Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 30 juni   2005 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

 

Aanwezig: zie bijgaande presentielijst.

 

 Opening.

Burgemeester Verbeeten opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.

Een moment van stilte wordt in acht genomen i.v.m. het overlijden van de heer Kuipers. De burgemeester memoreert aan zijn maatschappelijke betrokkenheid, onder meer als lid van dit platform, en in het bijzonder aan zijn verdiensten voor de Stevensbeekse gemeenschap.

Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer Cornelissen (Westerbeekse Dorpsraad), de heer Rijkers (Peelbelang Landhorst) en de heer Franken (Dorpsraad Wanroij). De heren Verhoeven en Peters stellen zich voor als de nieuwe vertegenwoordigers van de dorpsvereniging Ruimte voor Morgen (Stevensbeek) in het Platform Lokale Veiligheid. De heer Van der Klift introduceert zich als de nieuwe buurtcoördinator van politie voor de gemeente Sint Anthonis.

 

Mededelingen en ingekomen stukken.

Mededelingen.

De heer Goldenbeld deelt mede dat het komend jaar een nieuw verkeersveiligheidsplan wordt opgesteld, ter vervanging van het huidige gedateerde plan uit 1995. De aanpak van onveilige verkeerssituaties zal hierdoor gestructureerder worden en hoeft dan minder vaak ad hoc te worden ingepland.

 Ingekomen stukken.

- Medegedeeld wordt dat exemplaren van het tijdschrift Secondant, editie april en juni 2005, desgewenst na afloop van de vergadering kunnen worden meegenomen.

- De brief van de werkgroep Broem betreffende een wervingsactie voor deelname aan een nieuwe Broemdag wordt voor kennisgeving aangenomen. De heer Manders deelt mee dat n.a.v. de verzonden brief er al diverse aanmeldingen zijn binnengekomen.

- Brief van de Vereniging Peelbelang Landhorst betreffende de verkeersveiligheid ter hoogte van het Peelkanaal en de Tweede Stichting. De heer Goldenbeld legt uit waarom er terzake geen koppeling gemaakt kan worden met het opknappen van het fietspad langs het Peelkanaal. Hij stelt voor om eerst nader inzicht in de verkeerssituatie te verkrijgen door het verrichten van verkeerstellingen. Het inrichten van de Tweede Stichting tot 60-km-zone is strijdig met de beleidsuitgangspunten van de gemeenteraad. De verkeerssituatie zal meegenomen worden in het verkeersveiligheidsplan 2006. De Vereniging Peelbelang Landhorst geeft aan zich te kunnen vinden in deze reactie.

De heer Verhoeven informeert naar aanleiding hiervan of verkeerszaken die naar voren zijn gekomen in de leefbaarheidsonderzoeken van de HAS-studenten ook meegenomen zullen worden in het nieuwe verkeersveiligheidsplan. De burgemeester antwoordt dat, voorzover zij door burgemeester en wethouders worden ondersteund, dit inderdaad het geval zal zijn.

 

Bespreking verslag/actiepuntenlijst van de bijeenkomst van 10 maart 2005.

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

bespreking actiepuntenlijst

Burgemeester en wethouders hebben het advies van het Platform Lokale Veiligheid overgenomen en besloten tot uitbreiding van het aantal strooibakken naar alle basisscholen in de gemeente. Naar aanleiding hiervan wordt de wenselijkheid naar voren gebracht om ook de school voor speciaal onderwijs in Stevensbeek, De Korenaer, te benaderen met de vraag of er behoefte is aan een strooibak. De heer Goldenbeld zal dit bij de school navragen en desgewenst een extra strooibak laten bestellen.

Ten aanzien van de verkeerssituatie aan de De Quayweg merkt de burgemeester op dat de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota uit financiële overwegingen heeft besloten de benodigde middelen voor de geplande wegreconstructie niet beschikbaar te stellen. Bekeken wordt nu of er nog budget beschikbaar is om enkele sobere verkeersmaatregelen te treffen.

