenden rustiger is geworden, hetgeen ook de politie zo ervaart. Ook in het driehoeksoverleg Land van Cuijk (burgemeesters, Officier van Justitie en Politie) is dit onderwerp thans aan de orde om afstemming binnen het Land van Cuijk te krijgen.

Stand van zaken buurtschouwproject Zandseveld.

In de raadsvergadering van 10 september zal het wijkplan worden besproken. Daarna zal er een prioritering aan de uitvoering worden gegeven middels voorbereiding en uitvoering.

Rondvraag

De heer Rijksen heeft onlangs een sirene gehoord. Dit is waarschijnlijk op 6 juni 2001 geweest, op dat moment vond er een nationaal proefalarm plaats. Deze W.V.D.-sirenes (Waarschuwings en Verkenningsdienst) worden jaarlijks vanuit de rijksoverheid aangestuurd. Uitgebreide informatie wordt via televisie, radio en kranten verspreid.

De heer Kuijpers informeert of er gecontroleerd wordt op naaktrecreatie bij de Radioplassen aan de Radioweg te Stevensbeek. Ook verzoekt hij te bezien of de toegang (doodlopende weg) vanaf de Lactariaweg kan worden afgesloten.

Er wordt aangegeven dat door de gemeente een ambtenaar is aangesteld die o.a. deze controlerende taak in zijn takenpakket heeft. Tevens zijn er ook door de politie regelmatig controles op diverse tijdstippen.

Aan het doodlopende pad zal aandacht worden besteed via bureau Openbare werken.

De heer Manders vraagt of er al vorderingen zijn in het huiskamerproject. De heer Van Bokhoven geeft aan dat in de komende tijd zijn invulling zal krijgen, volgens planning wordt in oktober/november gestart met dit project.

De heer Van der Heijden geeft aan de volgende vergadering afscheid te nemen van het Platform Lokale Veiligheid namens de dorpsraad van Westerbeek. De reden hiervan is dat hij zal deelnemen aan de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Een opvolger voor de dorpsraad Westerbeek en tevens lid voor het Platform Lokale Veiligheid is nu nog niet bekend. Hij bedankt iedereen voor de prettige wijze van samenwerking in dit platform. Tevens wil hij meegeven dat het goede werk wat in het platform verricht wordt niet altijd tot zijn recht komt. Dit zit hoofdzakelijk in de onbekendheid bij het publiek alsmede bij sommige raadsleden.

De voorzitter zal de berichtgeving vanuit het platform met voorlichtster mevrouw Van Vliet bespreken. Mogelijk kunnen die onderwerpen worden vermeld in de Peelrandwijzer die van belang zijn voor het publiek.

De heer Rijkers heeft geconstateerd dat verschillende fietspaden gevaarlijk zijn voor mensen die zich op skeelers voortbewegen.

Deze gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt doordat verschillende fietspaden bestraat zijn met betontegels waartussen zeer grote naden zijn. Hierdoor kunnen mensen ten val komen met een schadeclaim wellicht als gevolg. Ook steenslag of fijne grind op deze paden of wegen is funest voor mensen die het skeeleren beoefenen. De heer Rijkers verzoekt hieraan aandacht te besteden.

Op het einde van De Quayweg wordt veelvuldig bij een bedrijf in de berm geparkeerd. Daar zijn ter plaatse boomstronken die door het hoge bermgras aan het zicht onttrokken zijn. Onlangs is de heer Rijkers daar zelf mee geconfronteerd en heeft een schadeclaim bij de gemeente

neergelegd. Hij verzoekt na te gaan of deze boomstronken verwijderd kunnen worden.

De voorzitter bedankt mevrouw Verstegen en de heer Van de Heijden voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan het platform.

De voorzitter verzoekt om de voorbereiding van de fietsverlichtingsactie op zaterdag 27 oktober 2001 tijdig op te starten.

Planning datum volgende bijeenkomst

Datum volgende bijeenkomst:

woensdag 24 oktober 2001 om19.30 uur, gemeentehuis.

 

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

 

 

Nieuwe commissieleden zijn:

K.V.O Wanroij - Oploo Mevrouw M Derks Broek 1 5446 PS Wanroij  0485 – 371729
Dorpsraad Sint Anthonis De heer C. Stiphout Sprenkelstraat 14 5845 CM Sint Anthonis  0485 - 382716
Verhuisd De heer A. Willems Rondsel 5 5841 BK Oploo