Ten aanzien van de verkeerssituatie nabij Scholengemeenschap Stevensbeek doet de heer Goldenbeld verslag van het schoolproject "Eigenwijs". De leerlingen van de scholengemeenschap hebben i.h.k.v. het Eigenwijs-project tijdens een jeugdraadsvergadering het voorstel voor de aanpak van verkeerssituatie nabij de school uitgeroepen tot het winnende project. Het bij de prijs behorende budget is, in samenspraak met de betreffende leerlingen, gebruikt om aan een verkeersbureau opdracht te verstrekken om een knelpunteninventarisatie van de verkeerssituatie bij de school op te stellen. Alhoewel door de scholieren het verlichtingsniveau niet als probleem naar voren is gebracht, zal dit toch nader worden bekeken. De heer Verhoeven merkt op dat de verlichting bij de school de dorpsvereniging in Stevensbeek weldegelijk zorgen baart. De burgemeester geeft aan dat eerst de resultaten van knelpuntenanalyse worden afgewacht. Aansluitend aan de te nemen maatregelen zal nader naar de verlichting worden gekeken.

Ten aanzien van de verkeerssituatie aan de Hoenderstraat merkt de heer Engbers op dat het juridisch niet mogelijk is gebleken om een Buitengewoon Opsporingsambtenaar van een andere gemeente in te huren om ter plekke voor een beperkt aantal uren het bestemmingsverkeer te handhaven. De burgemeester vult aan dat onlangs besloten is om de medewerker die tevens algemeen toezicht in zijn werkpakket heeft, voor meer uren vrij te maken voor het toezicht in de openbare ruimte. Daarnaast is afgesproken dat hij de opleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat volgen zodat op termijn de mogelijkheden voor de gemeente om eigenstandig regelgeving te handhaven worden vergroot. De heer Kemperman brengt naar voren dat de dorpsvereniging 't Leker al lange tijd op een oplossing wacht. Aangezien handhaving van bestemmingsverkeer bij politie geen prioriteit heeft rest er niets anders dan te wachten totdat de gemeentelijke toezichthouder de opleiding BOA heeft gevolgd en vervolgens beëdigd is tot opsporingsambtenaar.

 

Planning en opzet Integraal Veiligheidsbeleid.

In het Regionaal College van de politieregio Brabant-Noord hebben de betrokken burgemeesters afgesproken om een impuls te geven aan het lokaal integraal veiligheidsbeleid. De bedoeling is dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid in de regievoering over het veiligheidsbeleid versterken. Een eerste stap vormt het laten uitvoeren van een veiligheidsscan. De heer Engbers geeft een toelichting op de concept "Startnotitie doorontwikkeling Integraal Veiligheidsbeleid in de gemeente Sint Anthonis". In deze notitie zijn de uitgangspunten uit de regionale notitie Integrale Veiligheid vertaald naar de schaal en specifieke situatie in de gemeente Sint Anthonis. De voorgestane opzet voor de gemeente Sint Anthonis rust op de pijlers: inventarisatie, draagvlak, betrokkenheid dorpsraden en het Platform Lokale Veiligheid en bestuurlijke prioriteitsstelling. Voorzien is in een projectmatige en cyclische aanpak. Vervolgens wordt het voorstel besproken om de dorpsraden te betrekken bij het uitzetten van de veiligheidsenquête en het komen tot projectvoorstellen en voorstellen voor aan te pakken probleemsituaties. De heer Van der Zanden brengt naar voren dat de Westerbeekse Dorpsraad twee jaar geleden een brede dorpsenquête heeft uitgezet, waarin ook het aspect veiligheid is belicht. Het is de vraag of het verstandig is om in Westerbeek nu weer bij de inwoners een enquête weg te zetten. De heer Kemperman uit zijn zorg dat er mogelijk verwachtingen richten dorpraden worden gewekt die niet ingelost kunnen worden omdat er nauwelijks budget is geraamd voor de uitvoering van de projecten. De heer Verhoeven laat zich positief uit over de voorgestelde aanpak en merkt op dat de invulling van de gemeentelijke regierol niet per definitie hoeft te worden opgehangen aan de beschikbaarheid van middelen. De heer Verbeek geeft aan de voorgestelde aanpak te ondersteunen. Na enige discussie nemen

de platformleden een positief standpunt in over de voorgestelde notitie en aanpak en wordt ingestemd met de doorgeleiding van de notitie richting burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Omdat de tijd tussen toezending van de stukken en de bespreking hiervan in het platform te kort was om de besturen van de dorpsraden te consulteren, wordt afgesproken dat als extra stap de dorpsraden nog schriftelijk verzocht worden om hun medewerking aan de voorgestelde werkwijze te verlenen.

 

Verkeerszaken

Verschillende verkeerszaken zijn reeds behandeld bij de bespreking van de actiepuntenlijs. De heer Manders brengt een aantal praktische verkeerszaken naar voren, waaronder het belang om bij gelijkwaardige kruisingen in het buitengebied de maximumsnelheid terug te brengen tot 60 km. per uur en deze kruisingen te markeren en te verhogen.

De heer Verbeek informeert naar de stand van zaken van de aanleg van de rotonde op de Boxmeerseweg. Volgens de planning start de aanleg in mei/juni 2006. De inwoners worden hier in zijn ogen onvoldoende bij betrokken. De heer Van Dijk geeft aan dat ook de gemeentelijke brandweer nog niet over het ontwerp is geraadpleegd. De brandweer heeft gevraagd om de geplande nieuwe verkeerssituatie te mogen beoordelen op de toegankelijkheid voor de hulpverleningsdiensten. De burgemeester zegt toe om volgende vergadering een schets van de plannen op tafel te leggen.

De heer Kemperman brengt de overdracht van de provinciale weg in Ledeacker ter sprake en de slechte bereidbaarheid van het trottoir aan de Dorpsstraat voor rolstoelgebruikers. De heer Goldenbeld antwoordt dat meldingen over de onderhoudsstaat van de provinciale weg bij de gemeente (afdeling Openbare Werken) kunnen worden ingebracht. De gemeente geeft deze meldingen vervolgens door aan de wegbeheerder. Het onderhoud van de trottoirs gebeurt door of in opdracht van de gemeente. Meldingen of klachten over de toestand van de trottoirs worden door de gemeente afgehandeld.

De heer Peters informeert naar de toegezegde snelheidsremmende maatregelen aan de Lindenlaan in Stevensbeek. De heer Goldenbeld antwoordt dat burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de in overleg met de omwonenden voorgestelde verkeersmaatregelen. De uitvoering wacht op mogelijk hiervoor te verkrijgen subsidie.

 

Brandweeraangelegenheden.

De heer Van Dijk maakt melding van het lopende (SETA)-onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden in het Land van Cuijk op het terrein van brandweerzorg. Op alle zgn. schakels van de veiligheidsketens wordt bekeken of door samenwerking beter aan de kwaliteitseisen kan worden voldaan. De burgemeester licht toe dat ook bekeken wordt of door samenwerking besparingen op huidige en toekomstige uitgaven kunnen worden gerealiseerd. Als concreet voorbeeld noemt hij een gezamenlijke aanschaf van materieel.

De heer Van der Zanden zegt, met verwijzing naar de berichtgeving in de Peelrandwijzer, het een slechte zaak te vinden dat een brandweervoertuig dat afgeschreven is om financiële redenen niet wordt vervangen. De heer Van Dijk geeft een uitleg van de betreffende gang van zaken en de relevante boekhoudkundige aspecten. De vaste afschrijvingstermijn zegt niet in alle situaties iets over de feitelijke staat van het voertuig. Doorslaggevend is of met een voertuig, in dit geval de tankautospuit van de post Sint Anthonis, nog op een verantwoorde wijze de vereiste brandweerzorg kan worden geleverd. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs bij het opstellen van de Kadernota 2006 het standpunt ingenomen dat uitstel van de vervanging van het voertuig verantwoord is tot 2008. (NB: In de begroting voor 2005 wordt nog uitgegaan van vervanging in 2009.)

 

 

 

 

Politieaangelegenheden.

Politie en de burgemeester doen verslag van het in onlangs rondom het uitgaansgebied in Sint Anthonis gehouden project: "Halt met alcohol". Het project is tot stand gekomen in overleg met bureau Halt en Koninklijke Horeca Nederland.

Op drie vrijdagvonden in april en mei van dit jaar heeft politie in en rondom het uitgaansgebied in Sint Anthonis extra gecontroleerd op overmatig alcoholgebruik door de jeugd en de negatieve effecten hiervan. Op deze uitgaansavonden zijn bij 278 jongen en meisjes (preventieve) alcoholtesten afgenomen. De blaastesten hebben bevestigd dat veel jongeren al onder invloed van alcohol verkeren voordat zij in de weekends op stap gaan.

Gedurende de periode van intensieve controle zijn processen verbaal opgemaakt voor o.a. wildplassen, het plegen van vernielingen en het deponeren van afval op straat.

Het project "Halt! met alcohol" was gericht op bewustwording van zowel jongeren als hun ouders van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik en de bijverschijnselen van het zogenaamde "indrinken". Ter afsluiting van het project hebben in totaal 14 jongeren op 22 juni jl. in het gemeentehuis als taakstraf samen met één van hun ouders een voorlichtingsbijeenkomst over de negatieve effecten van overmatig alcoholgebruik bijgewoond.

De heer Van der Velden vraagt of het project een vervolg krijgt. De heer Van der Klift geeft aan dat politie zich heeft voorgenomen om het project uit te breiden naar andere gemeenten in het Land van Cuijk. Daarnaast lijkt het hem een goed idee om een soortgelijk project te houden tijdens de zaterdagavonden waarop bij Bos All-in de colaparty's worden gehouden. Deze discoavonden zijn immers bedoeld geheel alcoholvrij te zijn.

De heer Verhoeven vraagt of voor vernielingen die onder invloed van alcohol op uitgaansavonden worden gepleegd niet de horecasector verantwoordelijk kan worden gehouden. De burgemeester antwoordt dat in eerste instantie de verantwoordelijk bij de betrokkenen zelf ligt en in het verlengde hiervan bij hun ouders. Dit laat onverlet dat ook de horecaondernemers een verantwoordelijkheid dragen voor de mate waarin zij alcohol schenken aan met name jongeren alsmede voor het toezicht in de omgeving van hun horecabedrijf.

De heer Manders deelt mede dat op de ventweg langs de Middenpeelweg vaak te hard wordt gereden. Politie zal het signaal doorgeven aan het team verkeershandhaving en vragen om ter plaatse een controle uit te voeren.

De heer Verhoeven brengt naar voren dat bij de blokhut aan de Radioweg in Stevensbeek nog steeds sprake is van overlast (lege wietzakjes e.d.) en vernielingen. De situatie is bij de politie en de gemeente bekend. De gemeentelijk toezichthouder bezoekt regelmatig de locatie en heeft volgens afspraak hierbij een signalerende rol naar politie. Het is echter niet mogelijk om ter plekke permanent toezicht te houden. Bekeken wordt of de bordjes "Verboden toegang voor onbevoegden" bij de blokhut door de betreffende jongerengroep zijn verwijderd. Is dit het geval dan zullen deze opnieuw worden aangebracht.

 

Rondvraag.

De heer Van der Velden brengt naar voren dat veel inwoners waarschijnlijk onwetend zijn met het feit dat caravans niet langer dan drie dagen op de openbare weg mogen worden geplaatst. Hij vraagt of hier voorafgaand aan de vakantieperiode met een artikeltje in de Peelrandwijzer aandacht aan kan worden geschonken. De heer Engbers zegt toe dat hiervoor zorg zal worden dragen.

 

Datum volgende bijeenkomst.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 31 oktober 2005 om 19.30 uur.

 

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

 

 

Datum volgende bijeenkomst: maandag 31 oktober 2005 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 


 

Actiepuntenlijst Platform Lokale Veiligheid (na vergadering van 30 juni 2005).

(Aanvullingen of wijzigingen na laatste bijeenkomst zijn vet weergegeven.)

 

 

Datum:

Onderwerp:

Actie:

Door:

1.

24-03-03

plaatsen strooibakken (bij scholen, ouderenwoningen e.d.)

In aanvulling op de basisscholen in de gemeente V.S.O. School De Korenaer benaderen met de vraag of zij een strooibak wenst te beheren.

gemeente/afd. Openbare Werken

2.

24-03-03

verkeerssituatie De Quayweg in Landhorst

Maatregelen treffen ter bevordering verkeersveiligheid. De vereniging Peelbelang Landhorst hierbij betrekken.

Bezien welke sobere verkeersmaatregelen binnen bestaande budgetten kunnen worden gerealiseerd.

gemeente/afd. Openbare Werken

3.

 

 

24-03-03

verkeerssituatie Scholen-gemeenschap Stevensbeek

Aan een extern verkeersbureau is opdracht verstrekt tot het uitwerken van de door de leerlingen van de

scholengemeenschap gesignaleerde knelpunten. Aansluitend aan de te nemen maatregelen wordt de verlichting ter plekke nader bekeken.

gemeente/afd. Openbare Werken

4.

 

 

18-11-04

handhaving bestemmingsverkeer in de Hoenderstraat in Ledeacker

Handhaving door de gemeente is eerst mogelijk nadat de gemeentelijke toezichthouder is opgeleid en

beëdigd tot Buitengewoon Opspo-ringsambtenaar (BOA).

gemeente/afd. INEX